Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 we Francji (Calendrier scolaire 2022-2023)

Rok szkolny we Francji

Rok szkolny we Francji trwa około 180 dni – rozpoczyna się na początku września, a kończy na początku lipca. Terytorium Francji kontynentalnej podzielone jest na trzy strefy i terminy wakacji we francuskich szkołach zależą od przynależności do danej strefy.

Ferie i wakacje w czasie roku szkolnego obejmują, oprócz wakacji letnich (lipiec – sierpień), również 2 tygodnie przerwy w nauce z okazji Wszystkich Świętych (Vacances de la Toussaint), 2 tygodnie z okazji świąt Bożego Narodzenia (Vacances de Noël), ferie zimowe (Vacances d’hiver) trwające również 2 tygodnie oraz 2-tygodniową przerwę wiosenną (Vacances de printemps). Francuzi mają zatem więcej ferii w czasie roku szkolnego niż Polacy.

We Francji władze lokalne (merostwa) mają prawo wyboru pięcio- lub czterodniowego rytmu szkolnego. Pięciodniowy rytm szkolny (tj. 4,5 dnia nauki) został utrzymany w tylko nielicznych gminach. W większości szkół podstawowych zajęcia odbywają się 4 razy w tygodniu – w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki (z dwugodzinną przerwą obiadową spędzaną przez dzieci w szkole, w domu lub pod opieką osoby upoważnionej). Lekcje z reguły trwają od 8:30 do 16 lub 16:30 z przerwą na obiad od 11:30 do 13 lub 13:30 (godziny zajęć mogą się różnić w poszczególnych gminach). Zasada ta obowiązuje jednak tylko do etapu szkoły podstawowej, na wyższych poziomach czas trwania nauki uzależniony jest już od planu zajęć. Wolne środy pozwalają na zorganizowanie zajęć sportowych i pozalekcyjnych oraz aktywnego wypoczynku. Zapisy na zajęcia pozaszkolne odbywają się w urzędach miast, czyli lokalnych merostwach lub bezpośrednio w wybranych stowarzyszeniach lub placówkach wychowania pozaszkolnego.

Szkolnictwo we Francji jest wielostopniowe i obejmuje następujące etapy nauki:

• edukacja przedszkolna (école maternelle), trwająca 3 lata,

• szkoła podstawowa (elementarna), która trwa 5 lat i obejmuje 3 cykle: przygotowawczy (1 rok, klasa CP), elementarny (2 lata, klasy CE1 i CE2) i średni (2 lata, klasy CM1 i CM2),

Od szkoły elementarnej zaczyna się 10-letni obowiązek szkolny, którego koniec następuje po skończeniu przez ucznia kolegium. Rozpoczęcie przez dziecko w wieku 5, 6 czy 7 lat nauki w szkole elementarnej jest zależne od decyzji podjętej wspólnie przez lekarza, psychologa, nauczyciela oraz rodziców.

collège, w którym nauka trwa 4 lata i obejmuje 2 cykle: obserwacji (2 lata) i orientacji (2 lata). ). Jest to typ szkoły, w której następuje profilowanie uczniów zgodnie z ich zainteresowaniami. Nauka w tej szkole kończy się egzaminami z języka francuskiego, matematyki, historii  i geografii.

• szkoły średnie, które dzielą się na:
a) licea profilowane – przygotowują one do matury i studiów. Nauka w tych szkołach kończy się egzaminem maturalnym (podobnym do matury w Polsce), który jest przepustką na studia. Matura we Francji składa się zarówno z egzaminów pisemnych, jak i ustnych. Jest to tzw. kształcenie długie.
b) szkoły zawodowe – uczeń po ukończeniu takiej szkoły otrzymuje świadectwo umiejętności zawodowych bądź dyplom robotnika wykwalifikowanego. Uczniowie tych szkół mogą przystępować do tzw. matury zawodowej. Na tym egzaminie uczeń, oprócz przedmiotów ogólnych, zdaje także przedmioty zawodowe. Jest to tzw. kształcenie krótkie. Po zakończeniu edukacji w szkołach zawodowych uczeń może przystąpić do dalszej nauki w szkołach pomaturalnych (dających tytuł technika) bądź na uczelniach wyższych, które trwają 2 lata i dają absolwentom zawodówek tytuł inżyniera.
c) technikum, czyli BAC professionnel, gdzie nauka trwa 3 lata. Uczeń po ukończeniu tej szkoły otrzymuje świadectwo umiejętności zawodowych i zdaje maturę (BEP + BAC). Uczeń w ciągu tych trzech lat musi odbyć 20 tygodni praktyk. Po zakończeniu tej szkoły uczeń może przystąpić do dalszej nauki (BTS, DUT lub studia).

• szkoły wyższe.

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 z podziałem na  strefy A, B i C