Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Betlejem (Die Kirche der Heiligen Katharina von Alexandria in Bethlehem)

Die St. Katharinenkirche ist eine römisch-katholische Pfarrkirche in Bethlehem. Sie befindet sich unmittelbar der Geburtskirche und ist Teil eines Franziskanerklosters. Sie ist der Ort, in dem die Christmette alljährlich am 24. Dezember um Mitternacht vom lateinischen Patriarch von Jerusalem zelebriert und ihre Liveübertragung von Millionen Christen weltweit verfolgt wird.

Kościół św. Katarzyny to rzymsko-katolicki kościół parafialny w Betlejem. Znajduje się bezpośrednio przy Bazylice Narodzenia Pańskiego i stanowi część klasztoru franciszkanów. Jest miejscem, w którym corocznie 24 grudnia o północy odprawiana jest pasterka przez łacińskiego patriarchę Jerozolimy, a jej transmisję na żywo oglądają miliony chrześcijan na całym świecie.

Die Christmette mit der Übersetzung ins Deutsche und in andere Fremdsprachen und danach die Prozession zur Geburtsgrotte kann man am Heiligen Abend über die Website des Christian Media Centers sehen.

Pasterkę z tłumaczeniem na j. niemiecki i inne języki obce, a następnie procesję do groty narodzenia można oglądać w Wigilię za pośrednictwem strony internetowej Christian Media Center.

Die Kirche hat eine bewegte Geschichte. Der Überlieferung nach hat man die Kirche an der Stelle errichtet, an der Jesus Christus der heiligen Katharina erschienen sein und ihr deren bevorstehendes Martyrium vorhergesagt haben soll. Über ihr Leben und Sterben weiß man nur aus Legenden.

Kościół ma poruszającą historię. Według tradycji kościół wzniesiono w miejscu, w którym Jezus Chrystus miał objawić się świętej Katarzynie i zapowiedzieć oczekujące ją męczeństwo. O jej życiu i śmierci wiemy tylko z legend.

Sie soll eine reiche, schöne und hochgebildete Tochter des heidnischen Königs Costus von Zypern und dessen Frau Sabinella aus Zypern gewesen sein, die um 300 n. Chr. in der ägyptischen Stadt Alexandrien lebte, die Christenverfolgung kritisiert haben und sich mutig beim römischen Kaiser Maxentius (306-312) für sie eingesetzt haben.

Najprawdopodobniej była bogatą, piękną i wykształconą córką pogańskiego króla Cypru Kustosa i jego żony Sabinelly, która żyła ok. 300 r. w egipskim mieście Aleksandria, miała krytykować prześladowania chrześcijan i wstawiać się za nimi u rzymskiego cesarza Maksencjusza (306-312).

In einer öffentlichen Diskussion, zu der der Kaiser seine besten fünfzig Philosophen und Gelehrten aufgeboten hätte, habe sie so einleuchtende Argumente für das Christentum gebracht, dass sie sich allesamt zum Glauben bekehrt hätten und deshalb getötet worden seien. Sie selbst habe der Kaiser auf einem Rad foltern und schließlich enthaupten lassen. Katharina wurde gegeißelt und ohne Nahrung in einem finsteren Verlies eingekehrt. Göttlichen Beistand brachten ihr Engel, welche ihre Wunden salbten sowie eine weiße Taube, die Nahrung brachte. Ihr soll sich auch Christus selbst offenbaren, um ihren Glauben zu stärken und sie auf das Martyrium vorzubereiten. Der Legende nach trugen Engel ihren Leib zum Berg Sinai. Todesjahr der heiligen Katharine war wahrscheinlich 306. Über ihre Begräbnisstätte ist nichts bekannt. Ihre Reliquien sollen später auf dem Berg Sinai gefunden worden sein, am dessen Fuße das Katharinen-Kloster in den Jahren 548-565 entstand. Es ist eines der ältesten immer noch bewohnten Klöster des Christentums.

Podczas publicznej rozprawy, do której cesarz miał włączył swoich najlepszych pięćdziesięciu filozofów i uczonych, przedstawiała ona tak przekonujące argumenty na rzecz chrześcijaństwa, że wszyscy oni mieli się nawrócić i tym samym zostać zabici. Natomiast ją samą cesarz rozkazał torturować kołem i ostatecznie ściąć głowę. Katarzyna była biczowana i więziona bez jedzenia w ciemnej celi. Boską pomoc przynieśli jej aniołowie, którzy smarowali jej rany, a także biała gołębica, która przynosiła pokarm. Miał też objawić się jej sam Chrystus, żeby umocnić jej wiarę i przygotować na męczeństwo. Według legendy aniołowie przenieśli jej ciało na górę Synaj. Św. Katarzyna zginęła najprawdopodobniej w 306 r. Nie znane jest miejsce jej pochówku. Jej relikwie miały zostać odkryte później na Górze Synaj, u podnóża której w latach 548-565 powstał klasztor św. Katarzyny. Jest to jeden z najstarszych istniejących współcześnie klasztorów chrześcijańskich.

