Jak napisać po niemiecku, że przesyłasz załącznik?

Gitterpavillon mit dem Bronzenachguss des „Betenden Knaben“, Schloss Sanssouci, Potsdam

Poznaj kilkanaście niemieckich wyrażeń, które pomogą w twoich e-mailach i korespondencji biznesowej podkreślić, że przesyłasz załącznik.

W języku niemieckim niektóre wyrażenia uchodzą za przestarzałe, niemniej jednak powszechnie spotka się je w użyciu. Do tej grupy zalicza się następujące wyrażenia:

Anbei sende ich Ihnen meine Bewerbungsunterlagen in PDF-Dateiform zu. W załączeniu przesyłam Państwu moje dokumenty aplikacyjne w plikach PDF.
Anbei erhalten Sie die Rechnung für unsere Dienstleistungen. W załączeniu przesyłam rachunek za nasze usługi.
Beigefügt sende ich Ihnen die angeforderten Unterlagen. W załączeniu przesyłam Państwu wymagane dokumenty.
Beigefügt erhalten Sie weitere Informationen zu Ihrem Anliegen. Załączam dodatkowe informacje dotyczące Państwa sprawy.
Beiliegend erhalten Sie unsere Kataloge und Preisliste.W załączeniu otrzymują Państwo nasze katalogi i cennik.
Im Anhang finden Sie unseren neusten Katalog. W załączniku znajduje się nasz najnowszy katalog.
Als Anlage sende ich Ihnen eine PowerPoint-Präsentation für das morgige Treffen mit den Handelsvertretern aus Singapur.W załączniku przesyłam Państwu prezentację w PowerPoint na jutrzejsze spotkanie z przedstawicielami handlowymi z Singapuru.
In der Anlage übersende ich Ihnen einen Teil des Manuskripts meines Buches. W załączniku przesyłam Państwu część rękopisu mojej książki.
In der Anlage finden Sie unseren Kostenvoranschlag.W załączniku znajduje się nasz kosztorys.

Alternatywne wyrażenia stosowane w nowoczesnej korespondencji biznesowej

Mit dieser E-Mail erhalten Sie meine Bewerbungsunterlagen in PDF-Dateiform.Wraz z tym e-mailem otrzymują Państwo moje dokumenty aplikacyjne w plikach PDF.
Mit dieser Nachricht sende ich Ihnen zusätzliche Materialien. Wraz z tą wiadomością przesyłam Państwu dodatkowe materiały.
Mit diesem Schreiben erhalten Sie vier Vertragsexemplare.Wraz z tym pismem otrzymują Państwo umowę w czterech egzemplarzach.
Die detaillierten Informationen über unsere Produkte entnehmen Sie bitte dem Anhang.Szczegółowe informacje na temat naszych produktów, znajdą Państwo w załączniku.
Die Unterlagen schicke ich als PDF mit.Dokumenty przesyłam jako PDF.
Die detaillierten Informationen über die Teilnahme an der Handelsmission nach Singapur sind im Anhang nachzulesen.Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa w misji handlowej do Singapuru można znaleźć w załączniku.
Ich freue mich, Ihnen meinen Lebenslauf als Anhang dieser E-Mail zu senden. Z przyjemnością przesyłam Państwu w załączeniu do tego emaila mój życiorys.
Ich freue mich, Ihnen den angehängten Bericht / Stundenzettel zusenden zu können.Z przyjemnością przesyłam Państwu w załączeniu sprawozdanie / kartę czasu pracy.
Hier sind die gewünschten Unterlagen.W załączeniu znajdują się dokumenty, o które Państwo prosili.
Gerne senden wir Ihnen das Angebot für unsere Dienstleistungen zu.Z przyjemnością przesyłamy Państwu ofertę naszych usług.
Gerne schicke ich Ihnen die gewünschten Unterlagen zu, die Sie uns in Ihrem Schreiben vom ... angefordert haben.Z przyjemnością przesyłam Państwu dokumenty, o które Państwo nas prosili w piśmie z dnia ...
Das mitgeschickte Dokument informiert Sie mehr über das Profil unserer Unternehmensaktivitäten. Z załączonego dokumentu mogą się Państwo więcej dowiedzieć na temat profilu działalności naszego przedsiębiorstwa.
Wie telefonisch besprochen sende ich Ihnen hiermit im Anhang meine Bewerbungsunterlagen zu.W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej w załączeniu przesyłam Państwu moje dokumenty aplikacyjne.
Das Informationsmaterial liegt im Anhang für Sie bereit. Materiały informacyjne są załączone i do Państwa dyspozycji.
Wie gewünscht, schicke ich Ihnen unseren neuesten Katalog. Zgodnie z Państwa prośbą przesyłam Państwu nasz najnowszy katalog.

Foto: Gitterpavillon mit dem Bronzenachguss des „Betenden Knaben“, Schloss Sanssouci, Potsdam