Liczebniki główne w j. hiszpańskim (Numerales cardinales)

El punto de lectura en el parque de María Luisa de Sevilla.

Liczebnik to część mowy, który pozwala na wyrażanie ilości, kolejności, liczebności lub wielokrotności obiektów (przedmiotów, zjawisk, zwierząt, roślin czy ludzi).

Za każdym razem, kiedy musisz powiedzieć o ilości, liczbie, czasie, odległości, wadze czy innych miarach, korzystasz z liczebnika. Często robisz to nieświadomie. Liczebniki są w codziennym życiu nieodzowne. Dlatego musisz je znać, zauważać pewne prawidłowości w ich tworzeniu i umieć się nimi posługiwać.

Pierwsze dziesięć cyfr i liczba 10:
0 – cero
1 – uno / una / un
2 – dos
3 – tres
4 – cuatro
5 – cinco
6 – seis
7 – siete
8 – ocho
9 – nueve
10 – diez

Liczebnik „uno” (jeden) ma dwa rodzaje: męski i żeński. Jeżeli znajduje się przed rzeczownikami rodzaju męskiego jego forma skraca się do „un”. W rodzaju żeńskim występuje forma „una”, na przykład:

un espejo – jedno lustro
un monumento – jeden pomnik
un pasajero – jeden pasażer
una foto – jedno zdjęcie
una maleta – jedna walizka

Kolejne liczebniki to:

11 – once
12 – doce
13 – trece
14 – catorce
15 – quince

Liczby od 16 do 19 tworzymy poprzez połączenie słowa „dieci” (odnoszącego się do „diez”, czyli dziesięć) z odpowiednią cyfrą od 6 do 9:

16 – dieciséis
17 – diecisiete
18 – dieciocho
19 – diecinueve
20 – veinte

Liczebniki z przedziału 21-29 zapisujemy łącznie i tworzymy poprzez połączenie liczebnika „veinte” zmodyfikowanego do formy „veinti” i liczebnika z przedziału 1-9. Nad 22, 23 i 26 pojawia się akcent.

21 – veintiuno / veintiún / veintiuna
22 – veintidós
23 – veintitrés
24 – veinticuatro
25 – veinticinco
26 – veintiséis
27 – veintisiete
28 – veintiocho
29 – veintinueve

Liczebniki w przedziale od 31 do 99 tworzymy poprzez połączenie liczebników oznaczających dziesiątki i jednostki z pomocą spójnika „y”:

30 – treinta
31 – treinta y uno
32 – treinta y dos
33 – treinta y tres
34 – treinta y cuatro
35 – treinta y cinco
36 – treinta y seis
37 – treinta y siete
38 – treinta y ocho
39 – treinta y nueve
40 – cuarenta
41 – cuarenta y uno
42 – cuarenta y dos
43 – cuarenta y tres

50 – cincuenta
51 – cincuenta y uno
52 – cincuenta y dos
53 – cincuenta y tres

60 – sesenta
61 – sesenta y uno
62 – sesenta y dos
63 – sesenta y tres

71 – setenta y uno
72 – setenta y dos
73 – setenta y tres

81 – ochenta y uno
82 – ochenta y dos
83 – ochenta y tres

91 – noventa y uno
92 – noventa y dos
93 – noventa y tres

Liczebnik 100 ma dwie formy: Jeżeli mówimy o liczbie wynoszącej dokładnie 100, używamy formy „cien”, natomiast od 101 używamy formy „ciento”, czyli do formy „cien” dodajemy „to”. Liczebniki hiszpańskie powyżej stu powstają z połączenia słowa „ciento” i kolejnych liczebników języka hiszpańskiego, przy czym spójnik „y” występuje wyłącznie między dziesiątkami i jednostkami powyżej 30.

cien aviones militares (sto samolotów wojskowych)
cien billetes de euro (sto banknotów euro)
cien casas de madera (sto drewnianych domów)
cien películas documentales (sto filmów dokumentalnych)

100 – cien
101 – ciento uno
102 – ciento dos
103 – ciento tres

110 – ciento diez
111 – ciento once
112 – ciento doce
113 – ciento trece

120 – ciento veinte
121 – ciento veintiuno
122 – ciento veintidós
123 – ciento veintitrés

