Francuskie czasowniki regularne w czasie teraźniejszym – I grupa (Le présent des verbes réguliers – verbes du 1. groupe)

Bonjour les amis !

Ten wpis dotyczy odmiany czasowników regularnych w czasie teraźniejszym z tzw. I grupy. Znajomość odmiany czasowników jest niezbędna w celu prawidłowego porozumiewania się w języku francuskim. Najpierw poznamy zasady odmiany czasowników z tej grupy, a na koniec przyjrzymy się przykładom zdań w wersji polsko-francuskiej z ich zastosowaniem.

W języku francuskim wyróżniamy trzy grupy koniugacyjne:

– do I grupy należą czasowniki zakończone w bezokoliczniku na -er, np. „parler” (mówić), „chanter” (śpiewać), „manger” (jeść); z wyjątkiem czasownika „aller” (iść, jechać), który jest czasownikiem nieregularnym,

– do II grupy należą czasowniki zakończone w bezokoliczniku na -ir, których imiesłów czasu teraźniejszego (le participe présent) zakończony jest na -issant, np. „finir” (kończyć), „choisir” (wybierać), „réagir” (reagować),

– do III grupy należą czasowniki nieregularne o różnych końcówkach i różnych odmianach, w tym czasownik „aller”, pozostałe czasowniki zakończone w bezokoliczniku na -ir, których imiesłów czasu teraźniejszego zakończony jest na -ant, a także wszystkie czasowniki zakończone na -oir-re.

Czasowniki należące do I i II grupy nazywane są czasownikami regularnymi.

Większość czasowników w języku francuskim należy do I grupy koniugacyjnej.

Czas teraźniejszy dla czasowników I grupy koniugacyjnej tworzymy, dodając odpowiednie końcówki (les terminaisons) do tematu czasownika (le radical).

W poniższej tabeli przedstawiono odmianę czasownika „parler” (mówić) w czasie teraźniejszym:

je parl(ja mówię)nous parlons (my mówimy)
tu parles (ty mówisz)vous parlez (wy mówicie)
il parle (on mówi)ils parlent (oni mówią)
elle parle (ona mówi)elle parlent (one mówią)

Wskazówki dotyczące wymowy:

Końcówki -e, -es, -ent są nieme, co znaczy, że ich nie wymawiamy, natomiast końcówki -ons i -ez wymawiamy.

Uproszczony zapis wymowy:
je parle [ʒə paʀl]
tu parles [ty paʀl]
il parle [il paʀl]
elle parle [ɛl paʀl]
nous parlons [nu paʀlɑ̃]
vous parlez [vu paʀle]
ils parlent [il paʀl]
elles parlent [ɛl paʀl]

Należy zwrócić uwagę na łączenie międzywyrazowe (la liaison) i udźwięcznienie się głoski „s” do „z” w liczbie mnogiej. Taka sytuacja zachodzi w odmianie czasowników, gdy „s” stoi przed samogłoską lub „h” niemym, na przykład:

nous aimons [nuz‿emɑ̃]
vous aimez [vuz‿eme]
ils aiment [ilz‿em]
elles aiment [ɛlz‿em]

nous habitons [nuz‿abitɑ̃]
vous habitez [vuz‿abite]
ils habitent [ilz‿abit]
elles habitent [ɛlz‿abit]

Jeżeli czasownik zaczyna się na samogłoskę (m.in. adorer, aimer, éviter, orner) lub tzw. „h” nieme (m.in. habiter), to w 1 osobie liczby pojedynczej zaimek osobowy „je” (ja) przechodzi w „j” i łączy się z czasownikiem poprzez apostrof, na przykład:

J’adore ton sourire. – Uwielbiam twój uśmiech.
J’aime ma petite amie. – Kocham moją dziewczynę.
J’habite à Toulon. – Mieszkam w Tulonie.

W języku mówionym zaimek osobowy „nous” zastępowany jest bardzo często zaimkiem „on”, który nie ma odpowiednika w języku polskim. Jest on krótszy i łatwiej nim operować ze względów fonetycznych. Czasowniki po tym zaimku odmieniają się jak w 3 osobie liczy pojedynczej, na przykład:

Ici, on parle français = Ici, nous parlons français. Tutaj mówi się / mówimy / po francusku.
Ici, on écoute la radio France Info = Ici, nous écoutons la radio France Info. Tutaj słucha się / słuchamy / radia France Info.

