Deklaracja Szczytu NATO w Madrycie (Déclaration du sommet de l’OTAN de Madrid)

La réunion du Conseil de l’Atlantique Nord tenue à Madrid les 29 et 30 juin 2022. ©The NATO Press Office.

Déclaration du sommet de Madrid publiée par les chefs d’État et de gouvernement des pays membres de l’OTAN à l’issue de la réunion du Conseil de l’Atlantique Nord tenue à Madrid le 29 juin 2022

Deklaracja Szczytu NATO w Madrycie przyjęta przez Szefów Państw i Rządów Sojuszu uczestniczących w sesji Rady Północnoatlantyckiej w Madrycie w dniu 29 czerwca 2022 r.

1.Nous, chefs d’État et de gouvernement des pays membres de l’Alliance atlantique, nous sommes réunis à Madrid alors que la guerre a fait son retour sur le continent européen.My, Szefowie Państw i Rządów Sojuszu Północnoatlantyckiego zebraliśmy się w Madrycie w chwili, kiedy wojna ponownie powróciła na kontynent europejski.
Nous nous trouvons à un moment crucial pour notre sécurité ainsi que pour la paix et la stabilité à l’échelle internationale. Znajdujemy się w momencie krytycznym dla naszego bezpieczeństwa oraz dla pokoju międzynarodowego i stabilności.
Dans l’unité et la solidarité, nous réaffirmons d’une même voix le lien transatlantique qui unit durablement nos pays.W duchu jedności i solidarności potwierdzamy jednomyślnie więź transatlantycką trwale łączącą nasze narody.
L’OTAN est une alliance défensive et ne représente une menace pour aucun pays. NATO jest sojuszem obronnym i nie stanowi zagrożenia dla żadnego państwa.
Elle reste le fondement de notre défense collective et le forum privilégié pour les consultations et la prise de décision en matière de sécurité entre Alliés. Pozostaje podstawą naszej kolektywnej obrony oraz zasadniczym forum konsultacji w dziedzinie bezpieczeństwa i podejmowania sojuszniczych decyzji.
Notre attachement au traité de Washington, y compris à son article 5, est sans faille. Nasze zobowiązanie wobec Traktatu Waszyngtońskiego, włączając w to Artykuł 5, jest niepodważalne.
Dans un environnement de sécurité radicalement bouleversé, ce sommet représente un jalon important dans le renforcement de notre Alliance et l’accélération de son adaptation.W obecnym radykalnie zmienionym środowisku bezpieczeństwa obecny Szczyt jest kamieniem milowym we wzmacnianiu naszego Sojuszu i przyspieszaniu jego adaptacji.
2.Nous sommes unis dans notre attachement à la démocratie, à la liberté individuelle, aux droits de la personne et à l’état de droit. Jesteśmy zjednoczeni w naszym zaangażowaniu na rzecz demokracji, wolności jednostki, praw człowieka i praworządności.
Nous adhérons au droit international ainsi qu’aux buts et principes de la Charte des Nations Unies. Pozostajemy wierni przepisom prawa międzynarodowego oraz zasadom i celom Karty Narodów Zjednoczonych.
Nous sommes déterminés à préserver l’ordre international fondé sur des règles.Jesteśmy zaangażowani na rzecz podtrzymania międzynarodowego porządku w oparciu o przyjęte zasady.
3.Nous condamnons avec la plus grande fermeté la guerre d’agression que la Russie mène contre l’Ukraine.Potępiamy z całą stanowczością agresywną wojnę, jaką Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie.
Cette guerre porte gravement atteinte à la sécurité et à la stabilité internationales. Wojna ta podważa w sposób zasadniczy międzynarodowe bezpieczeństwo i stabilność.
Il s’agit d’une violation flagrante du droit international. Stanowi jawne naruszenie prawa międzynarodowego.
L’effroyable cruauté de la Russie a causé d’immenses souffrances et des déplacements massifs de population, touchant de manière disproportionnée les femmes et les enfants. Przerażające akty okrucieństwa ze strony Rosji spowodowały bezmiar ludzkiego cierpienia i masowe przemieszczanie się ludności, co w największej mierze dotyka kobiet i dzieci.