130 – ciento treinta
131 – ciento treinta y uno
132 – ciento treinta y dos
133 – ciento treinta y tres

199 – ciento noventa y nueve

Liczebniki oznaczające setki, od 200 do 900, występują zarówno w rodzaju męskim, jak i żeńskim. Spójnik „y” występuje wyłącznie między dziesiątkami i jednostkami powyżej 30, na przykład:

doscientos kilogramos (dwieście kilogramów)
doscientas personas (dwieście osób)
trescientos treinta extranjeros (trzystu trzydziestu cudzoziemców)
trescientas mujeres (trzysta kobiet)
cuatrocientos patinadores (czterystu łyżwiarzy)
cuatrocientas botellas de licor (czterysta butelek likieru)
quinientos cincuenta y cinco puestos de trabajo (pięćset pięćdziesiąt pięć miejsc pracy)
quinientas multas (pięćset mandatów)
seiscientos niños (sześćset dzieci)
seiscientas familias (sześćset rodzin)
setecientos veinte vehículos (siedemset dwadzieścia pojazdów)
ochocientos ochenta y ocho años (osiemset osiemdziesiąt osiem lat)
ochocientas hectáreas (osiemset hektarów)
novecientos sesenta municipios (dziewięćset sześćdziesiąt miejscowości)
novecientas bicicletas (dziewięćset rowerów)

Tysiąc w języku hiszpańskim to „mil”. Jeżeli znamy dokładną liczbę osób, przedmiotów lub zjawisk, używamy tego liczebnika w liczbie pojedynczej, na przykład:

cuatro mil artistas (cztery tysiące artystów)
dos mil uniformados (dwa tysiące mundurowych)
mil casas (tysiąc domów)
noventa mil consumadores (dziewięćdziesiąt tysięcy konsumentów)
nueve mil policías (dziewięć tysięcy policjantów)
ocho mil litros de agua (osiem tysięcy litrów wody)
sesenta mil mineros (sześćdziesiąt tysięcy górników)
setenta y cinco mil presos (siedemdziesiąt pięć tysięcy więźniów)
trescientos mil euros (trzysta tysięcy euro)

Jeżeli nie znamy dokładnej liczby osób, przedmiotów lub zjawisk, a jest ich kilka tysięcy, używamy liczebnika „mil” w liczbie mnogiej – „miles” i przyimka „de”, na przykład:

miles de polacos (tysiące Polaków)
miles de aves (tysiące ptaków)
miles de desempleados (tysiące bezrobotnych)
miles de fotos (tysiące zdjęć)
miles de habitantes (tysiące mieszkańców)
miles de libros (tysiące książek)
miles de niños (tysiące dzieci)
miles de pasajeros (tysiące pasażerów)
miles de peregrinos (tysiące pielgrzymów)
miles de personas (tysiące osób)

Liczebnik „millón” (milion) przybiera w liczbie mnogiej formę „millones”:

1.000.000 – un millón
1.000.001 – un millón uno
2.000.000 – dos millones
3.280.900 – tres millones doscientos ochenta mil novecientos
4.777.888 – cuatro millones setecientos setenta y siete mil ochocientos ochenta y ocho
5.450.000 – cinco millones cuatrocientos cincuenta mil
6.234.521 – seis millones doscientos treinta y cuatro mil quinientos veintiuno
9.384.251 – nueve millones trescientos ochenta y cuatro mil doscientos cincuenta y uno

Jeżeli po liczebniku „millón” lub „millones” występuje rzeczownik, po wyrazach tych wstawiamy przyimek „de”, na przykład:

31 millones de turistas (31 milionów turystów)
41 millones de euros (41 milionów euro)
más de dos millones (ponad dwa miliony)
millones de dosis de las vacunas (miliony dawek szczepionek)
millones de personas (miliony osób)
tres millones de refugiados de Ucrania (trzy miliony uchodźców z Ukrainy)
un millón de dólares (milion dolarów)
un millón de gracias (wielkie dzięki)

Miliard w języku hiszpańskim to „mil millones”.

Muchas gracias y hasta la próxima.