Liczebniki główne w j. francuskim (Les adjectifs numéraux cardinaux)

Bonjour !

Ten wpis dotyczy zapisu liczebników głównych (fr. les adjectifs numéraux cardinaux) w języku francuskim.

Liczebniki dzielą się na proste i złożone. Liczebniki złożone to takie, których poszczególne części połączone są łącznikiem (fr. le trait d’union) lub spójnikiem „et” przy liczebnikach zakończonych cyfrą 1. Liczebniki od 1 do 16 to liczebniki proste.

0 – zéro
1 – un/une
2 – deux
3 – trois
4 – quatre
5 – cinq
6 – six
7 – sept
8 – huit
9 – neuf
10 – dix
11 – onze
12 – douze
13 – treize
14 – quatorze
15 – quinze
16 – seize

Liczby 17, 18, 19

W liczebnikach 17, 18 i 19 występuje łącznik.

17 – dix-sept
18 – dix-huit
19 – dix-neuf

Liczby 20, 30, 40, 50, 60

20 – vingt
30 – trente
40 – quarante
50 – cinquante

W przypadku liczebników 21, 31, 41, 51, 61 i 71 przed „un” stawiamy spójnik „et”:

21 – vingt et un
31 – trente et un
41 – quarante et un
51 – cinquante et un
61 – soixante et un
71 – soixante et onze (60 + 11)

Liczebniki od 21 do 69

W liczebnikach od 22 do 29, od 32 do 39, od 42 do 49, od 52 do 59 i od 62 do 69 występuje łącznik.

21 – vingt et un
22 – vingt-deux
23 – vingt-trois
24 – vingt-quatre
25 – vingt-cinq
26 – vingt-six
27 – vingt-sept
28 – vingt-huit
29 – vingt-neuf
30 – trente
31 – trente et un
32 – trente-deux
33 – trente-trois
34 – trente-quatre
35 – trente-cinq
36 – trente-six
37 – trente-sept
38 – trente-huit
39 – trente-neuf
40 – quarante
41 – quarante et un
42 – quarante-deux
43 – quarante-trois
44 – quarante-quatre
45 – quarante-cinq
46 – quarante-six
47 – quarante-sept
48 – quarante-huit
49 – quarante-neuf
50 – cinquante
51 – cinquante et un
52 – cinquante-deux
53 – cinquante-trois
54 – cinquante-quatre
55 – cinquante-cinq
56 – cinquante-six
57 – cinquante-sept
58 – cinquante-huit
59 – cinquante-neuf
60 – soixante
61 – soixante et un
62 – soixante-deux
63 – soixante-trois
64 – soixante-quatre
65 – soixante-cinq
66 – soixante-six
67 – soixante-sept
68 – soixante-huit
69 – soixante-neuf

Liczebniki od 70 do 99

W przedziale 70-79 i 90-99 dodajemy liczby od 10 do 19 i stosujemy łącznik:

70 – soixante-dix
71 – soixante et onze
72 – soixante-douze
73 – soixante-treize
74 – soixante-quatorze
75 – soixante-quinze
76 – soixante-seize
77 – soixante-dix-sept
78 – soixante-dix-huit
79 – soixante-dix-neuf
80 – quatre-vingts
81 – quatre-vingt-un
82 – quatre-vingt-deux
83 – quatre-vingt-trois
84 – quatre-vingt-quatre
85 – quatre-vingt-cinq
86 – quatre-vingt-six
87 – quatre-vingt-sept
88 – quatre-vingt-huit
89 – quatre-vingt-neuf
90 – quatre-vingt-dix
91 – quatre-vingt-onze
92 – quatre-vingt-douze
93 – quatre-vingt-treize
94 – quatre-vingt-quatorze
95 – quatre-vingt-quinze
96 – quatre-vingt-seize
97 – quatre-vingt-dix-sept
98 – quatre-vingt-dix-huit
99 – quatre-vingt-dix-neuf

Liczebnik 100 i powyżej

100 – cent
101 – cent un/une
102 – cent deux
103 – cent trois
104 – cent quatre
105 – cent cinq
106 – cent six
107 – cent sept
108 – cent huit
109 – cent neuf
110 – cent dix
111 – cent onze
112 – cent douze
113 – cent treize
114 – cent quatorze
115 – cent quinze
116 – cent seize
117 – cent dix-sept
118 – cent dix-huit
119 – cent dix-neuf
120 – cent vingt
121 – cent vingt et un
122 – cent vingt-deux
123 – cent vingt-trois

199 – cent quatre-vingt-dix-neuf
200 – deux cents
201 – deux cent un/une
202 – deux cent deux
203 – deux cent trois
204 – deux cent quatre
205 – deux cent cinq
206 – deux cent six
207 – deux cent sept
208 – deux cent huit
209 – deux cent neuf
210 – deux cent dix
211 – deux cent onze
212 – deux cent douze
213 – deux cent treize
214 – deux cent quatorze
215 – deux cent quinze
216 – deux cent seize
217 – deux cent dix-sept
218 – deux cent dix-huit
219 – deux cent dix-neuf