La Russie porte l’entière responsabilité de cette catastrophe humanitaire.Rosja ponosi pełną odpowiedzialność za tę humanitarną katastrofę.
La Russie doit permettre un acheminement sûr, durable et sans entraves de l’aide humanitaire. Rosja musi zapewnić bezpieczny, niezakłócony i trwały korytarz humanitarny.
Les Alliés collaborent avec les acteurs compétents de la communauté internationale pour faire en sorte que tous les responsables de crimes de guerre, y compris de violences sexuelles liées au conflit, répondent de leurs actes.Sojusznicy współpracują z zainteresowanymi podmiotami społeczności międzynarodowej, by pociągnąć do odpowiedzialności wszystkich odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne, w tym za przestępstwa na tle seksualnym będące pokłosiem tego konfliktu.
Par ailleurs, la Russie a intentionnellement exacerbé, notamment par ses actions militaires, une crise alimentaire et énergétique qui affecte des milliards de personnes dans le monde.Rosja, między innymi w wyniku działań wojennych, doprowadziła także celowo do pogłębienia kryzysu żywnościowego i energetycznego, który dotyka miliardy ludzi na świecie.
Les Alliés coopèrent étroitement aux efforts internationaux visant à permettre l’exportation des céréales ukrainiennes et à atténuer cette crise alimentaire mondiale. Sojusznicy ściśle współpracują ze sobą, by zapewnić wsparcie wysiłkom międzynarodowym w celu umożliwienia eksportu ukraińskiego zboża i złagodzenie kryzysu żywnościowego na świecie.
Nous continuerons de réfuter les mensonges de la Russie et de dénoncer son discours irresponsable.Będziemy nadal sprzeciwiali się oszczerstwom ze strony Rosji i odrzucali jej nieodpowiedzialną retorykę.
La Russie doit immédiatement mettre fin à cette guerre et se retirer d’Ukraine.Rosja musi natychmiast zaprzestać wojny i wycofać się z Ukrainy.
Le Bélarus doit cesser de se rendre complice de cette guerre.Białoruś musi położyć kres swojemu współuczestnictwu w tej wojnie.
4.Nous nous réjouissons vivement de la participation du président Zelensky à ce sommet.Wyrażamy zadowolenie z udziału w Szczycie Prezydenta Zełenskiego.
Nous sommes pleinement solidaires du gouvernement et du peuple ukrainiens, qui défendent héroïquement leur pays.Wyrażamy pełną solidarność z rządem i narodem ukraińskim w ich heroicznych zmaganiach mających na celu obronę ich kraju.
Nous réaffirmons notre soutien indéfectible à l’indépendance, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues, s’étendant à ses eaux territoriales. Potwierdzamy po raz kolejny nasze niezachwiane wsparcie dla niezależności, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w ramach jej międzynarodowo uznanych granic, w tym także wód terytorialnych.
Nous soutenons pleinement l’Ukraine dans le droit naturel qui est le sien de se défendre et de choisir ses propres arrangements de sécurité. W pełni popieramy niezbywalne prawo Ukrainy do obrony i do wyboru swoich własnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa.
Nous saluons les efforts de tous les pays de l’Alliance qui apportent un soutien à l’Ukraine.Z satysfakcją odnotowujemy wysiłki ze strony wszystkich państw sojuszniczych zaangażowanych w niesienie pomocy Ukrainie.
Nous les aiderons de manière adéquate, en tenant compte de leur situation spécifique.Będziemy je odpowiednio wspierać, uwzględniając ich specyficzną sytuację.
5.Nous restons confrontés à des menaces patentes provenant de toutes les directions stratégiques.Nadal stoimy w obliczu konkretnych zagrożeń płynących ze wszystkich kierunków strategicznych.
La Fédération de Russie constitue la menace la plus importante et la plus directe pour la sécurité des Alliés et pour la paix et la stabilité dans la zone euro-atlantique.Federacja Rosyjska jest najważniejszym i bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa Sojuszu oraz spokoju i stabilizacji w obszarze euroatlantyckim.
