Godzina policyjna we Francji (Couvre-feu en France)

Bonjour !

W związku z pandemią koronawirusa w okresie od 24 marca do 10 lipca 2020 r. oraz od 17 października 2020 r. do chwili obecnej we Francji ma zastosowanie „sanitarny stan wyjątkowy” (fr. état d’urgence sanitaire). Z kolei od 17 października 2020 r. we Francji obowiązuje godzina policyjna (fr. couvre-feu). Początkowo obowiązywała ona między godz. 21:00 a 6:00 rano. Objęty nią został region Île-de-France (Paryż i okalające departamenty) i osiem innych metropolii (Lyon, Aix-en-Provence i Marsylia, Tuluza, Lille, Montpellier, Grenoble, Rouen i Saint-Étienne). Miasta, w których wprowadzono godzinę policyjną, zostały wybrane ze względu na szybko rosnący wskaźnik chorych w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców. Równocześnie rząd francuski obiecał pomoc finansową dla firm, które osiągną straty w związku z godziną policyjną.

Z powodu wzrostu zakażeń koronawirusem 22 października 2020 r. premier Francji Jean Castex ogłosił wprowadzenie godziny policyjnej w 54 departamentach i na terytorium zamorskim Polinezji Francuskiej od godz. 21:00 do 6:00. Społeczeństwu udostępniono również od 22 października 2020 r. nową aplikację do monitorowania zakażeń – TousAntiCovid.

Od 15 grudnia 2020 r. godzina policyjna obowiązywała od godz. 20:00 do 6:00 na terytorium całego kraju. W nocy z 24 na 25 grudnia 2020 r. godzina policyjna została zawieszona i dozwolone było przemieszanie się w dniu wigilii Bożego Narodzenia. Godzina policyjna została jednak utrzymana w Sylwestra. Jednocześnie rząd francuski dopuścił pewne odstępstwa w przypadku konieczności przemieszczania się w tych godzinach. Zostały one zawarte w oświadczeniu o celu przemieszczania się (fr. attestation de déplacement dérogatoire), które należy okazywać policji podczas kontroli. Są to następujące odstępstwa:

Déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou le lieu d'enseignement et de formation, déplacements professionnels ne pouvant être différés ; Przemieszczanie się między miejscem zamieszkania a miejscem wykonywania działalności zawodowej lub miejscem nauczania i kształcenia, podróże służbowe, których nie można odłożyć w czasie;
Déplacements pour des consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ou pour l'achat de produits de santé ; Przemieszczanie się w celu konsultacji i opieki medycznej, których nie można zapewnić na odległość i których nie można odłożyć w czasie lub w celu zakupu leków;
Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ; Przemieszczanie się z ważnych powodów rodzinnych; żeby udzielić pomocy osobom najbardziej narażonym lub o szczególnych potrzebach lub, żeby zająć się dzieckiem;
Déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant ; Przemieszczanie się osób niepełnosprawnych i ich opiekunów;
Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ;Przemieszczanie się na wezwanie sądowe lub administracyjne;
Déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ; Przemieszczanie się, żeby wziąć udział w misjach użyteczności publicznej na wniosek organu administracyjnego;
Déplacements liés à des transits ferroviaires, aériens ou en bus pour des déplacements de longues distances ; Przemieszczanie się w związku z tranzytem kolejowym, lotniczym lub autobusem podczas podróży na długim;
Déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie. [1] Krótkotrwałe przemieszczanie się, żeby wyprowadzić psa na spacer w maksymalnej odległości od miejsca zamieszkania 1 km.

Od 2 stycznia 2021 r. w 15 departamentach Francji godzina policyjna została wydłużona. Zakaz poruszania się w godzinach od 18:00–6:00 obowiązywał w następujących departamentach: Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardennes, Doubs, Jura, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Nièvre, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Vosges, Territoire de Belfort oraz Moselle. Utrzymano również decyzję o zamknięciu restauracji i kawiarni, placówek kultury i miejsc rozrywki, a także obiektów sportowych, w tym wyciągów narciarskich.

Le 14 janvier 2021, le Premier ministre Jean Castex a annoncé l’avancée du couvre-feu de 20h00 à 18h00 sur l’ensemble du territoire métropolitain à partir du samedi 16 janvier 2021 pour une durée minimum de 15 jours. [2a]

[W dniu 14 stycznia 2021 r. premier Jean Castex zapowiedział wydłużenie trwania godziny policyjnej z godz. 20:00 na 18:00 na całym terytorium metropolitalnym, począwszy od 16 stycznia 2021 r. na okres przynajmniej 15 dni.]

L’objectif du couvre-feu est de limiter les rassemblements durant lesquels les mesures barrières sont moins bien appliquées et où le virus circule rapidement tout en limitant l’impact sur l’économie déjà mise à rude épreuve par l’épidémie. [2b]

[Celem godziny policyjnej jest ograniczanie zgromadzeń, w trakcie których środki ochronne są rzadziej stosowane, a wirus szybko się rozprzestrzenia, ograniczając w ten sposób oddziaływanie na gospodarkę wystawioną już na ciężką próbę.]

