Konferencja w sprawie wsparcia stabilności w Libii. Przemówienie Jean-Yves Le Driana (Trypolis, 21.10.2021)

Conférence de soutien à la stabilité de la Libye. Intervention de Jean-Yves Le Drian (Tripoli, 21 octobre 2021)

[Konferencja w sprawie wsparcia stabilności w Libii. Przemówienie Jean-Yves Le Driana (Trypolis, 21 października 2021)]

Madame et Messieurs les Ministres,
Madame la Secrétaire générale et Monsieur l’Envoyé spécial,
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,
Messieurs les officiers,
Mesdames et Messieurs,

[Szanowni Państwo Ministrowie,
Szanowna Pani Sekretarz Generalna i Specjalny Wysłanniku,
Szanowni Państwo Ambasadorowie,
Szanowni Panowie Oficerowie,
Szanowni Państwo,]

Nous sommes aujourd’hui réunis à Tripoli à votre invitation, Madame la ministre, pour constater le chemin parcouru au cours des derniers mois et pour poursuivre sur cette voie, qui est celle de la stabilité de la Libye.

[zgromadziliśmy się dzisiaj w Trypolisie na Pani zaproszenie, Pani Minister, żeby podsumować przebytą w ostatnich miesiącach drogę i nadal ją kontynuować, ponieważ jest to droga do stabilności w Libii.]

Depuis ma dernière visite à Tripoli il y a plus de 6 mois avec mon homologue italien, Luigi di Maio qui est à nos côtés aujourd’hui, et avec notre collègue allemand, les progrès réalisés sur les plans politique et sécuritaire sont remarquables.

[Od czasu mojej ostatniej wizyty w Trypolisie ponad 6 miesięcy temu z moim włoskim odpowiednikiem, Luigi di Maio, który dzisiaj jest obok nas i z naszym niemieckim kolegą, osiągnięto znaczący postęp na płaszczyźnie politycznej i bezpieczeństwa.]

Les autorités de transition du gouvernement d’unité nationale y ont joué tout leur rôle, et la poursuite de leur action en ce sens sera déterminante pour la suite. Pour notre part, il nous revient d’aider les Libyens à atteindre les objectifs qu’ils se sont eux-mêmes donnés dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu d’octobre 2020 et du Forum de dialogue politique.

[Władze przejściowe Rządu Jedności Narodowej odegrały w tym znaczącą rolę i kontynuacja ich działań w tym kierunku będzie decydująca dla przyszłości. Z naszej strony, to do nas należy pomoc Libijczykom w osiągnięciu celów, które oni sami sobie postawili w ramach porozumienia o zawieszeniu broni z października 2020 r. i forum dialogu politycznego.]

Avec notre appui, les Libyens pourront saisir l’opportunité historique qui existe aujourd’hui de retrouver la paix, la souveraineté et une prospérité partagée.

[Przy naszym wsparciu Libijczycy będą mogli wykorzystać tę historyczną okazję, która pojawia się dzisiaj, by przywrócić pokój, suwerenność i wspólny dobrobyt.]

Sur le plan politique, la tenue des élections présidentielles et législatives le 24 décembre est désormais à portée de main après l’adoption de la base juridique nécessaire à leur organisation, et à la suite des déclarations des autorités libyennes aujourd’hui que nous apprécions leur juste mesure.

[Na płaszczyźnie politycznej przeprowadzenie wyborów prezydenckich i parlamentarnych 24 grudnia jest od tej chwili w zasięgu ręki po przyjęciu niezbędnej podstawy prawnej do ich organizacji i w następstwie dzisiejszych deklaracji władz libijskich, które odpowiednio doceniamy.]

La mobilisation de la communauté internationale est entière à ce sujet, comme nous l’avons rappelé à New York lors de la réunion ministérielle co-présidée le mois dernier par la France, l’Allemagne et l’Italie.

