Erupcja wulkanu – słownictwo polsko-hiszpańskie (Erupción del volcán – vocabulario polaco-español)

19 września 2021 r. doszło do erupcji wulkanu położonego na południowym krańcu strefy wulkanicznej Cumbre Vieja na wyspie La Palma należącej do archipelagu Wysp Kanaryjskich. Wyspa zajmuje 708 km² powierzchni, ma 42 km długości i 28 km szerokości. Przed erupcją zamieszkiwało ją ok. 83 tys. osób. Ostatnie wybuchy w tym łańcuchu wulkanów na Wyspach Kanaryjskich miały miejsce w 1971 r. Przed wybuchem wulkanu zarejestrowano serię wstrząsów sejsmicznych, ale nawet eksperci nie spodziewali się aż tak wielkich rozmiarów katastrofy. Wydobywająca się ze szczelin wulkanu lawa zniszczyła wiele budynków, a także plantacje owoców, drogi i inne elementy infrastruktury. Konieczna była ewakuacja wielu tysięcy mieszkańców wyspy. Wraz z eksplozją nastąpiła emisja do powietrza ogromnych ilości zanieczyszczeń, w tym pyłów i popiołu wulkanicznego. Strumień płynnej lawy dotarł również do Oceanu Atlantyckiego i w wyniku kontaktu z wodą doszło do uwolnienia się toksycznych gazów, groźnych dla ludzi.

W związku z tą katastrofą powstał niniejszy wpis, w którym znajduje się zestawienie najważniejszych rzeczowników oraz przydatnych czasowników i zwrotów związanych z erupcją wulkanu. Natomiast w drugiej części wpisu znajdują się przykładowe zdania w wersji hiszpańsko-polskiej z wykorzystaniem wprowadzonego słownictwa.

Rzeczowniki:
aktywność magmowa – la actividad magmática
bomba wulkaniczna – la bomba volcánica
chmura (kolumna) erupcyjna – la columna eruptiva
chmura dymu – la nube de humo
chmura pary wodnej – la columna de vapor de agua
cząstki zawieszone – las partículas en suspensión
deformacja (zniekształcenie) terenu – la deformación del terreno
delta lawy – el delta de la lava, el delta lávico, la fejana
dotarcie lawy wulkanicznej do morza – la llegada de la lava volcánica al mar
dwutlenek siarki – el dióxido de azufre
dwutlenek węgla – el dióxido de carbono
dym – el humo
eksplozja – la explosión
eksplozywność erupcji – la explosividad de la erupción
erupcja hawajska (typ) – la erupción hawaiana
erupcja peleańska (typ) – la erupción peleana
erupcja pliniańska (typ) – la erupción pliniana
erupcja strombolijska (typ) – la erupción estromboliana
erupcja wulkaniczna (typ) – la erupción vulcaniana
erupcja wulkanu – la erupción del volcán (volcánica)
gardziel – la garganta
gaz toksyczny – un gas toxico
gaz wulkaniczny – el gas volcánico
hałas – el ruido
huk wulkanu – el rugido del volcán
Instytut Wulkanologii Wysp Kanaryjskich – el Instituto Volcanológico de Canarias
intensywność – la intensidad
jakość powietrza – la calidad del aire
kaldera (wielkie zagłębienie w szczytowej części wulkanu) – la caldera
kanał lawowy – la chimenea
katastrofa – la catástrofe, el desastre
kierunek i prędkość wiatru – la dirección y velocidad del viento
komin – la fumarola
krater wulkanu – el cráter del volcán
kula ognia – la bola de fuego
kwaśny deszcz – la lluvia ácida
lapille (rodzaj materiału piroklastycznego) – los lapilli
lawa – la lava
magma – el magma
materiał magmowy – el material magmático
materiał piroklastyczny – el piroclasto
materiał wulkaniczny – el material volcánico
ognisko emisji – el foco de emisión
ognisko wulkaniczne – la cámara magmática
ograniczenie wychodzenia na ulicę – una restricción de salir a la calle
opad popiołu – la caída de cenizas
osoby ewakuowane (ewakuowani) – los evacuados
osoby poszkodowane (poszkodowani) – los afectados
otwór erupcji – la boca de erupción
para – el vapor
pęknięcie (rozłam) stożka wulkanu – la rotura del cono del volcán
początek erupcji – el inicio de la erupción
podnóże wulkanu – la base del volcán
pogorszenie się jakości powietrza – un deterioro en la calidad del aire
pomoc psychologiczna poszkodowanym – la ayuda (la asistencia) psicológica a los afectados
popiół wulkaniczny – la ceniza volcánica, la ceniza del volcán
potok (spływ) piroklastyczny – el flujo piroclástico
potok lawowy (lawy) – el flujo lávico (de lava), la colada
pożar – el incendio
proces erupcyjny – el proceso eruptivo
przesiedlenie mieszkańców – la reubicación de los vecinos
przewód boczny, szczelina – la fisura
ruchy sejsmiczne – los movimientos sísmicos
ryzyko – el riesgo
rzeka lawy – el río de lava
sill (intruzja lawy) – la lámina (intrusión de lava)