Im 12. Jahrhundert wurde zur Zeit der Kreuzfahrerherrschaft neben der Geburtskirche ein Konvent augustinischer Regularkanoniker eingerichtet, von dem der rekonstruierte Kreuzgang erhalten ist. 1882 wurde an der Stelle einer Kreuzfahrerkirche aus dem 12. Jahrhundert und des Sanktuariums des heiligen Hieronymus aus dem 5. Jahrhundert eine neue Kirche errichtet, die der heiligen Katharina von Alexandria geweiht wurde.

W XII. wieku w okresie panowania krzyżowców obok Bazyliki Narodzenia Pańskiego założono zakon augustiańskich kanoników, z którego zachował się przebudowany wirydarz. W 1882 r. w miejscu kościoła krzyżowców z XII. wieku i sanktuarium św. Hieronima z V. wieku wzniesiono nowy kościół, który został poświęcony św. Katarzynie Aleksandryjskiej.

Die Kirche und besonders der als Atrium vorgelegte Kreuzgang wurden 1948 unter Leitung des renommierten italienischen Architekten Antonio Barluzzi (1884-1960) umgestaltet. Im Jahre 2013 wurde die Kirche erweitert, um mehr Gläubiger unterzubringen.

Kościół, a zwłaszcza zaprojektowany jako atrium wirydarz zostały w 1948 r. przebudowane pod kierunkiem słynnego włoskiego architekta Antonio Barluzziego (1884-1960). W 2013 r. kościół powiększono, żeby pomieścić więcej wiernych.

Die St. Katharinenkirche in Bethlehem stellt eine repräsentative dreischiffige Basilika dar. Sie hat ein breites Mittelschiff und zwei schmale Seitenschiffe. Das Nordschiff ist der heiligen Katharina geweiht, das südliche der Geburt Jesu und das Mittelschiff der Anbetung der Heiligen Drei Könige.

Kościół św. Katarzyny w Betlejem to trzynawowa bazylika. Posiada szeroką nawę główną i dwie wąskie nawy boczne. Nawa północna poświęcona jest św. Katarzynie, południowa narodzeniu Jezusa, a główna adoracji Trzech Królów.

Das Mittelschiff war bis 1999 mit vielen Rädern, dem Attribut der heiligen Katharina, verziert. Vor dem Jubiläumsjahr 2000 und dem Besuch von Papst Johannes Paul II. in Bethlehem am 22. März 2000 wurde in der Kirche eine Renovierung durchgeführt und das Presbyterium wurde vergrößert.

Nawa główna ozdobiona była do 1999 r. wieloma kołami, atrybutem św. Katarzyny. Przed Jubileuszem Roku 2000 i wizytą papieża Jana Pawła II. w Betlejem w dniu 22 marca 2000 w kościele przeprowadzono renowację i poszerzono prezbiterium.

Der Hauptalter im Mittelschiff stammt aus der Vorgängerkirche aus dem 12. Jahrhundert. Die Seitenaltäre sind dem heiligen Franziskus und dem heiligen Antonius geweiht. Der Fußboden ist mit Marmor und weißen und schwarzen Steinen ausgelegt.

Ołtarz główny w nawie głównej pochodzi z poprzedniego kościoła z XII. wieku. Ołtarze boczne poświęcone są św. Franciszkowi i św. Antoniemu. Podłoga wyłożona jest marmurem oraz białym i czarnym kamieniem.

Das Dach wird durch ein Kreuzgewölbe getragen. Durch die hoch gesetzten Fenster fällt helles Licht in die Kirche. Im Jahr 2000 wurde ein Glasfenster über dem Hauptaltar hinzugefügt, die eine Krippenszene zeigt. Auf dem Dach der Kirche ist eine Statue der heiligen Katharina befestigt.

Dach opiera się na sklepieniu krzyżowym. Przez wysoko umieszczone okna do kościoła wpada jasne światło. W 2000 r. nad ołtarzem głównym dodano witraż przedstawiający scenę ze żłóbkiem. Na dachu kościoła zamocowany jest posąg św. Katarzyny.