[Zaangażowanie społeczności międzynarodowej w tej kwestii jest pełne, o czym przypominaliśmy w Nowym Jorku podczas spotkania ministerialnego w minionym miesiącu pod wspólnym przewodnictwem Francji, Niemiec i Włoch.]

Nous apportons notamment tout notre soutien à la Haute commission nationale électorale, qui finalise désormais le calendrier qui déterminera la suite du processus politique.

[W szczególności udzielamy pełnego naszego poparcia Wysokiej Krajowej Komisji Wyborczej, która kończy harmonogram, który określi ciąg dalszy procesu politycznego.]

Je salue à cet égard l’action de son président, M.Emad Sayeh, qui travaille depuis des mois, conformément à la feuille de route libyenne endossée par le Conseil de sécurité des Nations unies, à l’organisation de scrutins inclusifs, crédibles et transparents.

[W związku z tym z zadowoleniem przyjmuję działania jej przewodniczącego, pana Emada Sayeha, który od miesięcy pracuje, zgodnie z libijskim planem działania zatwierdzonym przez Radę Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, nad głosowaniem sprzyjającym włączeniu społecznemu, wiarygodnym i przejrzystym.]

Il peut compter sur le soutien de l’Union européenne, qui se tient prête à apporter son appui aux opérations électorales à la demande des autorités libyennes.

[Może on liczyć na wsparcie Unii Europejskiej, która jest gotowa do udzielenia pomocy w procesie wyborczym na wniosek władz libijskich.]

Il peut aussi compter, comme cela a été rappelé par la Secrétaire générale adjointe, sur celui de la Mission d’assistance des Nations unies pour la Libye.

[Jak przypomniała pani zastępca Sekretarza Generalnego, może on również liczyć na pomoc Misji Wsparcia Narodów Zjednoczonych dla Libii.]

Manifestation évidente de la volonté des Libyens de mener à son terme la transition politique de leur pays, près de 3 millions d’entre eux se sont inscrits sur les listes électorales. Il est donc désormais impératif que les scrutins législatif et présidentiel puissent se tenir selon le calendrier prévu et que le choix du peuple, quand il se sera exprimé, soit respecté.

[Oczywistym przejawem woli Libijczyków na zakończenie w ich kraju przemian politycznych jest to, że prawie 3 miliony z nich zarejestrowało się na listach wyborczych. Konieczne jest zatem, żeby wybory parlamentarne i prezydenckie odbyły się według przewidzianego harmonogramu i żeby wybór narodu, gdy się on wypowie, został uszanowany.]

Sur le plan sécuritaire, les Libyens, réunis au sein du comité militaire conjoint 5+5, se sont accordés sur un plan de départ de toutes les forces et les mercenaires étrangers.

[Na płaszczyźnie bezpieczeństwa, Libijczycy w ramach Wspólnego Komitetu Wojskowego 5+5 porozumieli się w sprawie planu wycofania wszystkich wojsk i zagranicznych najemników.]

Ce plan témoigne, une fois de plus, de la volonté claire des Libyens de retrouver la maîtrise de leur destin, à distance de toutes les ingérences étrangères.

[Plan ten świadczy po raz kolejny o wyraźnej woli Libijczyków na odzyskanie kontroli nad ich losem z dala od wszelkich obcych ingerencji.]

Je salue cet engagement et réaffirme le plein soutien de la France. Les aspirations des Libyens à la souveraineté sont convergentes avec les intérêts de sécurité de l’ensemble de la région, du Sahel à l’Europe en passant par l’Afrique du Nord.

[Z zadowoleniem przyjmuję to zobowiązanie i potwierdzam pełne poparcie ze strony Francji. Dążenia Libijczyków do suwerenności są zbieżne z interesem bezpieczeństwa całego regionu, od Sahelu po Europę, przechodząc przez Afrykę Północną.]