siła, moc – la potencia
skala erupcji – la magnitud de las erupciones
skała macierzysta – el lecho de roca
skała magmowa – la roca magmática (la roca ígnea)
skutki spowodowane przez erupcję wulkanu – los efectos causados por la erupción del volcán
smog wulkaniczny – el esmog volcánico
stacja sejsmiczna – la estación sísmica
stożek – el cono
stożek pasożytniczy (przybyszowy) – el cono adventicio (secundario)
strefa dotknięta erupcją – la zona afectada por la erupción
strefa katastrofy – la zona catastrófica
strefa wyłączenia – la zona de exclusión
struktura geologiczna – la estructura geológica
sytuacja katastrofalna – una situación catastrófica
sytuacja niepewności – la situación de incertidumbre
szkoda materialna – un daño material
tefra (materiał piroklastyczny) – la tefra, los piroclastos
tlenek węgla – el monóxido de carbono
toksyczność gazów – la toxicidad de los gases
trasa potoku lawy – el recorrido de la colada
warstwa popiołu – la capa de ceniza
warstwy lawy – la capa de lava
warunki meteorologiczne – las condiciones meteorológicas
wpływ na środowisko – el impacto medioambiental
wskaźnik eksplozywności wulkanicznej – el índice de explosividad volcánica
wstrząs ziemi – un temblor de tierra, un seísmo
wulkan – el volcán
wulkan czynny (aktywny) – el volcán activo / en actividad
wulkan nieaktywny – el volcán inactivo
wulkan śpiący – el volcán durmiente
wulkan wygasły – el volcán extinto / apagado
wulkanolog – el vulcanólogo
wybuch wulkanu – la erupción del volcán
wylew lawy – la colada de lava
wzrost aktywności – el incremento (la subida) de la actividad
zagrożenie dla zdrowia – un peligro para la salud
zagrożenie pożarowe – un peligro de incendio
zagrożenie wulkaniczne – la amenaza volcánica
zanieczyszczenie – la contaminación
żużel wulkaniczny – la escoria volcánica
zwiększenie aktywności – el aumento de la actividad

Czasowniki i zwroty:
chronić środowisko – proteger el medioambiente
dotrzeć do oceanu – llegar al océano
emitować, ulatniać się – emitir, emanar
ewakuować – evacuar
generować emisję szkodliwych gazów – generar emisión de gases nocivos
krzepnąć – solidificarse
niszczyć np. domy, uprawy – destruir p.ej. las casas, los cultivos
nosić maski i okulary ochronne – llevar máscaras y gafas de protección
ogłosić stan wyjątkowy – declarar el estado de emergencia
opuszczać swoje gospodarstwa – abandonar sus hogares
ostrzegać – advertir, avisar
płynąć, cieknąć – fluir
podjąć środki – tomar medidas
pomagać osobom poszkodowanym – ayudar a las personas afectadas
powodować szkody – causar (ocasionar, provocar) daños
przejść w fazę erupcyjną – entrar a una fase eruptiva
przetrwać sytuację niepewności – sobrellevar la situación de incertidumbre
rejestrować wstrząsy – registrar los seísmos
spalić się na popiół – calcinar
spopielać się – convertirse en cenizas, reducirse a cenizas
sprzątać warstwy popiołu wulkanicznego – limpiar las capas de ceniza
stracić swój dom pod lawą – perder su casa bajo la lava
szkodzić naturze – dañar la naturaleza
szkodzić zdrowiu – provocar daños a la salud
trząść się (o ziemi) – temblar
uchodzić do morza – desembocar en el mar
udzielać pomocy psychologicznej – prestar asistencia psicológica
uwalniać do powietrza – liberar al aire
wybuchać, eksplodować – estallar
wydobywać się na zewnątrz, wypływać – salir al exterior
wylewać się – manar
wynurzać się, wypływać – emerger
wyrządzać szkodę faunie i florze – perjudicar a la fauna y la flora
wyrzucać np. lawę – arrojar, echar, escupir, expulsar p.ej. lava
wytryskiwać – surgir, manar
wywoływać zaniepokojenie – generar preocupación
zabezpieczyć podstawowe potrzeby ludności – cubrir las necesidades básicas de la población
zanieczyszczać wody podziemne – contaminar las aguas subterráneas
zaostrzyć środki bezpieczeństwa – agravar (extremar) las medidas de seguridad
zapadać się (obsuwać się) – derrumbarse
zderzyć się ze słoną wodą – chocar contra el agua salada
znajdować się w krytycznej sytuacji – estar en una situación crítica
zrównywać z ziemią, niszczyć – arrasar
zwiększać aktywność – aumentar la actividad

Przykłady zdań w wersji hiszpańsko-polskiej do analizy

A partir del viernes se prevé un deterioro en la calidad del aire por cambios en las direcciones de los vientos.Od piątku przewiduje się pogorszenie jakości powietrza z powodu zmian kierunków wiatrów.
