Dzień otwartych drzwi w Ambasadzie Francji w Warszawie (24 września 2022)

Sous le haut patronage l’Ambassadeur, M. Frédéric Billet, l’Ambassade de France en Pologne organise le 24 septembre 2022 une journée portes ouvertes. Accessible au grand public, cet événement sera l’occasion pour les visiteurs de découvrir l’Ambassade et de partager un moment convivial avec de nombreux acteurs de la présence française en Pologne. L’événement se tiendra de 11 heures à 18 heures.

Pod patronatem Ambasadora, Pana Frédérica Billet, Ambasada Francji w Polsce organizuje 24 września 2022 r. dzień otwartych drzwi. To adresowane do szerokiej publiczności wydarzenie będzie okazją do poznania Ambasady oraz spędzenia miłych chwil z wieloma francuskimi podmiotami obecnymi w Polsce. Wydarzenie odbędzie się w godz. 11-18.

« Après deux années marquées par la crise sanitaire, j’ai souhaité renouer avec la tradition des portes-ouvertes afin qu’au cours d’une journée, Varsoviens et Français de Pologne se retrouvent pour partager et découvrir ensemble tout ce qui fait la richesse de la relation franco-polonaise. À travers des stands d’exposition et une programmation culturelle, les visiteurs pourront découvrir les coulisses de l’Ambassade, la Résidence de France et ses jardins, ainsi que les stands de tous les partenaires. Cette journée sera une occasion unique de promouvoir auprès du grand public la présence français en Pologne », Frédéric Billet, Ambassadeur de France en Pologne.

Po dwóch latach naznaczonych kryzysem sanitarnym chciałbym wskrzesić tradycję drzwi otwartych, aby w ciągu jednego dnia mieszkańcy Warszawy i Francuzi w Polsce mogli spotkać się, by dzielić się i odkrywać wszystko to, co sprawia, że relacje francusko-polskie są tak bogate. Dzięki stoiskom wystawienniczym i programowi kulturalnemu zwiedzający będą mogli poznać kulisy Ambasady, Rezydencji Francji i jej ogrodów, a także odwiedzić stoiska wszystkich partnerów. Dzień ten będzie wyjątkową okazją do promocji francuskiej obecności w Polsce wśród szerokiej publiczności – Frédéric Billet, Ambasador Francji w Polsce.

L’objectif de cette journée portes ouvertes est de présenter l’activité quotidienne de l’Ambassade, le travail des agents de la chancellerie diplomatique, du service de la coopération culturelle et universitaire, de la mission de défense et du consulat. Nous avons prévu de nombreuses attractions : leçons de protocole diplomatique, rencontre avec l’Ambassadeur et présentation de la maquette d’un char de la Première Guerre mondiale, pour n’en citer que quelques-uns.

Celem dnia otwartych drzwi jest zaprezentowanie codziennego funkcjonowania Ambasady oraz pracy kancelarii dyplomatycznej, działu współpracy kulturalnej i akademickiej, misji wojskowej i konsulatu. Zaplanowaliśmy wiele atrakcji: lekcje protokołu dyplomatycznego, spotkanie z Ambasadorem i możliwość obejrzenia makiety czołgu z czasów I wojny światowej to tylko niektóre z nich.

Plusieurs entreprises représentatives de la France seront également présentes et feront découvrir leurs activités et leurs produits. Les visiteurs auront la possibilité d’apprécier le savoir-faire des artisans, restaurateurs et commerçants français.

Obecnych będzie również wiele firm reprezentujących Francję, które zaprezentują swoją działalność i produkty. Goście będą mogli się zapoznać się z praktyczną wiedzą francuskich rzemieślników, restauratorów i sprzedawców.

Pour les plus jeunes visiteurs, le Consulat de Varsovie a prévu une élection du meilleur stand qui se déroulera toute la journée dans un bureau de vote improvisé afin de montrer aux participants le processus électoral français.

Dla najmłodszych uczestników Konsulat w Warszawie zaplanował wybór najlepszego stoiska, który będzie trwał przez cały dzień w zaimprowizowanym lokalu wyborczym, dzięki czemu uczestnicy będą mogli zobaczyć, jak wygląda przebieg wyborów we Francji.

Cet événement sera aussi marqué par des performances des artistes : François Martineau, Justyna Bacz, Chris Schittulli, Storo et Julia Nowikowska qui se succéderont pour des concerts d’une heure à peu près. Les visiteurs pourront aussi rencontrer le chef cuisinier Michel Moran.

Wydarzenie to uświetnią występy artystów: François Martineau, Justyny Bacz, Chrisa Schittulliego, Storo i Julii Nowikowskiej, z których każdy wykona prawie godzinny koncert. Odwiedzający będą mogli spotkać się również z szefem kuchni Michelem Moranem.

Enfin, des associations et organismes francophones importants se tiendront à la disposition des participants. L’Institut français présentera plusieurs court-métrages et les élèves du Lycée français de Varsovie montreront leurs talents dans des domaines aussi variés que la musique, le dessin ou la cuisine. D’autres associations importantes comme Varsovie Accueil, la CCIFP ou encore le RFE seront aussi au rendez-vous. Des animations proposées par des bénévoles autour des enjeux climatiques auront lieux tout au long de la journée et un film sur la gestion des déchets sera projeté à partir de 16 heures.

Do dyspozycji gości będą również ważne stowarzyszenia i francuskie organizacje. Instytut Francuski pokaże kilka filmów krótkometrażowych, a uczniowie Liceum Francuskiego w Warszawie zaprezentują swoje talenty w tak różnych dziedzinach jak muzyka, rysunek czy gotowanie. Na odwiedzających czekać będą także takie inne ważne stowarzyszenia, takie jak Varsovie Accueil, CCIFP oraz RFE. Przez cały dzień nie zabraknie organizowanych przez wolontariuszy animacji na temat wyzwań klimatycznych, a o godz. 16 wyświetlony zostanie film o gospodarowaniu odpadami.

La France vous ouvre ses portes. Venez nombreux !
Francja otwiera się dla Was. Przybywajcie licznie!

Source : Ambassade de France en Pologne
Źródło: Ambasada Francji w Polsce