W poniższej tabeli została przedstawiona odmiana przykładowych czasowników należących do I grupy koniugacyjnej w czasie teraźniejszym:

adorer (uwielbiać)j’adore, tu adores, il/elle/on adore,
nous adorons, vous adorez, ils/elles adorent
aimer (kochać, lubić)j’aime, tu aimes, il/elle/on aime,
nous aimons, vous aimez, ils/elles aiment
chanter (śpiewać)je chante, tu chantes, il/elle/on chante,
nous chantons, vous chantez, ils/elles chantent
chercher (szukać)je cherche, tu cherches, il/elle/on cherche,
nous cherchons, vous cherchez, ils/elles cherchent
danser (tańczyć)je danse, tu danses, il/elle/on danse,
nous dansons, vous dansez, ils/elles dansent
désirer (pragnąć)je désire, tu désires, il/elle/on désire,
nous désirons, vous désirez, ils/elles désirent
discuter (dyskutować)je discute, tu discutes, il/elle/on discute,
nous discutons, vous discutez, ils/elles discutent
donner (dawać)je donne, tu donnes, il/elle/on donne,
nous donnons, vous donnez, ils/elles donnent
écouter (słuchać)j’écoute, tu écoutes, il/elle/on écoute,
nous écoutons, vous écoutez, ils/elles écoutent
jouer à (grać w, bawić się)je joue, tu joues, il/elle/on joue,
nous jouons, vous jouez, ils/elles jouent
penser à (myśleć o)je pense, tu penses, il/elle/on pense,
nous pensons, vous pensez, ils/elles pensent
préparer (przygotowywać)je prépare, tu prépares, il/elle/on prépare,
nous préparons, vous préparez, ils/elles préparent
raconter (opowiadać)je raconte, tu racontes, il/elle/on raconte,
nous racontons, vous racontez, ils/elles racontent
regarder (patrzeć na)je regarde, tu regardes, il/elle/on regarde,
nous regardons, vous regardez, ils/elles regardent
travailler (pracować)je travaille, tu travailles, il/elle/on travaille,
nous travaillons, vous travaillez, ils/elles travaillent
trouver (znajdować)je trouve, tu trouves, il/elle/on trouve,
nous trouvons, vous trouvez, ils/elles trouvent

Zmiany ortograficzne w odmianie czasowników z I grupy

Podczas odmiany w temacie niektórych czasowników zachodzą drobne zmiany ortograficzne.

a) w przypadku czasowników zakończonych na -cer litera „c” zmienia się na „ç” („c” ze znakiem diakrytycznym, czyli cédille) w 1 osobie liczby mnogiej, aby zachować wymowę [s] i nie wymawiać [k]. Przykłady:

annoncer (zapowiadać, ogłaszać)j’annonce, tu annonces, il/elle/on annonce,
nous annonçons, vous annoncez, ils/elles annoncent
avancer (iść do przodu, posuwać się)j’avance, tu avances, il/elle/on avance,
nous avançons, vous avancez, ils/elles avancent
commencer (zaczynać)je commence, tu commences, il/elle/on commence,
nous commençons, vous commences, ils/elles commencent
effacer (wykreślać, zacierać)j’efface, tu efface, il/elle/on efface,
nous effaçons, vous effacez, ils/elles effacent
glacer (zamrozić)je glace, tu glaces, il/elle/on glace,
nous glaçons, vous glacez, ils/elles glacent
lancer (rzucać, lansować, wystrzelić)je lance, tu lance, il/elle/on lance,
nous lançons, vous lancer, ils/elles lancent
percer (przebić, przekłuć)je perce, tu perces, il/elle/on perce,
nous perçons, vous percez, ils/elles percent
placer (umieszczać, rozmieszczać, lokować)je place, tu places, il/elle/on place,
nous plaçons, vous placez, ils/elles placent
prononcer (wymawiać)je prononce, tu prononces, il/elle/on prononce,
nous prononçons, vous prononcez, ils/elles prononcent
sucer (ssać)je suce, tu suces, il/elle/on suce,
nous suçons, vous sucez, ils/elles sucent

b) w przypadku czasowników zakończonych na -ger w 1 osobie liczby mnogiej po literze „g” w pisowni dodajemy literę „e”, aby zachować wymowę litery „g” jak polskie [ż]. Przykłady:

