Erklärung des polnischen Außenministeriums wegen der Sprengung des Staudamms in Nowa Kachowka

Hauptsitz des polnischen Außenministeriums, Adrian Grycuk/CC BY-SA 3.0-pl/Wikimedia Commons

Oświadczenie MSZ w związku z wysadzeniem przez stronę rosyjską zapory na Dnieprze w Nowej Kachowce

Erklärung des polnischen Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten wegen der Sprengung von der russischen Seite des Staudamms in Nowa Kachowka

[Tłumaczenie z j. polskiego / Übersetzung aus dem Polnischen]

„Ministerstwo Spraw Zagranicznych bezwzględnie potępia kolejny bezprzykładny akt rosyjskiego barbarzyństwa na okupowanych terenach Ukrainy – wysadzenie zapory na rzece Dniepr w Nowej Kachowce, stanowiący zarazem poważne naruszenie podstawowych norm prawa humanitarnego, prawa ochrony środowiska i posiadający znamiona zbrodni wojennej.”

Das polnische Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten verurteilt unbedingt einen weiteren beispiellosen Akt russischer Barbarei in den besetzten Gebieten der Ukraine – die Sprengung des Staudamms am Fluss Dnipro in Nowa Kachowka, der eine schwerwiegende Verletzung der grundlegenden Menschenrechte und des Umweltschutzrechts darstellt sowie die Merkmale eines Kriegsverbrechens trägt.

„Czyn ten stwarza bezpośrednie zagrożenie życia dla ludności cywilnej zamieszkującej brzegi Dniepru poniżej zapory, jak również dla funkcjonowania Zaporoskiej Elektrowni Atomowej oraz sprowadza perspektywę katastrofy ekologicznej o bezprecedensowych konsekwencjach na skalę regionalną, z reperkusjami dla całej Europy. Potęguje on straty materialne i będzie skutkować kolejnymi wymuszonymi przesiedleniami ludności.”

Dieser Akt stellt eine unmittelbare Bedrohung für das Leben der Zivilbevölkerung an den Dnipro-Ufern flussabwärts des Staudamms und für den Betrieb des Kernkraftwerks Saporischschja dar und bringt die Gefahr einer Umweltkatastrophe mit noch nie dagewesenen Folgen auf regionaler Ebene mit sich und mit Auswirkungen auf ganz Europa. Er verstärkt die materiellen Verluste und wird zu weiteren Zwangsumsiedlungen der lokalen Bevölkerung führen.

„Polska dołoży wszelkich starań, aby Rosja poniosła odpowiedzialność międzynarodową, a sprawcy tego zbrodniczego czynu zostali ukarani i będzie się tego domagać w ramach międzynarodowych stosownych ram mechanizmów instytucjonalno-prawnych, w tym o charakterze humanitarnym i środowiskowym.”

Polen wird alles daran setzen, dass Russland internationale Konsequenzen trägt und die Urheber dieser verbrecherischen Tat bestraft werden. Es wird dies im Rahmen der entsprechenden internationalen institutionellen und rechtlichen Rahmenbedingungen verlangen, einschließlich mit humanitärem und ökologischem Charakter.

„W reakcji, niezbędne jest nałożenie kolejnych dotkliwych sankcji na Federację Rosyjską.”

Als Antwort darauf ist es notwendig weitere strenge Sanktionen über die Russische Föderation zu verhängen.

Źródło: / Quelle: Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten), 06/06/2023
Zdjęcie: / Foto: Hauptsitz des polnischen Außenministeriums, Adrian Grycuk/CC BY-SA 3.0-pl/Wikimedia Commons.