Algunas estaciones de control de la calidad del aire próximas al volcán de La Palma han detectado un aumento en la concentración de dióxido de azufre que por el momento no representan un riesgo para la salud.Niektóre stacje kontroli jakości powietrza w pobliżu wulkanu na La Palmie odnotowały wzrost koncentracji dwutlenku siarki, które na chwilę obecną nie stanowią zagrożenia dla zdrowia.
Algunos volcanes son más explosivos y expulsan toneladas de lava, mientras que otros pueden emitir enormes nubes de gas y polvo y sembrar el caos en la aviación comercial mundial, como ocurrió con Eyjafjallajökull, de Islandia, en abril de 2010.Niektóre wulkany są bardziej eksplozywne i wyrzucają tony lawy, podczas gdy inne mogą emitować olbrzymie chmury gazów i pyłów, siejąc chaos w światowym lotnictwie cywilnym, tak jak to miało miejsce w przypadku wulkanu Eyjafjallajökull na Islandii w kwietniu 2010 r.
Cada erupción es distinta.Każda erupcja jest inna.
Cada volcán tiene sus propias características.Każdy wulkan ma swoje własne charakterystyczne cechy.
Desde el inicio de la erupción ya se han evacuado X residentes en zonas próximas.Od początku erupcji ewakuowano już X mieszkańców z pobliskich stref.
El delta de lava ocupa casi X hectáreas.Delta lawy zajmuje prawie X hektarów.
El Departamento de Seguridad Nacional de España pidió a los residentes en las zonas afectadas por el volcán que permanecieran en sus casas debido a la intensa caída de ceniza.Departament Bezpieczeństwa Narodowego Hiszpanii zaapelował do mieszkańców terenów dotkniętych wulkanem o pozostanie w domach z powodu intensywnych opadów popiołu.
El Gobierno de Canarias ha decretado un confinamiento debido al empeoramiento de la calidad del aire en las zonas próximas al recorrido de la colada.Władze Wysp Kanaryjskich ogłosiły przymusową izolację z powodu pogorszenia się jakości powietrza na obszarach w pobliżu trasy potoku lawy.
El Gobierno ha declarado La Palma zona catastrófica.Rząd ogłosił La Palmę strefą katastrofy.
El Instituto Geográfico Nacional ha localizado en las últimas 24 horas un total de 21 terremotos en el entorno del volcán Cumbre Vieja.Hiszpański Krajowy Instytut Geograficzny zlokalizował w ciągu ostatnich 24 godzin łącznie 21 trzęsień ziemi w otoczeniu wulkanu Cumbre Vieja.
El Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) mide la emisión del dióxido de azufre (SO2) que el volcán emite a la atmósfera y continúa tomando muestras de gas del suelo durante la erupción.Instytut Wulkanologii Wysp Kanaryjskich (Involcan) mierzy poziom emisji dwutlenku siarki (SO2) emitowanej przez wulkan do atmosfery i ciągle pobiera próbki gazu z ziemi podczas erupcji.
El magma empezó a salir al exterior.Magma zaczęła wydobywać się na zewnątrz.
El magma sale a la superficie en forma de lava.Magma wypływa się na powierzchnię ziemi w postaci lawy.