bouger (ruszać się, przesuwać)je bouge, tu bouges, il/elle/on bouge,
nous bougeons, vous bougez, ils/elles bougent
changer (zmieniać)je change, tu changes, il/elle change,
nous changeons, vous changez, ils/elles changent
corriger (poprawiać)je corrige, tu corriges, il/elle/on corrige,
nous corrigeons, vous corrigez, ils/elles corrigent
diriger (kierować)je dirige, tu diriges, il/elle/on dirige,
nous dirigeons, vous dirigez, ils/elles dirigent
exiger (wymagać)j’exige, tu exiges, il/elle/on exige,
nous exigeons, vous exigez, ils/elles exigent
loger (mieszkać, zakwaterować)je loge, tu loges, il/elle/on loge,
nous logeons, vous logez, ils/elles logent
manger (jeść)je mange, tu manges, il/elle/on mange,
nous mangeons, vous mangez, ils/elles mangent
nager (pływać)je nage, tu nages, il/elle/on nage,
nous nageons, vous nagez, ils/elles nagent
prolonger (przedłużać)je prolonge, tu prolonges, el/elle/on prolonge,
nous prolongeons, vous prolongez, ils/elles prolongent
ranger (porządkować, układać)je range, tu ranges, il/elle/on range,
nous rangeons, vous rangez, ils/elles rangent
songer (śnić, myśleć)je songe, tu songes, il/elle/on songe,
nous songeons, vous songez, ils/elles songent
voyager (podróżować)je voyage, tu voyage, il/elle/on voyage,
nous voyageons, vous voyagez, ils/elles voyagent

c) w przypadku czasowników, które w sylabie poprzedzającej końcówkę -er mają literę „e” bez akcentu, litera „e” w odmianie zmienia się na „è” (l’accent grave) w 1, 2, 3 osobie liczby pojedynczej i 3 osobie liczby mnogiej. Przykłady:

acheter (kupować)j’achète, tu achètes, il/elle/on achète,
nous achetons, vous achetez, ils/elles achètent
achever (kończyć coś)j’achève, tu achèves, il/elle achève,
nous achevons, vous achevez, ils/elles achèvent
emmener (zabrać kogoś ze sobą)je emmène, tu emmènes, il/elle/on emmène,
nous emmenons, vous emmenez, ils/elles emmènent
geler (mrozić, marznąć)je gèle, tu gèles, il/elle/on gèle,
nous gelons, vous gelez, ils/elles gèlent
lever (podnosić, znosić) je lève, tu lèves, il/elle/on lève,
nous levons, vous levez, ils/elles lèvent
mener (prowadzić)je mène, tu mènes, il/elle/on mène,
nous menons, vous menez, ils/elles mènent
peler (obierać ze skórki)je pèle, tu pèles, il/elle/on pèle,
nous pelons, vous pelez, ils/elles pèlent
peser (ważyć, odważać)je pèse, tu pèses, il/elle/on pèse,
nous pesons, vous pesez, ils/elles pèsent
se lever (wstawać)je me lève, tu te lèves, il/elle/on se lève,
nous nous levons, vous vous levez, ils/elles se lèvent
semer (siać)je sème, tu sèmes, il/elle/on sème,
nous semons, vous semez, ils/elles sèment

d) w przypadku czasowników, które w sylabie poprzedzającej końcówkę -er mają w pisowni literę „é” (l’accent aigü), litera „é” w odmianie zmienia się ona na „è” (l’accent grave) w 1, 2, 3 osobie liczby pojedynczej i 3 osobie liczby mnogiej. Przykłady:

céder (ustępować, scedować na kogoś)je cède, tu cèdes, il/elle/on cède,
nous cédons, vous cédez, ils/elles cèdent
compléter (uzupełniać coś)je complète, tu complètes, il/elle complète,
nous complétons, vous complétez, ils/elles complètent
enumerer (wyliczać)j’énumère, tu énumères, il/elle énumère,
nous énumérons, vous énumérez, ils/elles énumèrent
espérer (mieć nadzieję)j’espère, tu espères, il/elle/on espère,
nous espérons, vous espérez, ils/elles espèrent
interpréter (interpretować, wyjaśniać, tłumaczyć ustnie)j’interprète, tu interprètes, il/elle interprète,
nous interprétons, vous interprétez, ils/elles interprètent
posséder (posiadać, mieć)je possède, tu possèdes, il/elle/on possède,
nous possédons, vous possédez, ils/elles possèdent
préférer (woleć)je préfère, tu préfères, il/elle/on préfère,
nous préférons, vous préférez, ils/elles préfèrent
protéger (ochraniać, bronić, popierać) je protège, tu protèges, il/elle/on protège,
nous protégeons, vous protégez, ils/elles protègent
regler (regulować)je règle, tu règles, il/elle/on règle,
nous réglons, vous réglez, ils/elles règlent
répéter (powtarzać)je répète, tu répètes, il/elle/on répète,
nous répétons, vous répétez, ils/elles répètent
sécher (suszyć, wycierać)je sèche, tu sèches, il/elle sèche,
nous séchons, vous séchez, ils/elles sèchent

