„Inkompetent” czy „unkompetent”? („Inkompetent” oder „unkompetent”?)

Die auf Grund liegende Costa Concordia im Hafen von Giglio © Dan Earl, flickr

Jak powiedzieć po niemiecku, że ktoś jest niekompetentny, czyli że nie ma odpowiedniej wiedzy, umiejętności lub kwalifikacji do robienia czegoś? Czy powiemy „inkompetent” czy „unkompetent”?

W słowniku internetowym języka niemieckiego Duden występują oba te wyrazy, które są traktowane jako synonimy. W oparciu o analizę różnych tekstów należy jednak zauważyć, że przymiotnik „unkompetent” pojawia się sporadycznie i w większości przypadków w języku niemieckim używa się przymiotnika „inkompetent”, który występuje również w użyciu przysłówkowym.

Przykłady zdań / Beispiele der Sätze

Als inkompetent empfinden die Schüler jene Lehrer, die auf den eigenen Unterricht unvorbereitet sind.Za niekompetentnych postrzegają uczniowie tych nauczycieli, którzy na swoich własnych zajęciach są nieprzygotowani.
Das Militärkommando hat sich vollkommen als inkompetent herausgestellt.Dowództwo wojskowe okazało się całkowicie niekompetentne.
Das Personal des Kreuzfahrtschiffes ist inkompetent.Personel statku wycieczkowego jest niekompetentny.
Der Nutzer des Bewertungsportals hatte behauptet, der Zahnarzt sei inkompetent.Użytkownik portalu oceniającego stwierdził, że dentysta jest niekompetentny.
Ein Beamter handelt inkompetent, wenn er seine dienstlichen Pflichten nicht erfüllt oder wenn er ohne Befugnis in die Kompetenzen anderer Stellen eingreift.Urzędnik postępuje niekompetentnie, jeżeli nie wypełnia swoich obowiązków służbowych lub jeżeli bez upoważnienia wkracza w kompetencje innych.
Entweder ist sie inkompetent oder einfach faul. Albo jest niekompetentna, albo po prostu leniwa.
Er betreibt eine Politik willkürlich, inkompetent und verantwortungslos.Prowadzi politykę samowolnie, niekompetentnie i w sposób nieodpowiedzialny.
Ich hatte den Eindruck, dass er eher eine inkompetente Person ist. Miałem wrażenie, że jest on raczej osobą niekompetentną.
In einer Umfrage hat die Hälfte der Befragten angegeben, ihr Vorgesetzter sei inkompetent.W jednej z ankiet połowa pytanych podała, że ich przełożony jest niekompetentny.
Je mehr eine Person inkompetent ist, desto größere Neigung hat, ihre eigenen Fähigkeiten zu überschätzen.Im bardziej niekompetentna jest osoba, tym ma większą skłonność do przeceniania swojego poziomu umiejętności.
Jeder zweite Angestellte hält seinen Vorgesetzten für inkompetent.Co drugi pracownik uważa, że jego przełożony jest niekompetentny.
Leichtsinnigkeit, Inkompetenz und Verantwortungslosigkeit des Kapitäns und der Crew bei der Evakuierung des Schiffs kosteten mehrere Menschen das Leben.Lekkomyślność, niekompetencja i brak poczucia odpowiedzialności ze strony kapitana i załogi podczas ewakuacji statku kosztowały życie wielu osób.
Viele für den Flughafenbau verantwortliche Personen handelten inkompetent und fehlerhaft.Wiele osób odpowiedzialnych za budowę lotniska postępowało w sposób niekompetentny i błędny.

Ich wünsche Dir alles Gute!

Foto: Die auf Grund liegende Costa Concordia im Hafen von Giglio © Dan Earl, flickr