Liczebnik ułamkowy „półtora” w j. niemieckim

W języku niemieckim istnieją trzy sposoby wyrażenia polskiego liczebnika ułamkowego „półtora”. Można użyć wyrazów „eineinhalb”, „anderthalb”, albo zastosować formę opisową „ein und ein halb” (jeden i pół). Najczęściej stosuje się liczebnik „eineinhalb”, natomiast trzeci ze sposobów występuje najrzadziej.

Liczebniki ułamkowe „eineinhalb” i „anderthalb” są nieodmienne i można je stosować zamiennie. Występujące po nich rzeczowniki są w liczbie mnogiej, z wyjątkiem miar ilości, np. Kilo, Liter, Pfund. Forma opisowa „ein und ein halb” podlega odmianie.

Warto też odnotować, że w języku polskim forma „półtora” odnosi się do rzeczowników w rodzaju męskim i nijakim, a „półtorej” – do rzeczowników rodzaju żeńskiego. Poprawnie powiemy więc „półtora dnia”, „półtora tygodnia”, „półtora miesiąca”, „półtora roku”, a w przypadku rzeczowników w rodzaju żeńskim: „półtorej minuty”, „półtorej godziny”, „półtorej strony” itd.

Przykłady zdań do analizy z zastosowaniem liczebnika ułamkowego „półtora”