Mesdames, Messieurs,
[Szanowni Państwo,]

Après les progrès que je viens d’évoquer, un certain nombre d’étapes restent à franchir pour que la transition libyenne aboutisse. Tous les acteurs libyens qui sont engagés en faveur de la transition politique doivent savoir qu’ils peuvent compter sur le soutien des partenaires internationaux de la Libye, et sur leur unité. J’y veillerai constamment, en lien notamment avec mes collègues européens.

[poza postępem, o którym właśnie wspomniałem, nadal pozostało wiele do zrobienia, by przemiany w Libii powiodły się. Wszyscy libijscy aktorzy zaangażowani na rzecz przemian politycznych powinni wiedzieć, że mogą liczyć na poparcie ze strony partnerów międzynarodowych Libii oraz na ich jedność. Będę stale dbać o to, zwłaszcza w połączeniu z moimi europejskimi odpowiednikami.]

Dans cet esprit, le Président de la République accueillera à Paris le 12 novembre prochain une conférence internationale pour la Libye.

[Mając to na uwadze, Prezydent Republiki będzie 12 listopada gospodarzem międzynarodowej konferencji na rzecz Libii.]

La conférence de Paris réunira, avec les autorités libyennes de transition, les chefs d’État et de gouvernement des pays invités aux conférences de Berlin, dans un format qui sera pour la première fois élargi à l’ensemble des pays du voisinage de la Libye.

[Na konferencji w Paryżu zgromadzą się przejściowe władze libijskie, szefowie państw i rządów z krajów uczestniczących w konferencjach w Berlinie, w formacie, który po raz pierwszy zostanie rozszerzony o kraje sąsiadujące z Libią.]

La conférence de Paris, qui sera organisée en lien étroit avec les Nations unies et sera co-présidée par la France, l’Italie et l’Allemagne permettra de donner la dernière impulsion internationale nécessaire en soutien aux élections de la fin de l’année, et de contribuer à ce que les conditions favorables à la tenue de ces élections et au respect de leur résultat soient réunies.

[Konferencja w Paryżu, która zostanie zorganizowana w ścisłej współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych i pod wspólnym przewodnictwem Francji, Włoch i Niemiec, pozwoli nadać ostatni międzynarodowy impuls, niezbędny na rzecz wsparcia wyborów w końcu roku, i przyczyni się do tego, by warunki sprzyjające przeprowadzeniu tych wyborów i poszanowaniu ich rezultatów zostały spełnione.]

Elle endossera le plan libyen de départ des forces et mercenaires étrangers et accompagnera sa mise en œuvre, pour mettre un terme aux ingérences étrangères. Enfin, elle prendra pleinement en compte, en présence des pays concernés, la dimension régionale de la crise libyenne et ses conséquences pour le voisinage de la Libye.

[Przyjmie ona libijski plan wycofania wojsk i zagranicznych najemników i przyłączy się do jego wdrożenia, by położyć kres obcym ingerencjom. W obecności zainteresowanych krajów uwzględni ona wymiar regionalny kryzysu libijskiego na sąsiedztwo Libii.]

Dans cette perspective et pour permettre de tourner enfin la page de la crise libyenne après une décennie d’instabilité, nous comptons sur l’engagement des autorités intérimaires et de tous les acteurs libyens, ainsi que sur l’engagement et l’unité des partenaires de la Libye. La France sera au rendez-vous comme, j’en suis convaincu, chacun d’entre vous. Je vous remercie.

[W tym kontekście, by wreszcie po dziesięcioleciu niestabilności móc zakończyć kryzys libijski, liczymy na zaangażowanie tymczasowych władz i wszystkich aktorów libijskich, a także na zaangażowanie i jedność partnerów Libii. Francja będzie obecna na tym spotkaniu, jak również – jestem o tym przekonany – każdy z Państwa. Dziękuję Państwu.]

Source / źródło: © Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, France. https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/libye/evenements/article/conference-de-soutien-a-la-stabilite-de-la-libye-intervention-de-jean-yves-le

Photo / zdjęcie: © Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation, Libya.
Traduction vers le polonais : / Tłumaczenie na j. polski: Krzysztof Wereszczyński