El magma se desplaza a apenas 4 metros por hora.Magma przemieszcza się zaledwie 4 metry na godzinę.
El número de edificaciones destruidas por la lava se eleva a X.Liczba budowli zniszczonych przez lawę wzrasta do X.
El viento empuja en dirección suroeste la nube de gases provocada por el choque térmico del contacto de la lava con el agua del mar.Wiatr popycha w kierunku południowo-zachodnim chmurę gazów powstałą w wyniku szoku termicznego po kontakcie lawy z wodą morską.
El volcán de La Palma entró a una fase eruptiva.Wulkan na La Palmie przeszedł w fazę erupcyjną.
El volcán de La Palma ha arrojado durante toda la noche cenizas y pequeños fragmentos de escoria volcánica.Wulkan na La Palmie wyrzucał przez całą noc popiół i małe fragmentu żużlu wulkanicznego.
El volcán es una estructura geológica, una abertura en la Tierra, por la que sale a la superficie la lava. Wulkan jest strukturą geologiczną, otworem w ziemi, przez który na powierzchnię wydostaje się lawa.
El volcán escupía grandes columnas de humo, ceniza y lava.Wulkan wyrzucał olbrzymie kolumny dymu, popiół i lawę.
El volcán expulsa bolas de fuego a 800 metros de distancia.Wulkan wyrzuca kule ognia na odległość 800 metrów.
El volcán sigue rugiendo y sigue expulsando lava.Wulkan wciąż huczy i wyrzuca lawę.
El volcán, cuya lava el 28 de septiembre llegó al mar en la zona del municipio de Tazacorte, ha emitido en trece días 80 millones de metros cúbicos de material, el doble del que el volcán expulsó en 1971.Wulkan, którego lawa dotarła 28 września do morza w strefie gminy Tazacorte, wyemitował w ciągu trzynastu dni 80 milionów metrów sześciennych materiału, dwa razy więcej niż wyrzucił wulkan w 1971 r.
El Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes (GIPEC) trabaja, desde el pasado domingo, en la isla de La Palma para prestar atención psicológica a las personas que han tenido que ser evacuadas por la erupción del volcán.Grupa pomocy psychologicznej w stanach wyjątkowych i katastrofach (GIPEC) pracuje od zeszłej niedzieli na wyspie La Palmie, udzielając pomocy psychologicznej osobom, które musiały zostać ewakuowane z powodu erupcji wulkanu.
En caso de caída de cenizas volcánicas se recomienda permanecer en los domicilios.W przypadku opadów wulkanicznych popiołów zaleca się pozostawanie w miejscach zamieszkania.
En este momento toda la isla está llena de cenizas y el volcán sigue arrojando enormes cantidades de polvo negro que puede ser peligroso.W tej chwili cała wyspa pełna jest popiołu i wulkan ciągle wyrzuca olbrzymie ilości czarnego pyłu, który może być niebezpieczny.
En los días previos a la erupción los satélites mostraban la importante deformación del terreno provocada por los constantes terremotos.Na kilka dni przed erupcją satelity pokazywały istotne deformacje terenu spowodowane ciągłymi trzęsieniami ziemi.
Entre los gases que se pueden emitir están los materiales piroclásticos, la lava y gases tóxicos, como es el caso del dióxido de azufre que está presente la isla de La Palma.Wśród gazów, które mogą wydobywać się są materiały piroklastyczne, lawa i gazy toksyczne, tak jak w przypadku dwutlenku siarki, który jest obecny na wyspie La Palma.
Existen aproximadamente 1500 volcanes considerados activos en el mundo, y cada año se producen entre 60 y 80 erupciones.Na świecie istnieje około 1500 wulkanów uważanych za aktywne i każdego roku następuje od 60 do 80 erupcji.
Hay que llevar máscaras y gafas de protección porque es lo único que nos protege de la ceniza del volcán en la isla.Trzeba nosić maski i okulary ochronne, ponieważ tylko to nas chroni przed popiołem wulkanu na wyspie.
La ceniza expulsada por el volcán desde el inicio de su erupción el 19 de septiembre ha cubierto una superficie de X hectáreas. Popiół wyrzucany przez wulkan od początku jego erupcji 19 września pokrył powierzchnię X hektarów.
La ceniza volcánica puede provocar daños a la salud, generando problemas respiratorios, irritación en los ojos y en la piel.Popiół wulkaniczny może szkodzić zdrowiu, powodując problemy z oddychaniem, podrażnienie oczu i skóry.