Le terrorisme, sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, continue de représenter une menace directe pour la sécurité de nos populations ainsi que pour la stabilité et la prospérité à l’échelle internationale. Terroryzm, we wszystkich swoich formach i przejawach, nadal pozostaje bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa naszych społeczeństw, a także dla międzynarodowego dobrobytu i stabilności.
Nous rejetons catégoriquement le terrorisme et le condamnons avec la plus grande fermeté. Kategorycznie odrzucamy i z całą mocą potępiamy terroryzm.
Avec détermination et résolution, et de manière solidaire, les Alliés continueront de contrer les menaces de la Russie, de répondre à ses actes d’hostilité et de lutter contre le terrorisme, dans le respect du droit international.Sojusznicy, z determinacją, zdecydowaniem i w duchu solidarności będą nadal dawać odpór groźbom rosyjskim i odpowiadać na jej wrogie działania, a także zwalczać terroryzm w sposób zgodny z przepisami prawa międzynarodowego.
6.Nous sommes confrontés à des menaces cyber, spatiales et hybrides, et à d’autres menaces asymétriques, ainsi qu’à l’utilisation malveillante de technologies émergentes et de rupture. Stoimy w obliczu zagrożeń cybernetycznych, dotyczących przestrzeni kosmicznej oraz innych hybrydowych i asymetrycznych zagrożeń, a także złośliwego wykorzystania nowych przełomowych technologii.
Nous nous trouvons face à une compétition systémique de la part d’acteurs, parmi lesquels la République populaire de Chine, qui portent atteinte à nos intérêts, à notre sécurité et à nos valeurs, et qui cherchent à fragiliser l’ordre international fondé sur des règles.Doświadczamy systemowej konkurencji ze strony różnych podmiotów, także pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej, które szkodzą naszym interesom, naszemu bezpieczeństwu i wartościom, starając się podważyć międzynarodowy ład oparty na zasadach.
L’instabilité observée au-delà de nos frontières favorise aussi la migration irrégulière et la traite des êtres humains.Destabilizacja poza naszymi granicami przyczynia się także do nieregularnych napływów migracyjnych i przemytu ludzi.
Dans ce contexte, nous avons pris une série de décisions :W tym kontekście podjęliśmy następujące decyzje:
7.Nous avons entériné un nouveau concept stratégique. Zatwierdziliśmy nową Koncepcję Strategiczną.
Il décrit l’environnement de sécurité auquel l’Alliance fait face, réaffirme nos valeurs et énonce la raison d’être et la principale responsabilité de l’OTAN, qui est d’assurer notre défense collective suivant une approche à 360 degrés.Opisuje ona środowisko bezpieczeństwa, w którym znalazł się Sojusz, potwierdza po raz kolejny nasze wartości i wyraźnie wskazuje na kluczowy cel i największy obowiązek nałożony na NATO, czyli zapewnienie naszej kolektywnej obrony w oparciu o podejście 360°.
Il définit en outre les trois tâches fondamentales de l’OTAN : la dissuasion et la défense, la prévention et la gestion des crises, et la sécurité coopérative.Ponadto określa ona trzy kluczowe zadania NATO: odstraszanie i obronę, zapobieganie kryzysom oraz bezpieczeństwa kooperatywne.
Il orientera notre action pour les années à venir, dans l’esprit de solidarité transatlantique qui nous anime.Strategia będzie w kolejnych latach przyświecać naszym pracom podejmowanym w duchu transatlantyckiej solidarności.
8.Nous maintiendrons, en l’intensifiant, notre soutien politique et pratique à notre proche partenaire qu’est l’Ukraine, qui continue de défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale contre l’agression russe. Będziemy kontynuować i intensyfikować poparcie polityczne i praktyczne na rzecz naszego bliskiego partnera: Ukrainy, która nadal toczy walki w obronie swojej suwerenności i integralności terytorialnej, stawiając czoła rosyjskiej agresji.
En concertation avec l’Ukraine, nous avons adopté un ensemble renforcé de mesures de soutien. Wraz z Ukrainą podjęliśmy decyzję o wzmocnionym pakiecie wsparcia.
