Międzynarodowa konferencja w sprawie wsparcia stabilności w Libii, Trypolis, 21.10.2021

Auf Initiative der libyschen Außenministerin Najla Mangoush fand am 21. Oktober 2021 in Tripolis eine internationale Konferenz zur Zukunft Libyens statt. Es war die erste Veranstaltung solch einer Größe und Bedeutung in Libyen, nachdem der bisherige Prozess intensiv von den Vereinten Nationen in Zusammenarbeit mit Deutschland als Ausrichter der beiden Berliner Libyen-Konferenzen begleitet wurde.

[Z inicjatywy libijskiej minister spraw zagranicznych pani Najly Mangoush w dniu 21 października 2021 r. w Trypolisie odbyła się międzynarodowa konferencja w sprawie przyszłości Libii. Było to pierwsze tak duże i znaczące wydarzenie w Libii w następstwie intensywnego wsparcia dotychczasowego procesu przez Organizację Narodów Zjednoczonych we współpracy z Niemcami, organizatora obu berlińskich konferencji w sprawie Libii.]

Die Konferenz kam zu einem wichtigen Zeitpunkt, denn in zwei Monaten sollen in Libyen Wahlen stattfinden. Schwerpunkte der Konferenz waren daher die Planungen zur Durchführung dieser Wahlen im Dezember, die notwendige Sicherheitssektorreform sowie der erforderliche Abzug aller fremden Kräfte. Hierzu hat sich das gemeinsame 5+5-Militärkomitee erst kürzlich auf einen Abzugsplan geeinigt, der ebenfalls bei der Konferenz vorgestellt wurde.

[Konferencja nastąpiła w ważnym momencie, ponieważ za dwa miesiące w Libii mają odbyć się wybory. Dlatego wśród głównych zagadnień poruszonych na konferencji były zaplanowanie i przeprowadzenie wyborów w grudniu, niezbędna reforma sektora bezpieczeństwa, a także konieczne wycofanie się wszystkich obcych sił. Niedawno Wspólny Komitet Wojskowy 5+5 porozumiał się w sprawie planu wycofania, który również został przedstawiony na konferencji.]

Die Wahlen sind ein entscheidendes Element im Friedensprozess und eine ausdrückliche Forderung der libyschen Zivilgesellschaft. Nur durch Wahlen kann in Libyen erstmals seit 2014 wieder eine demokratisch legitimierte und vor allem auch landesweit anerkannte Regierung gebildet werden. Ein entscheidender Schritt für die Aussöhnung aller Bevölkerungs- und Landesteile. Es ist daher wichtig, dass nun zügig alle notwendigen Voraussetzungen für die Abhaltung freier und fairer Wahlen geschaffen werden.

[Wybory są decydującym elementem w procesie pokojowym i wyraźnym żądaniem ze strony libijskiego społeczeństwa obywatelskiego. Tylko w drodze wyborów po raz pierwszy od 2014 r. w Libii może zostać utworzony rząd posiadający legitymację polityczną i przede wszystkich uznawany w całym kraju. Stanowi to decydujący krok do pojednania wszystkich grup społeczeństwa i części kraju. Dlatego ważne jest, żeby niezwłocznie zostały stworzone wszystkie niezbędne warunki do przeprowadzenia wolnych i uczciwych wyborów.]

Deutschland ist es wichtig, dass diese Wahlen frei und fair verlaufen. Damit dies gelingt, braucht es Fortschritte auch in anderen Bereichen, wie dem Sicherheitssektor und beim Abzug aller fremden Kräfte. Dazu gehören sowohl ausländische Streitkräfte als auch Söldner.

[Dla Niemiec ważne jest, żeby te wybory przebiegały w sposób wolny i uczciwy. Aby to się powiodło, potrzebny jest postęp również w innych obszarach, takich jak sektor bezpieczeństwa i wycofanie się wszystkich obcych sił. Obejmuje to zarówno zagraniczne siły wojskowe, jak i najemników.]

Der Sicherheitssektor muss reformiert und der strengen Aufsicht einer vereinten zivilen Autorität unterstellt werden. Es muss einen umfassenden Prozess der Demobilisierung und Entwaffnung bewaffneter Gruppierungen und Milizen in Libyen geben. Dies sind keine leichten Aufgaben, doch muss das rechtmäßige Gewaltmonopol des Staates wiederhergestellt werden, um Sicherheit für alle Libyer und Libyerinnen zu gewährleisten und einen Rückfall in bewaffnete Konflikte zu vermeiden. Deutschland wird Libyen auch in Zukunft in Zusammenarbeit mit UNSMIL und anderen internationalen Partnern bei diesen Aufgaben unterstützen.

[Sektor bezpieczeństwa powinien zostać zreformowany i podlegać ścisłemu nadzorowi połączonych władz cywilnych. W Libii powinien odbyć się kompleksowy proces demokratyzacyjny i rozbrojenie zbrojnych ugrupowań oraz milicji. Nie są to proste zadania, jednak prawowity monopol władzy państwowej powinien zostać przywrócony, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim Libijczykom i uniknąć powrotu do konfliktów zbrojnych. Niemcy we współpracy z UNSMIL i innymi międzynarodowymi partnerami będą wspierać Libię również w przyszłości w tych zadaniach.]

Deutsche Version / Wersja niemiecka: Auswärtiges Amt, https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/libyen-node/annen-tripolis/2490850 [Zugriff am 23.10.2021]
Bildinfo: © Niels Annen, Staatsminister im Auswärtigen Amt, Twitter, 21.10.2021.
Übersetzung ins Polnische: / Tłumaczenie na j. polski: Krzysztof Wereszczyński