La colada de lava alcanzó el mar / llegó al mar.Potok lawowy dotarł do morza.
La colada del volcán de la Cumbre Vieja de La Palma llegó al mar el martes a las 23.00 horas, después de diez días de erupción.Potok lawowy wulkanu Cumbre Vieja na La Palmie dotarł do morza we wtorek o godz. 23:00, po dziecięciu dniach erupcji.
La colada principal continúa vertiendo lava al mar y ha creado ya un delta de 50 metros de altura y 320 de ancho.Główny potok nadal wylewa lawę do morza i utworzył już deltę o wysokości 50 m i szerokości 320.
La columna eruptiva ha alcanzado una altura de seis kilómetros sobre el nivel del mar.Chmura erupcyjna osiągnęła wysokość sześciu kilometrów nad poziomem morza.
La Cumbre Vieja de La Palma es uno de los complejos volcánicos más activos de Canarias.Cumbre Vieja na La Palmie jest jednym z najbardziej aktywnych wulkanicznych grzbietów na Wyspach Kanaryjskich.
La enorme subida de intensidad del volcán obliga a evacuar a muchas personas.Olbrzymi wzrost aktywności wulkanu zmusił do ewakuacji wielu osób.
La erupción de La Palma ha provocado la destrucción del X por ciento de la superficie total del cultivo de plátano.Erupcja na La Palmie spowodowała zniszczenie X procent całkowitej powierzchni upraw bananów.
La erupción del volcán se ha intensificado en las últimas horas.Erupcja wulkanu nasiliła się w ostatnich godzinach.
La erupción volcánica de la isla de La Palma ha emitido entre 7.997 y 10.665 toneladas diarias de dióxido de azufre (SO2) a la atmósfera, según los datos del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan).Według danych Instytutu Wulkanologii Wysp Kanaryjskich (Involcan) erupcja wulkanu na wyspie La Palma spowodowała emisję do atmosfery dwutlenku siarki (SO2) od 7.997 do 10.665 ton dziennie.
La explosividad de la erupción del volcán se ha intensificado y se percibe en la mayor parte de la isla.Eksplozywność erupcji wulkanu nasiliła się i jest odczuwalna na znacznej części wyspy.
La lava arrasaba todo en su camino desde el volcán hacia la costa oeste de la isla.Lawa zrównywała wszystko na swojej drodze od wulkanu w kierunku zachodniego wybrzeża wyspy.
La lava del volcán se encuentra ya a X metros de la costa.Lawa wulkanu znajduje się już X metrów od wybrzeża.
La lava expulsada por el volcán ha ganado al mar X hectáreas, según los datos del satélite del programa Copernicus de la Unión Europea. Według danych satelitarnych programu Copernicus Unii Europejskiej lawa wyrzucana przez wulkan zajęła X hektarów morza.
La lava fluye por las nuevas bocas del volcán.Lawa wypływa przez nowe otwory wulkanu.
La lava fluyó hacia el mar, moviéndose a 700 metros por hora, provocando incendios a su paso.Lawa płynęła w kierunku morza, poruszając się z prędkością 700 metrów na godzinę i powodując na swoje drodze pożary.
La lava tiene una temperatura de más de 900°C, mientras que el agua del Océano Atlántico tiene unos 23°C.Lawa ma temperaturę ponad 900°C, natomiast woda Oceanu Atlantyckiego ma 23°C.
La nube de dióxido de azufre del volcán de La Palma se está desplazando y ya ha llegado a África y al continente europeo.Chmura dwutlenku siarki z wulkanu na La Palmie przemieszcza się i już dotarła do Afryki i na kontynent europejski.
La primera erupción volcánica no causó decesos ni heridos graves gracias a la temprana evacuación de más de 6.000 personas tras semanas de temblores.Podczas pierwszej erupcji wulkanu nie było ofiar śmiertelnych ani osób poważnie rannych dzięki wcześniejszej ewakuacji ponad 6 000 osób po tygodniach wstrząsów.
La última erupción de un volcán (el Teneguía) en La Palma tuvo lugar en 1971 y duró 24 días.Ostatnia erupcja wulkanu (Teneguía) na La Palmie miała miejsce w 1971 r. i trwała 24 dni.
Las aguas subterráneas han quedado contaminadas.Wody podziemne zostały zanieczyszczone.
Las autoridades alertan de la toxicidad de los gases emanados.Władze ostrzegają przed toksycznością emitowanych gazów.