Cela va accélérer la livraison d’équipements de défense non létaux, améliorer la résilience et les défenses cyber de l’Ukraine et l’aider à moderniser son secteur de la défense dans le cadre de sa transition vers une interopérabilité accrue et s’inscrivant dans la durée. Spowoduje to przyspieszenie dostaw nieśmiercionośnego sprzętu obronnego, poprawi zdolności i odporność Ukrainy w zakresie cyberobrony, wesprze modernizację sektora obronnego na jego drodze do trwałego wzmocnienia interoperacyjności.
À plus long terme, nous porterons assistance à l’Ukraine et la soutiendrons sur la voie de la reconstruction et des réformes après la guerre.W dłuższej perspektywie czasowej będziemy pomagać Ukrainie i wspierać jej wysiłki na drodze do powojennej odbudowy i przeprowadzenia reform.
9.Nous avons redéfini les fondements de notre posture de dissuasion et de défense.Wyznaczyliśmy nową linię odniesienia dla naszej postawy odstraszania i obrony.
L’OTAN continuera de protéger les populations de ses pays membres et de défendre chaque centimètre carré du territoire de l’Alliance, et ce en permanence.NATO będzie nadal chronić nasze społeczeństwa i bronić każdego centymetra terytorium sojuszniczego w każdych warunkach.
Forts de cette posture récemment améliorée, nous allons renforcer de manière significative notre dispositif de dissuasion et de défense sur le long terme pour assurer la sécurité et la défense de tous les Alliés. Będziemy bazować na naszej wzmocnionej teraz postawie oraz znacząco polepszymy nasze zdolności odstraszania i obrony w dłuższej perspektywie, aby zapewnić bezpieczeństwo i obronę wszystkich sojuszników.
Nous le ferons suivant notre approche à 360 degrés, sur terre, dans les airs, en mer, dans le cyber et dans l’espace, afin de pouvoir contrer toutes les menaces et relever tous les défis.Zrobimy to zgodnie z naszym podejściem 360o, na lądzie, w powietrzu, na morzu, w cyberprzestrzeni i przestrzeni kosmicznej oraz wobec wszystkich zagrożeń i wyzwań.
Le rôle de l’OTAN dans la lutte contre le terrorisme fait aussi partie intégrante de cette approche. Rola NATO w walce z terroryzmem jest integralną częścią tego podejścia.
Les Alliés se sont engagés à déployer sur le flanc oriental davantage de forces en place et prêtes au combat, dont la taille passera, là où et lorsque cela sera nécessaire, des actuels groupements tactiques à des brigades, appuyées par des renforcements crédibles et disponibles rapidement, par des équipements prépositionnés et par des moyens de commandement et de contrôle améliorés. Sojusznicy zobowiązali się do rozmieszczenia na naszej wschodniej flance dodatkowych znaczących, gotowych do walki sił, które w razie potrzeby zostaną powiększone z istniejących batalionowych grup bojowych do jednostek wielkości brygady, przy wsparciu wiarygodnych, szybko dostępnych posiłków, wstępnie rozmieszczonego sprzętu oraz wzmocnionego dowodzenia i kontroli.
Nous nous félicitons de la coopération qui s’exerce entre pays-cadres et pays hôtes concernant le renforcement des forces et des dispositifs de commandement et de contrôle, et notamment la mise en place de structures de niveau division.Z zadowoleniem przyjmujemy współpracę między Państwami Ramowymi a Państwami Przyjmującymi w zakresie wzmocnienia sił oraz dowodzenia i kontroli, w tym w zakresie tworzenia struktur na poziomie dywizji.
Nous nous réjouissons des contributions initiales proposées par des Alliés pour le nouveau modèle de forces de l’OTAN, qui permettront de renforcer et de moderniser sa structure de forces et de faire en sorte que nos plans militaires de nouvelle génération soient pourvus de ressources. Z satysfakcją odnotowujemy wstępne oferty sojuszników dotyczące nowego modelu sił NATO, który wzmocni i zmodernizuje strukturę sił Sojuszu oraz zasili nasze plany wojskowe nowej generacji.