Das bekannteste Ausstellungstück der Kirche ist eine Holzfigur des Jesuskindes, die zu Weihnachten unter dem Hauptaltar zu sehen ist. Während der übrigen Monate wird die Krippenfigur unter dem rechten Seitenaltar gezeigt.

Najbardziej znanym eksponatem kościoła jest drewniana figurka Dzieciątka Jezus, którą w okresie Bożego Narodzenia można oglądać pod ołtarzem głównym. Przez pozostałą część roku figurka żłobkowa wystawiana jest pod prawym ołtarzem bocznym.

Am Eingang der Kirche kann man wunderschöne Bögen bewundern, die aus der Zeit der Kreuzzüge, aus dem Kloster des Heiligen Hieronymus stammen.

Przed wejściem do kościoła można podziwiać przepiękne łuki, pochodzące z okresu wypraw krzyżowych z klasztoru św. Hieronima.

In der Mitte des Kreuzgangs steht eine Skulptur des heiligen Hieronymus auf einer 2,07 m hohen Säule. Er kam im Jahre 386 aus Rom nach Bethlehem und lebte als Einsiedlermönch nahe der Geburtsbasilika bis an sein Lebensende. Er war der Verfasser der Vulgata, einer Bibelübersetzung in das Latein.

Na środku wiryndarza stoi rzeźba św. Hieronima na kolumnie o wys. 2,07 m. Św. Hieronim przybył do Betlejem z Rzymu ok. 386 r. i żył jak pustelnik aż do swojej śmierci blisko Bazyliki Narodzenia. Był autorem Wulgaty, czyli przekładu biblii na łacinę.

Über eine Treppe im südlichen Seitenschiff der Kirche gelangt man in das Grottensystem unter der Geburtskirche mit mehreren antiken Gräbern. Hier befinden sich die Grotte des Heiligen Josef, die Grotte der Heiligen Unschuldigen und die Grotte des Heiligen Hieronymus. In einer dieser Grotten soll der heilige Hieronymus die biblischen Originaltexte aus dem Hebräischen und Griechischen in das Latein übersetzt haben. In diesen Grotten wurden unter anderem der heilige Hieronymus, die heilige Paula und die heilige Eustachia begraben. Die Gebeine der Heiligen wurden im 15. Jahrhundert von den Kreuzrittern in die Basilika Santa Maria Maggiore in Rom überführt.

Z południowej nawy kościoła można dotrzeć schodami do systemu grot pod Bazyliką Narodzenia Pańskiego z wieloma grobami z dawnych czasów. Tutaj znajduje się grota św. Józefa, grota świętych Niewiniątek i grota św. Hieronima. W jednej z tych grot św. Hieronim miał tłumaczyć oryginalne teksty biblijne z hebrajskiego i greckiego na łacinę. W tych grotach zostali między innymi pochowani św. Hieronim, św. Paula i św. Eustachia. Szczątki tych świętych zostały w XV. wieku przewiezione przez krzyżowców do Bazyliki Matki Bożej Większej w Rzymie.

Foto/Zdjęcie: ©www.theologische-links.de

Über eine Verbindungstür besteht ein Zugang in die Geburtsgrotte. Die Tür wird jedoch nur zu religiösen Anlässen wie an Weihnachten oder bei den Prozessionen der Franziskaner geöffnet.

Przez jedno z drzwi łączących pomieszczenia istnieje przejście do groty Narodzenia. Drzwi są otwierane jednak tylko podczas religijnych uroczystości, takich jak Boże Narodzenie lub procesje franciszkanów.

Die St. Katharinenkirche ist ein wichtiger Wallfahrtsort im Heiligen Land. Sie ist eine der touristischen Hauptattraktionen und 2012 wurde in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes eingetragen. Sie wird von der Kustodie des Heiligen Landes (lateinisch Custodia Terræ Sanctæ) der Franziskaner betreut.

Kościół św. Katarzyny to ważne miejsce pielgrzymek na Ziemi Świętej. Kościół jest jedną z głównych atrakcji turystycznych i w 2012 r. został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Opiekuje się nim franciszkańska Kustodia Ziemi Świętej (łac. Custodia Terræ Sanctæ).

Internetquellen: / Źródła internetowe:
[www.theologische-links.de]
[https://www.seetheholyland.net/church-of-st-catherine-of-alexandria/]
[https://de.wikipedia.org/wiki/Katharinenkirche_(Bethlehem)]
[https://www.land-der-bibel.de/bethlehem/kirchederfranziskaner/kirchederfranziskaner.htm]