e) w przypadku czasowników, które kończą się na -eter-eler, zamiast akcentu podwajamy spółgłoskę -t lub -l w 1, 2, 3 osobie liczby pojedynczej i 3 osobie liczby mnogiej. Przykłady:

appeler (wołać, wzywać, dzwonić)j’appelle, tu appelles, il/elle/on appelle,
nous appelons, vous appelez, ils/elles appellent
ensorceler (zaczarować, zauroczyć)j’ensorcelle, tu ensorcelles, il/elle/on ensorcelle,
nous ensorcelons, vous ensorcelez, ils/elles ensorcellent
épeler (przeliterować)j’épelle, tu épelles, il/elle/on épelle,
nous épelons, vous épelez, ils/elles épellent
épousseter (odkurzać, wycierać kurze)j’époussette, tu époussettes, il/elle/on époussette,
nous époussetons, vous époussetez, ils/elles époussettent
feuilleter (kartkować)je feuillette, tu feuillettes, il/elle/on feuillette,
nous feuilletons, vous feuilletez, ils/elles feuillettent
grommeler (mruczeć pod nosem)je grommelle, tu grommelles, il/elle/on grommelle,
nous grommelons, vous grommelez, ils/elles grommellent
jeter (rzucać)je jette, tu jettes, il/elle/on jette,
nous jetons, vous jetez, ils/elles jettent
rappeler (przypominać)je rappelle, tu rappelles, il/elle/on rappelle,
nous rappelons, vous rappelez, ils/elles rappellent
rejeter (odrzucać, wyrzucać)je rejette, tu rejettes, il/elle/on rejette,
nous rejetons, vous rejetez, ils/elles rejettent
renouveler (odnawiać, ponawiać)je renouvelle, tu renouvelles, il/elle/on renouvelle,
nous renouvelons, vous renouvelez, ils/elles renouvellent

f) czasowniki, które kończą się na -yer, w odmianie zmieniają „y” na „i” w 1, 2, 3 osobie liczby pojedynczej i 3 osobie liczby mnogiej. Niektóre czasowniki mają dwa warianty odmiany w 1, 2 i 3 osobie liczby pojedynczej i 3 osobie liczby mnogiej. Przykłady:

aboyer (szczekać)j’aboie, tu aboies, il aboie,
nous aboyons, vous aboyez, ils aboient
appuyer (naciskać)j’appuie, tu appuies, il/elle/on appuie,
nous appuyons, vous appuyez, ils/elles appuient
balayer (zamiatać)je balaie, tu balaies, il/elle/on balaie,
nous balayons, vous balayez, ils/elles balaient
employer (zatrudniać, stosować, używać)j’emploie, tu emploies, il/elle/on emploie,
nous employons, vous employez, ils/elles emploient
essayer (próbować, wypróbować, sprawdzać)j’essaie, tu essaies, il/elle/on essaie,
nous essayons, vous essayez, ils essaient / lub
j’essaye, tu essayes, il/elle/on essaye,
nous essayons, vous essayez, ils/elles essayent
essuyer (wycierać, osuszać) j’essuie, tu essuies, il/elle/on essuie,
nous essuyons, vous essuyez, ils/elles essuient
nettoyer (czyścić, sprzątać)je nettoie, tu nettoies, il/elle/on nettoie,
nous nettoyons, vous nettoyez, ils/elles nettoient
payer (płacić)je paie, tu paies, il/elle/on paie,
nous payons, vous payez, ils paient / lub
je paye, tu payes, il/elle/on paye,
nous payons, vous payez, ils/elles payent
s’ennuyer (nudzić się)je m’ennuie, tu t’ennuies, il/elle/on s’ennuie,
nous nous ennuyons, vous vous ennuyez, ils/elles s’ennuient
se noyer (topić się)je me noie, tu te noies, il/elle se noie,
nous nous noyons, vous vous noyez, ils se noient
se tutoyer (być na „ty” z kimś)je me tutoie, tu te tutoies, il/elle/on se tutoie,
nous nous tutoyons, vous vous tutoyez, ils/elles se tutoient