Nous allons améliorer nos exercices de défense collective pour nous préparer à des opérations multidomaines de haute intensité et garantir à tous les Alliés un renforcement sur court préavis.Ulepszymy nasze ćwiczenia obrony kolektywnej, aby być przygotowanym do operacji o wysokiej intensywności na wielu płaszczyznach oraz zapewnić wzmocnienie każdego sojusznika w krótkim czasie.
Toutes ces mesures renforceront considérablement le dispositif de dissuasion et les défenses avancées de l’OTAN. Wszystkie te kroki znacząco wzmocnią odstraszanie i wysuniętą obronę NATO.
Elles aideront à éviter toute agression contre le territoire de l’OTAN en empêchant tout adversaire potentiel d’atteindre ses objectifs.Pomoże to zapobiec jakiejkolwiek agresji na terytorium NATO, nie dając możliwości ewentualnemu przeciwnikowi odniesienia sukcesu w realizacji jego celów.
10.La résilience est une responsabilité nationale et un engagement collectif.Odporność jest narodową odpowiedzialnością i zbiorowym zobowiązaniem.
Nous améliorons notre résilience, notamment au travers de buts et de plans de mise en œuvre définis au niveau national sur la base des objectifs que les Alliés ont fixés ensemble. Zwiększamy naszą odporność, między innymi poprzez opracowane na poziomie krajowym cele i plany wdrażania, kierując się celami opracowanymi wspólnie przez Sojuszników.
Nous renforçons par ailleurs notre sécurité énergétique.Wzmacniamy również nasze bezpieczeństwo energetyczne.
Nous garantirons la fiabilité des approvisionnements énergétiques destinés à nos forces armées. Zapewnimy niezawodne dostawy energii dla naszych sił zbrojnych.
Nous allons accélérer notre adaptation dans tous les milieux, accroître notre résilience aux menaces cyber et hybrides et renforcer notre interopérabilité. Przyspieszymy naszą adaptację we wszystkich dziedzinach, zwiększając odporność na zagrożenia cybernetyczne i hybrydowe oraz wzmacniając interoperacyjność.
Nous utiliserons nos instruments politiques et militaires de manière intégrée. Będziemy stosować instrumenty polityczne i wojskowe w sposób zintegrowany.
Nous avons entériné une nouvelle politique en matière de défense contre les agents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires. Zatwierdziliśmy nową politykę obrony chemicznej, biologicznej, radiologicznej i jądrowej.
Nous allons renforcer considérablement nos défenses cyber en améliorant la coopération civilo-militaire.Znacznie wzmocnimy naszą obronę cybernetyczną poprzez zacieśnienie współpracy cywilno-wojskowej.
Nous allons également développer les partenariats avec l’industrie. Rozszerzymy również partnerstwo z przemysłem.
Les Alliés ont décidé d’établir et de mettre en pratique, à titre volontaire et sur la base de moyens nationaux, un dispositif de réaction rapide dans le virtuel afin de répondre aux actes de cybermalveillance majeurs.Sojusznicy postanowili, na zasadzie dobrowolności i przy wykorzystaniu zasobów krajowych, zbudować i przećwiczyć wirtualne zdolności szybkiego reagowania w cyberprzestrzeni, aby móc reagować na znaczące złośliwe działania w cyberprzestrzeni.
11.Nous créons en ce moment un accélérateur d’innovation de défense et un fonds multinational pour l’innovation, qui nous aideront à renforcer notre avance technologique en réunissant pouvoirs publics, secteur privé et monde universitaire. Tworzymy Akcelerator Innowacji Obronnych i uruchamiamy wielonarodowy Fundusz Innowacji, aby połączyć wysiłki podejmowane przez rządy, sektor prywatny i środowiska akademickie w celu zwiększenia naszej przewagi technologicznej.
Nous avons entériné une stratégie visant à assurer une continuité dans la livraison des systèmes aéroportés de détection et de contrôle de nouvelle génération (AWACS) et des capacités connexes.Zatwierdziliśmy strategię, która zapewni ciągłość dostaw Lotniczego Systemu Wczesnego Ostrzegania i Kontroli nowej generacji (AWACS) oraz powiązanych z nim funkcjonalności.