Am Absturzort des Flugzeugs ist die Weser anderthalb Kilometer breit.W miejscu katastrofy samolotu rzeka Wezera na szerokość półtora kilometra.
China hat ein Krankenhaus mit 1.000 Betten in eineinhalb (anderthalb) Wochen gebaut.Chiny zbudowały szpital z 1.000 łóżek w ciągu półtora tygodnia.
Die Anfangsphase des Projekts wird eineinhalb Jahre dauern.Początkowa faza projektu będzie trwała półtora roku.
Die deutsche Wirtschaft wird im nächsten Jahr um rund eineinhalb Prozent wachsen.Niemiecka gospodarka wzrośnie w przyszłym roku o około półtora procent.
Die durchschnittliche Dauer eines ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens in Brüssel beträgt rund eineinhalb Jahre.Średni okres trwania zwykłej procedury ustawodawczej w Brukseli wynosi około półtora roku.
Die Fahrgäste standen bis zu eineinhalb Stunden in der Schlange. Pasażerowie stali do półtorej godziny w kolejce.
Die Geschichte der Stadt spiegelt die politischen und wissenschaftlichen Entwicklungen in der Region der letzten eineinhalb Jahrhunderte wider.Historia miasta odzwierciedla rozwój polityczny i gospodarczy regionu w ciągu ostatniego półtora wieku.
Die Rückkehr zum Vorkrisenniveau wird bestenfalls anderthalb bis zweieinhalb Jahre benötigen.Powrót do stanu przed kryzysem zajmie w najlepszym wypadku od półtora roku do dwóch lat.
Die Sitzung des Gemeinderates hat anderthalb Stunden gedauert.Posiedzenie rady gminy trwało półtorej godziny.
Eineinhalb Prozent des BIP sollen künftig jährlich in das Bundesheer der Republik Österreich investiert werden.Półtora procent PKB rocznie ma w przyszłości być inwestowane w Federalne Siły Zbrojne Republiki Austrii.
Es ist anderthalb Stunden zu spät.Jest półtorej godziny za późno.
Euer Besuch hat eineinhalb Stunden gedauert.Wasza wizyta trwała półtorej godziny.
Ich habe anderthalb Stunden umsonst gewartet.Czekałem na próżno półtorej godziny.
Ich habe eineinhalb Kilo Weintrauben gekauft.Kupiłem półtora kilograma winogron.
Ich habe eineinhalb Tage an dieser Übersetzung gearbeitet.Pracowałem nad tym tłumaczeniem przez półtora dnia.
Ich habe mein Abendessen vor eineinhalb Stunden gegessen.Półtorej godziny temu jadłem kolację.
Ich wohnte eineinhalb Jahre in der Schweiz.Przez półtora roku mieszkałem w Szwajcarii.
Im Rahmen ihres Studiums hat sie anderthalb Semester Deutsch gelernt.W ramach swoich studiów przez półtora semestru uczyła się niemieckiego.
Im vergangenen Jahr sind eineinhalb Millionen Menschen weltweit an Tuberkulose gestorben.W minionym roku na gruźlicę zmarło na świecie półtora miliona ludzi.
In drei Wochen hat er eineinhalb Kilo an Gewicht verloren.W ciągu trzech tygodni stracił na wadze półtora kilo.
In ein und einem halben Jahr werde ich nach Costa Rica fliegen.Za półtora roku polecę na Kostarykę.
In einer und einer halben Woche fahre ich in Urlaub. / In eineinhalb Wochen fahre ich in Urlaub.Za półtora tygodnia wyjeżdżam na urlop.
Ist eine Klausur ungültig, wenn ein Student eineinhalb Minuten länger schreibt als erlaubt?Czy sprawdzian jest nieważny, jeżeli student pisze go półtorej minuty dłużej niż pozwolono?
Jeder Erwachsene sollte mindestens eineinhalb Liter Wasser am Tag trinken.Osoba dorosła powinna każdego dnia pić co najmniej półtora litra wody.
Nach anderthalb Stunden hat jeder seine Auffassung dargestellt.Po półtorej godzinie każdy przedstawił swoje stanowisko.
Nach fast anderthalb Jahren schwieriger Verhandlungen über eine Modernisierung von NAFTA-Abkommen verständigten sich die USA, Kanada und Mexiko Anfang Oktober 2018 auf einen Vertragstext.Po prawie półtorarocznych trudnych negocjacjach w sprawie modernizacji porozumienia NAFTA USA, Kanada i Meksyk osiągnęły na początku października 2018 r. porozumienie w sprawie tekstu umowy.
Nur eineinhalb Wochen nach Wiederaufnahme des Flugbetriebs haben die Fluglotsen wieder gestreikt.Zaledwie półtora tygodnia po wznowieniu ruchu lotniczego kontrolerzy ruchu lotniczego ponownie zastrajkowali.
Sein Aufenthalt in München dauerte eineinhalb Jahre.Jego pobyt w Monachium trwał półtora roku.
Seit anderthalb Jahren erscheinen die Blogposts alle vierzehn Tage.Od półtora roku wpisy na bloku ukazują się co dwa tygodnie.
Seit eineinhalb Jahren können Arbeitgeber neue Arbeitsverhältnisse digital melden.Od półtora roku pracodawcy mogą zgłaszać nowe umowy o pracę drogą elektroniczną.
Seit eineinhalb Jahren wohne ich in Dresden.Od półtora roku mieszkam w Dreźnie.
Seit eineinhalb Stunden habe ich nichts gegessen.Przez półtorej godziny nic nie jadłem.
Sie braucht eineinhalb Liter Milch.Ona potrzebuje półtora litra mleka.
So schlimm wie vor eineinhalb Wochen soll es laut Meteorologen nicht werden.Zdaniem meteorologów nie powinno być tak źle jak półtora tygodnia temu.
Spätestens in anderthalb Jahren sollen unter UN-Aufsicht ein neuer Präsident und ein neues Parlament gewählt werden.Najpóźniej za półtora roku pod nadzorem ONZ ma zostać wybrany nowy prezydent i nowy parlament.
Vor anderthalb Jahren war ich auf der Suche nach einer Schwimmschule für meine Kinder.Półtora roku temu szukałem szkoły pływackiej dla moich dzieci.
Vor rund eineinhalb Monaten hatte der Skiläufer bereits mit seinem Sieg in Garmisch-Partenkirchen für eine große Überraschung gesorgt.Już około półtora miesiąca temu narciarz zrobił dużą niespodziankę swoim zwycięstwem w Garmisch-Partenkirchen.
Wir sehen uns dann in eineinhalb Wochen.Widzimy się zatem za półtora tygodnia.
Wir sind schon hier ein und ein halbes Jahr.Jesteśmy już tu półtora roku.

Ich wünsche Dir alles Gute!