Na zakończenie przykłady zdań w wersji polsko-francuskiej do analizy:

Co wolisz, kuchnię francuską czy kuchnię włoską? Que préfères-tu, la cuisine française ou la cuisine italienne ?
Czas nas wszystkich zmienia. Le temps nous change tous.
Dlaczego odrzucasz moją propozycję? Pourquoi rejette tu ma proposition ?
Doceniam, że mówimy na siebie na „ty”. J’apprécie que nous nous tutoyons.
Dużo podróżuję po świecie. Je voyage beaucoup dans le monde entier.
Dyrektor generalny przedsiębiorstwa ogłasza otwarcie nowej fabryki w Meksyku. Le directeur général d’une entreprise annonce l’ouverture d’une nouvelle usine au Mexique.
Dzwonię do państwa, aby zgłosić problem z wentylacją w moim mieszkaniu. Je vous appelle pour vous signaler un problème de ventilation dans ma maison.
Gdzie znajduje się teraz Międzynarodowa Stacja Kosmiczna? Où se trouve maintenant la Station spatiale internationale ?
Gdzie znajduje się mój numer klienta? Où se trouve mon numéro de client ?
Godzinami oglądam telewizję. Je regarde la télé pendant des heures.
Ile ja ważę? – Ważę sześćdziesiąt kilogramów. Combien je pèse ? Je pèse soixante kilo.
Ile kosztuje wysłanie listu z Europy do Australii? Combien coûte l’envoie d’une lettre depuis l’Europe vers l’Australie ?
Ile kosztuje wysłanie paczki do Brazylii lub Chile? Combien ça coûte d’envoyer un colis vers le Brésil ou le Chili?
Ile to kosztuje? – To kosztuje pięć euro. Ça coûte combien ? – Ça coûte cinq euros.
Istnieje wiele rozwiązań w obliczu globalnego ocieplenia. Il existe plein de solutions face au réchauffement planétaire.
Jedziesz zbyt szybko tą ulicą! Tu roules trop vite dans cette rue !
Kasuję (usuwam) SMS w moim telefonie komórkowym. J’efface un SMS dans mon téléphone portable.
Kocham ją. Ona bosko tańczy dla mnie. Je l’aime. Elle danse divinement pour moi.
Kto sieje, ten zbiera. Qui sème récolte!
Kupuję bilet na pociąg online. J’achète un ticket de train en ligne.
Listonosz naciska na dzwonek, by zasygnalizować swoją obecność. Un facteur appuie sur la sonnette pour signaler sa présence.
Lodołamacze nuklearne kruszą lód o grubości do czterech metrów. Les brise-glaces nucléaires brisent les glaces jusqu’à quatre mètres d’épaisseur.
Lubię słuchać RFI. J’aime écouter la RFI.
Lubisz podróżować? Oczywiście, z natury jestem podróżnikiem. Tu aimes voyager ? Bien sûr, je suis, par nature, un voyageur.
Ludzi często ocenia się po ich sposobie mówienia. On juge souvent les gens à leur façon de parler.
Mam nadzieję, że znów się zobaczymy. J’espère vous rencontrer de nouveau.
Mieszkamy w okazałej wilii z francuskich czasów kolonialnych. Nous logons dans une somptueuse villa de l’époque coloniale française.
Moje ubrania suszą się na wietrze. Mes vêtements sèchent au vent.
Mój tata rozmawia za głośno przez telefon. Mon père parle trop fort au téléphone.
Mówisz po persku? – Przykro mi, ale nie mówię po persku. Mówię po francusku.Tu parles persan ? Désole, mais je ne parle pas persan. Je parle français.
Mówisz za cicho. Tu parles trop bas.
Myślę o mojej matce. Je pense à ma mère.
Nasz zakład w Luksemburgu zatrudnia obecnie 50 osób. Notre usine au Luxembourg emploie actuellement 50 personnes.
Nauczyciel języka francuskiego koryguje teksty. Un enseignant de français corrige des textes.
Nie cierpię długich pożegnań. Je déteste les adieux prolongés.
Nie lubię szkoły. Je n’aime pas l’école.
Nie lubisz piłki nożnej? – Nie, nie lubię piłki nożnej. Tu n’aimes pas le football? Non, je n’aime pas le football.