12.Le changement climatique est l’un des plus grands défis de notre temps qu'il a de lourdes conséquences pour la sécurité des Alliés. Zmiany klimatyczne są decydującym wyzwaniem naszych czasów, które ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo Sojuszników.
Il agit comme un multiplicateur de menaces. Jest to czynnik zwielokrotniający zagrożenie.
Nous nous sommes fixé comme objectif de réduire de manière significative les émissions de gaz à effet de serre provenant des structures et des installations politiques et militaires de l’OTAN tout en maintenant notre efficacité opérationnelle et militaire et sans augmenter les coûts. Postawiliśmy sobie za cel znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych przez struktury i obiekty polityczne i wojskowe NATO, przy zachowaniu efektywności operacyjnej, wojskowej i kosztowej.
Nous allons prendre le changement climatique en considération dans toutes les tâches fondamentales de l’OTAN.Będziemy integrować aspekty dotyczące zmian klimatu we wszystkich podstawowych zadaniach NATO.
13.Nous considérons la sécurité humaine comme primordiale et veillons à prendre ses principes en compte dans nos trois tâches fondamentales. Podkreślamy podstawowe znaczenie bezpieczeństwa ludzkiego i zapewniamy, że zasady zapewnienia bezpieczeństwa ludzi są zintegrowane z naszymi trzema podstawowymi zadaniami.
Nous mettons en œuvre un ambitieux programme « femmes, paix et sécurité » et nous intégrons la dimension de genre dans l’ensemble de l’OTAN.Rozwijamy kompleksowy program „Kobiety, Pokój i Bezpieczeństwo” oraz zapewniamy perspektywę rozwoju bez względu na płeć na wszystkich płaszczyznach działalności NATO.
14.Nous sommes réunis à Madrid avec de nombreux partenaires de l’OTAN. Spotkaliśmy się tutaj w Madrycie z wieloma partnerami NATO.
Nous avons eu des échanges fructueux avec les chefs d’État et de gouvernement de l’Australie, de la Finlande, de la Géorgie, du Japon, de la République de Corée, de la Nouvelle-Zélande, de la Suède et de l’Ukraine, ainsi qu’avec le président du Conseil européen et la présidente de la Commission européenne. Przeprowadziliśmy wartościową wymianę poglądów z Szefami Państw i Rządów Australii, Finlandii, Gruzji, Japonii, Republiki Korei, Nowej Zelandii, Szwecji i Ukrainy, a także z Przewodniczącym Rady Europejskiej i Przewodniczącą Komisji Europejskiej.
Nous nous félicitons d’avoir rencontré les ministres des Affaires étrangères de la Jordanie et de la Mauritanie ainsi que le ministre de la Défense de la Bosnie-Herzégovine.Z zadowoleniem odnotowaliśmy spotkania zorganizowane z ministrami spraw zagranicznych Jordanii i Mauretanii oraz ministrem obrony Bośni i Hercegowiny.
15.Compte tenu de la coopération, d’un niveau sans précédent, que nous entretenons avec l’Union européenne, nous allons continuer de renforcer notre partenariat stratégique dans un esprit d’ouverture, de transparence et de complémentarité mutuelles totales, de même que dans le respect des différents mandats, de l’autonomie décisionnelle et de l’intégrité institutionnelle, et comme l’ont décidé les deux organisations. Biorąc pod uwagę nasz bezprecedensowy poziom współpracy z Unią Europejską, będziemy nadal wzmacniać nasze partnerstwo strategiczne w duchu pełnej wzajemnej otwartości, przejrzystości, komplementarności i poszanowania różnych mandatów organizacji, autonomii decyzyjnej i integralności instytucjonalnej oraz zgodnie z ustaleniami obu organizacji.
Notre détermination commune dans notre réponse à la guerre de la Russie contre l’Ukraine met en évidence la force de ce partenariat, essentiel et sans équivalent. Nasza wspólna determinacja w reakcji na wojnę Rosji z Ukrainą podkreśla siłę tego niezbędnego i jedynego w swoim rodzaju partnerstwa.