Sauf les exceptions liées aux missions de service public, tous les lieux, commerces ou service recevant du public seront fermés à 18 heures. [3]

Poza wyjątkami związanymi z zadaniami służby publicznej, wszystkie miejsca, biznesy czy usługi otwarte dla publiczności będą zamknięte o godzinie 18.00.

Les dérogations sont les mêmes que pour le couvre-feu à 20h. Par ailleurs, les restrictions suivantes sont valables:

Odstępstwa są takie same, jak w przypadku godziny policyjnej od godz. 20:00. Ponadto obowiązują następujące ograniczenia:

la pratique sportive ou la promenade en plein air est interdite pendant les horaires de couvre-feu ;uprawianie sportu i spacery na zewnątrz są zabronione w czasie trwania godziny policyjnej;
pendant la journée, les déplacements sont autorisés et l'attestation n'est pas nécessaire ;przemieszczanie się w ciągu dnia jest dozwolone i pozwolenie nie jest potrzebne;
les déplacements entre régions sont autorisés ;przemieszczanie się między regionami jest dozwolone;
les lieux de culte doivent respecter une certaine jauge ;obiekty kultu powinny przestrzegać określonego limitu osób;
les salles de cinéma, les théâtres et les musées restent fermés ;sale kinowe, teatry i muzea pozostają zamknięte;
l'accueil du public dans les enceintes sportives, dans les cirques, les parcs zoologiques ou encore les salles de jeux et les casinos est interdit ;dostęp osób do obiektów sportowych, cyrków, ogrodów zoologicznych lub salonów gier i kasyn jest zabroniony;
les restaurants et les cafés sont fermés ;restauracje i kawiarnie są zamknięte;
le télétravail doit se poursuivre quand il est possible. [4]praca zdalna powinna nadal być stosowana, jeżeli jest to możliwe.

Les sorties et déplacements sans attestations dérogatoires seront interdits de 18h00 à 06h00, sous peine d’une amende de 135 € et jusqu’à 3750 € en cas de récidive. Les établissements autorisés à ouvrir ne pourront plus accueillir de public après 18h00. [2c]

[Wyjścia z domu i przemieszanie się bez pozwolenia będą zabronione od godz. 18:00 do 6:00 pod sankcją grzywny od 135 euro do 3 750 euro w przypadku recydywy. Firmy, którym udzielono pozwolenia na otwarcie, nie będą mogły przyjmować klientów po godz. 18:00.]

À partir de lundi 18 janvier 2021, tous les voyageurs entrant en France en provenance d’un pays hors Union-Européenne devront :
– présenter un test PCR négatif ;
– s’isoler pendant 7 jours une fois arrivés en France et faire un 2e test à l’issue de cette période. [5]

[Od poniedziałku 18 stycznia 2021 r. wszyscy podróżni przybywający do Francji z krajów spoza Unii Europejskiej będą musieli:
– okazać negatywny wynik testu PCR,
– odbyć siedmiodniową kwarantannę po przybyciu do Francji i wykonać drugi test po upływie tego okresu.]

Les personnes n’ayant pu réaliser un test dans leur pays de départ auront la possibilité de se faire tester à leur arrivée en France et seront contraintes de s’isoler 7 jours dans un lieu d’hébergement désigné par les autorités publiques. [6]

[Osoby, które nie mogły wykonać testu w swoim kraju przed wyjazdem, będą miały możliwość wykonania testu po przejeździe do Francji i będą zobowiązane do odbycia 7-dniowej kwarantanny w miejscu zakwaterowania wskazanym przez organy publiczne.]

Le nombre de cas de Covid-19 est en hausse. Selon données de Santé publique France du 15 janvier 2021, 21.217 nouvelles contaminations au coronavirus ont été enregistrées en 24 heures. [7] La campagne de vaccination a démarré en France le 26 décembre 2020. L’année 2021 sera « l’année de l’espérance ».

Liczba przypadków Covid-19 nadal rośnie. Według danych Santé publique France z 15 stycznia 2021 r. w ciągu 24 godzin zarejestrowano 21.217 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. [7] Kampania szczepień rozpoczęła się we Francji 26 grudnia 2020 r. Rok 2021 ma być „rokiem nadziei”.

Źródła / Sources :
[1] https://media.interieur.gouv.fr/attestation-couvre-feu-covid-19/
[2a-2c] https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
[3] Discours du Premier ministre – Mesures contre la Covid-19 – 14.01.2021. [https://www.gouvernement.fr/partage/12021-discours-du-premier-ministre-mesures-contre-la-covid-19-14012021]
[4, 5, 6] https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14593
[7] https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-chiffres-cles-et-evolution-de-la-covid-19-en-france-et-dans-le-monde