Las autoridades cubanas han informado de un incremento de la concentración de partículas en suspensión y polvo mezclados con dióxido de azufre procedentes del desierto del Sáhara y de la erupción del volcán de la isla de La Palma.Władze kubańskie poinformowały o wzroście koncentracji cząstek zawieszonych i pyłu w połączeniu z dwutlenkiem siarki pochodzących z pustyni Sahara i erupcji wulkanu na wyspie La Palma.
Las cenizas del volcán cubren la mayor parte de la isla de La Palma.Popiół z wulkanu pokrywa większą część wyspy La Palma.
Las cenizas son partículas muy finas de roca pulverizada que se emiten durante una erupción volcánica.Popioły to bardzo drobne cząsteczki sproszkowanej skały, które są emitowane podczas erupcji wulkanu.
Las compañías aéreas que vuelan a La Palma desde otras islas del archipiélago han tenido que suspender vuelos temporalmente.Linie lotnicze, które latają na La Palmę z innych wysp archipelagu musiały tymczasowo zawiesić loty.
Las consecuencias de la erupción volcánica y la nube de ceniza que se ha formado están siendo devastadoras para la agricultura. Konsekwencje erupcji wulkanu i chmury popiołu, która powstała, są druzgocące dla rolnictwa.
Las plantaciones de plátanos están amenazadas por la nube de ceniza y la falta de agua.Plantacje bananów są zagrożone z powodu chmury popiołu i braku wody.
Los drones están aportando imágenes aéreas en alta definición.Drony dostarczają zdjęć lotniczych o wysokiej rozdzielczości.
Los expertos consideran que la erupción puede durar semanas o incluso meses.Eksperci uważają, że erupcja może trwać tygodniami lub nawet miesiącami.
Los pasajeros sólo pueden salir de la isla por mar o esperar a que salga un avión cuando la pista esté despejada.Pasażerowie mogą opuścić wyspę tylko drogą morską lub czekać aż wystartuje samolot, gdy pas startowy będzie oczyszczony.
Los piroclastos son fragmentos de lava que se expulsan a la atmósfera durante la erupción volcánica; pueden ser de diferentes tamaños.Materiały piroklastyczne to fragmenty lawy wyrzucane do atmosfery podczas erupcji wulkanicznej; mogą być różnych rozmiarów.
Los vecinos de La Palma avisan de que el volcán no es una atracción turística.Mieszkańcy La Palmy ostrzegają, że wulkan nie jest atrakcją turystyczną.
Los volcanes liberan al aire columnas de ceniza, polvo, dióxido de azufre, monóxido de carbono y otros gases dañinos. El dióxido de azufre es el más dañino de estos gases.Wulkany uwalniają do powietrza chmury popiołu, pyłów, dwutlenku siarki, tlenku węgla i innych szkodliwych gazów. Dwutlenek siarki jest najbardziej szkodliwy z tych gazów.
Los vulcanólogos estudian el incremento de la actividad sísmica.Wulkanolodzy badają wzrost aktywności sejsmicznej.
Por el momento la lava ha sobrepasado la zona de Todoque derribando varios edificios.Na chwilę obecną lawa przeszła przez strefę Todoque, niszcząc różne budynki.
Se derrumbó parte del cono principal del volcán de Cumbre Vieja.Część głównego stożka wulkanu Cumbre Vieja zapadła się.
Se han formado dos nuevas bocas eruptivas de las que manan coladas de lava.Utworzyły się dwa nowe otwory erupcyjne, z których wylewają się potoki lawy.
Según las autoridades canarias, el volcán ya ha emitido 80 millones de metros cúbicos de magma.Według władz kanaryjskich wulkan wyemitował już 80 milionów metrów sześciennych magmy.
Tendrán que pasar varios días antes de que la vida en la isla vuelva a la normalidad.Będzie musiało upłynąć wiele dni zanim życie na wyspie powróci do normalności.
Todos los vuelos previstos para este sábado han sido cancelados.Wszystkie loty przewidziane na tę sobotę zostały odwołane.
Una erupción de un volcán puede provocar numerosos daños a las poblaciones cercanas.Erupcja wulkanu może wyrządzić liczne szkody dla okolicznej ludności.
Ya están cubiertas las necesidades básicas de la población afectada por la erupción del volcán.Zabezpieczone są już podstawowe potrzeby ludności dotkniętej erupcją wulkanu.

Muchas gracias y hasta la próxima.