La participation de nos partenaires de la région Asie-Pacifique, aux côtés d’autres partenaires, montre tout l’intérêt de notre coopération s’agissant de faire face aux défis de sécurité communs.Udział naszych partnerów z regionu Azji i Pacyfiku, obok innych partnerów, pokazał wartość naszej współpracy w stawianiu czoła wspólnym wyzwaniom w zakresie bezpieczeństwa.
16.Nous renforcerons plus avant nos partenariats de sorte qu’ils continuent de répondre aux intérêts tant des Alliés que des partenaires.Będziemy dalej wzmacniać nasze partnerstwa, aby nadal służyły interesom zarówno Sojuszników, jak i partnerów.
Nous réfléchirons à des approches communes des défis de sécurité mondiaux lorsque les intérêts de l’OTAN sont en jeu, échangerons nos points de vue au travers de contacts politiques plus approfondis et rechercherons des domaines de coopération concrets pour répondre aux préoccupations de sécurité communes. Będziemy omawiać wspólne podejścia do globalnych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa, które dotykają bezpośrednio NATO, dzielić się perspektywami poprzez głębsze zaangażowanie polityczne oraz szukać konkretnych obszarów współpracy w celu rozwiązania wspólnych problemów w zakresie bezpieczeństwa.
Nous allons maintenant avancer dans le développement de nos interactions avec les interlocuteurs actuels et avec de nouveaux interlocuteurs potentiels au-delà de la zone euro-atlantique.Będziemy teraz dążyć do wzmocnienia naszego zaangażowania u istniejących i potencjalnych nowych rozmówców poza obszarem euroatlantyckim.
17.Au vu de l’évolution de l’environnement de sécurité en Europe, nous avons adopté de nouvelles mesures pour intensifier le soutien politique et pratique individualisé que nous apportons à nos partenaires, y compris à la Bosnie-Herzégovine, à la Géorgie et à la République de Moldova.W świetle zmienionego środowiska bezpieczeństwa w Europie podjęliśmy decyzję o nowych środkach mających na celu zwiększenie dostosowanego do potrzeb politycznego i praktycznego wsparcia dla partnerów, w tym Bośni i Hercegowiny, Gruzji oraz Republiki Mołdawii.
Nous travaillerons avec eux pour renforcer leur intégrité et leur résilience, développer leurs capacités et préserver leur indépendance politique.Będziemy z nimi współpracować w celu budowania ich integralności i odporności, rozwijania zdolności i utrzymywania ich politycznej niezależności.
Nous allons aussi aider davantage nos partenaires du sud à renforcer leurs capacités.Zwiększymy również nasze wsparcie w zakresie budowania potencjału dla partnerów z Południa.
18.Nous réaffirmons notre attachement à la politique de la porte ouverte de l’OTAN. Potwierdzamy nasze zaangażowanie w politykę otwartych drzwi NATO.
Aujourd’hui, nous avons décidé d’inviter la Finlande et la Suède à devenir membres de l’OTAN et sommes convenus de signer leurs protocoles d’accession.Dziś podjęliśmy decyzję o zaproszeniu Finlandii i Szwecji do członkostwa w NATO i ustaliliśmy podpisanie Protokołów Akcesyjnych.
Lors de toute adhésion à l’Alliance, il est d’une importance cruciale que les préoccupations de sécurité légitimes de tous les Alliés soient dûment prises en compte. Przy każdym przystąpieniu do Sojuszu niezwykle ważne jest właściwe uwzględnienie uzasadnionych obaw o bezpieczeństwo wszystkich Sojuszników.
Nous nous félicitons dès lors que la Türkiye, la Finlande et la Suède aient conclu à cet effet un mémorandum trilatéral. Z zadowoleniem przyjmujemy zawarcie trójstronnego memorandum między Turcją, Finlandią i Szwecją w tej sprawie.
L’adhésion de la Finlande et de la Suède sera bénéfique pour leur sécurité, renforcera l’OTAN et rendra la zone euro-atlantique plus sûre.Przystąpienie Finlandii i Szwecji uczyni je bezpieczniejszymi, NATO silniejszym, a obszar euroatlantycki bezpieczniejszym.