300 – trois cents
400 – quatre cents
500 – cinq cents
600 – six cents
700 – sept cents
800 – huit cents
900 – neuf cents
1000 – mille
1001 – mille un/une
2000 – deux mille

1 000 000 – un million
2 000 000 – deux millions
3 000 000 – trois millions
1 000 000 000 – un milliard
2 000 000 000 – deux milliards

Wymowa liczebników:

1. W liczebnikach cinq [sɛ̃k], six [sis], huit [ɥit] i dix [dis] wymawia się końcową spółgłoskę tylko na końcu wyrazu fonetycznego i przed rzeczownikiem rozpoczynającym się od samogłoski lub „h” niemego:

cinq francs [sɛ̃ fʀɑ̃] – pięć franków
cinq heros [sɛ̃ ero] – pięciu bohaterów
cinq arbres [sɛ̃k‿arbr] – pięć drzew
page huit [paʒ ɥit] – ósma strona

2. Przy łączeniu międzywyrazowym w liczebnikach six [sis] i dix [dis] wymawia się [z]:

dix ans [diz‿ɑ̃] – dziesięć lat
six hommes [siz‿ɔm] – sześciu mężczyzn

W liczebniku neuf [nœf] spółgłoska „f” zmienia się w wymowie na [v] w następujących wyrażeniach:

neuf ans [nœv‿ ɑ̃] – dziewięć lat
neuf heures [nœv‿œʀ] – dziewiąta godzina
neuf hommes [nœv‿ɔm] – dziewięciu mężczyzn

3. W serii od 21 do 29 „vingt” wymawia się [vɛ̃t], na przykład:

vingt-deux [vɛ̃t dø] – dwadzieścia dwa

ale w przypadku liczebników złożonych powyżej 81 końcowe [t] jest niewymawiane, na przykład:

quatre-vingt-deux [katʀ vɛ̃ dø] – osiemdziesiąt dwa

4. Po liczebnikach kończących się na „un”, „deux” lub „trois” obowiązuje zasada liaison, gdy kolejny wyraz zaczyna się na samogłoskę lub „h” nieme.

Odmiana liczebników:

1. „Un” zmienia się w rodzaju żeńskim na „une”, na przykład:

un caissier – kasier
une caissière – kasierka
un chanteur – śpiewak
une chanteuse – śpiewaczka
un infirmier – pielęgniarz
une infirmière – pielęgniarka
un poissonnier – sprzedawca ryb
une poissonnière – sprzedawczyni ryb

2. Liczebniki „vingt” i „cent” przyjmują w pisowni końcową literę „s”, jeżeli nie występuje po nich inny liczebnik. Podlegają zatem uzgodnieniu pod względem liczby, na przykład:

80 – quatre-vingts
300 – trois cents
400 – quatre cents
500 – cinq cents
600 – six cents
700 – sept cents
800 – huit cents
900 – neuf cents

Jeżeli jednak liczebniki „vingt” i „cent” występują z innym liczebnikiem, to nie piszemy po nich litery „s”, na przykład:

81 – quatre-vingt-un
91 – quatre-vingt-onze
122 – cent vingt-deux

4. Liczebniki od 70 do 99 powstają z kombinacji niższych liczb:

70 – soixante-dix
71 – soixante et onze
80 – quatre-vingts
81 – quatre-vingt-un
90 – quatre-vingt-dix
91 – quatre-vingt-onze

5. Liczebnik „mille” [mil] nie ma liczby mnogiej, na przykład:

deux mille cinq cent soixante-dix – dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt
huit mille cinq cents – osiem tysięcy pięćset
trois mille soldats – trzy tysiące żołnierzy
quinze mille euros d’amende – piętnaście tysięcy euro kary
1980 – mille neuf cent quatre-vingts
1989 – mille neuf cent quatre-vingt-neuf
2018 – deux mille dix-huit

W języku francuskim występuje również rzeczownik „millier” [milje], który ma liczbę mnogą:

un millier de personnes / choses – tysiąc osób / rzeczy
des milliers de personnes / choses – tysiące osób / rzeczy
plusieurs milliers de manifestants – kilka tysięcy manifestantów

6. Liczebniki „million” [miljɔ̃] i „milliard” [miljaʀ] funkcjonują w języku francuskim jak rzeczowniki (występują z rodzajnikiem „un”) i mają liczbę mnogą, na przykład:

un million d’habitans – milion mieszkańców
deux millions d’enfants – dwa miliony dzieci
trois millions d’euros – trzy miliony euro
un milliard de dollars – miliard dolarów
une chance sur un milliard – jedna szansa na miliard
quatre milliards d’années d’histoire – cztery miliardy lat historii

Uwagi:

W Belgii i Szwajcarii niektóre liczebniki mają inne nazwy:

70 – septante [sɛptɑ̃t]
80 – huitante [ɥitɑ̃t]
90 – nonante [nɔnɑ̃t]

Gdzie sprawdzisz zapis słowny liczebników?

Strona internetowa, na której sprawdzisz zapis słowny liczebników: https://chiffre-en-lettre.fr/

À la prochaine !