Nie ulegaj presji! Ne cède pas à la pression !
Nudzę się w mojej pracy. Je m’ennuie dans mon travail.
Odnawiam mój abonament. Je renouvelle mon abonnement.
On często odkurza w swoim pokoju. Il passe souvent l’aspirateur dans sa chambre.
Ona wyciera łzy cieknące po policzkach. Elle essuie ses larmes qui coulent sur ses joues.
Oto mój numer telefonu. Proszę śmiało do mnie dzwonić. Voici mon numéro du téléphone. N’hésitez pas à m’appeler.
Państwo was chroni. L’État vous protège.
Pies mojego sąsiada szczeka przez cały dzień. Co robić? Le chien de mes voisins aboie tout au long de la journée. Que faire ?
Wstawaj, bo już późno! Lève-toi, il est tard !
Podobają mi się filmy wojenne. J’aime les films de guerre.
Polecam państwu piesze wycieczki w dolinie Chamonix. Je vous recommande des randonnées de la vallée de Chamonix.
Policjanci oglądają dokumenty mężczyzny. Les policiers regardent les papiers d’un homme.
Pracuję na lotnisku Paryż-Orly. Je travaille à l’aéroport de Paris-Orly.
Proszę nacisnąć mocno na dzwonek. Appuyez fortement sur la sonnette, s’il vous plaît.
Proszę podpisać tutaj. Signez ici, s’il vous plaît.
Proszę przeliterować swoje nazwisko. Épelez votre nom, s’il vous plaît.
Przepraszam pana, gdzie znajduje się Instytut Francuski? Excusez-moi monsieur, où se trouve l’Institut français ?
Przygotowuję (robię) obiad. Je prépare le déjeuner.
Przypominam tobie, że mamy dzisiaj spotkanie o godzinie jedenastej. Je te rappelle que nous avons une réunion aujourd’hui à onze heures.
Spożywamy jak najwięcej produktów lokalnych. Nous consommons des produits locaux au maximum.
Stawiam wszystkim kolejkę! Je paie la tournée pour tout le monde!
Szukam stażu w salonie fryzjerskim. Je cherche un stage dans un salon de coiffure.
To nie rozwiąże wszystkich problemów. Cela ne règle pas tous les problèmes.
Uczestniczę w intensywnym kursie języka francuskiego online. Je participe à un cours intensif de français en ligne.
Układamy nasze książki z gramatyki na półce. Nous rangeons nos livres de grammaire sur l’étagère.
Uwaga! Pociąg TGV wjeżdża na stację. Attention ! Le train TGV entre en gare.
Uwielbiam gotować. Gotuję dla całej rodziny. J’adore cuisiner. Je cuisine pour toute la famille.
Uzupełniam moją kolekcję znaczków. Je complète ma collection de timbres.
Używamy kilku metod nauczania w zależności od państwa stylu uczenia się i potrzeb. Nous utilisons plusieurs méthodes d’enseignement en fonction de votre style d’apprentissage et de vos besoins.
W jaki sposób lokujemy nasze pieniądze? Comment nous plaçons notre argent ?
W Krakowie wszystkie drogi prowadzą na rynek główny. À Cracovie, tous les chemins mènent à la place du marché principale.
Wstaję o godzinie piątej rano. Je me lève à cinq heures du matin.
Wycieram wodę z podłogi. J’essuie de l’eau par terre.
Wysyłam ci często zdjęcia mailem. Je t’envoie souvent des photos par e-mail.
Wysyłam przyjaciołom pocztówki z Egiptu. J’envoie des cartes postales à mes amis depuis l’Égypte.
Zabieram was ze sobą do muzeum wina (Cité du Vin) w Bordeaux. Je vous emmène avec moi au Cité du Vin de Bordeaux.
Zachęcamy was do nauki języka francuskiego. Nous vous encourageons à apprendre le français.
Zaczynamy nowy etap edukacji. Nous commençons une nouvelle étape d’éducation.
Zamiatam podłogę w kuchni. Je balaye le plancher de la cuisine.

Pamiętaj, że wymowę wyrazów, których jeszcze nie znasz, możesz zawsze odsłuchać na stronie https://pl.forvo.com/

Merci de votre attention.
À la prochaine !