La sécurité de la Finlande et de la Suède est un sujet de première importance pour l’Alliance, y compris pendant la durée du processus d’adhésion.Bezpieczeństwo Finlandii i Szwecji ma bezpośrednie znaczenie dla Sojuszu, także w trakcie procesu akcesyjnego.
19.Nous saluons les progrès considérables accomplis depuis 2014 s’agissant des dépenses de défense des Alliés.Z zadowoleniem odnotowujemy znaczny postęp w zakresie zwiększania sojuszniczych wydatków na obronę od 2014 roku.
Conformément à l’engagement que nous avons pris au titre de l’article 3 du traité de Washington, nous continuerons de renforcer notre capacité individuelle et collective de résistance à toute forme d’attaque. Zgodnie z naszym zobowiązaniem zawartym w Artykule 3 Traktatu Waszyngtońskiego będziemy dalej wzmacniać naszą indywidualną i zbiorową zdolność do odparcia wszelkich form ataku.
Nous réaffirmons notre attachement à l’engagement en matière d’investissements de défense, dans son intégralité. Potwierdzamy w całości nasze zaangażowanie w zobowiązanie do inwestycji obronnych.
Nous nous appuierons sur celui-ci et, l’année prochaine, nous adopterons de nouveaux engagements pour l’après‑2024.Będziemy traktować to zobowiązanie jako punkt odniesienia i w przyszłym roku podejmiemy decyzję w sprawie kolejnych zobowiązań po 2024 roku.
Nous ferons en sorte que nos décisions politiques s’accompagnent des ressources adéquates.Dopilnujemy, by nasze decyzje polityczne miały oparcie w odpowiednich środkach.
Nous ferons fond sur les progrès accomplis pour que l’augmentation des dépenses de défense de nos pays et de l’enveloppe du financement commun de l’OTAN soit à la mesure des défis qui se présentent à l’heure où l’ordre de sécurité est davantage contesté. W oparciu o poczyniony postęp zapewnimy, że zwiększone krajowe wydatki na obronę i wspólne finansowanie NATO będą współmierne do wyzwań związanych z coraz bardziej kontestowanym porządkiem bezpieczeństwa.
Il est essentiel que nous investissions dans la défense et dans les capacités clés.Inwestowanie w naszą obronę i kluczowe zdolności jest niezbędne.
20.Nous rendons hommage à toutes les femmes et tous les hommes qui continuent de servir chaque jour pour notre sécurité collective et nous honorons la mémoire de tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour nous protéger.Składamy hołd wszystkim kobietom i mężczyznom, którzy codziennie służą na rzecz naszego wspólnego bezpieczeństwa, i oddajemy cześć wszystkim tym, którzy poświęcili się, aby zapewnić nam bezpieczeństwo.
21.Nous exprimons notre gratitude au Royaume d’Espagne pour l’accueil généreux que celui-ci nous a réservé à l’occasion du 40e anniversaire de son adhésion à l’OTAN. Wyrażamy uznanie dla szczodrej gościnności ze strony Królestwa Hiszpanii w 40. rocznicę przystąpienia do NATO.
Nous nous réjouissons à la perspective de nous réunir de nouveau, à Vilnius, en 2023.Mamy nadzieję spotkać się ponownie w Wilnie w 2023 roku.
22.Par les décisions que nous avons prises aujourd’hui, nous avons fixé clairement le cap à suivre pour la poursuite de l’adaptation de l’Alliance. Poprzez nasze dzisiejsze decyzje wyraźnie wyznaczyliśmy kierunek dalszej adaptacji Sojuszu.
L’OTAN reste l’alliance la plus solide de l’histoire.NATO pozostaje najsilniejszym Sojuszem w historii.
Grâce au lien et à l’engagement qui nous unissent, nous continuerons de sauvegarder la liberté et la sécurité de tous les pays de l’Alliance ainsi que nos valeurs démocratiques communes, maintenant et pour les générations futures.Dzięki naszej więzi i wzajemnemu zaangażowaniu będziemy nadal chronić wolność i bezpieczeństwo wszystkich krajów Sojuszu, a także nasze wspólne wartości demokratyczne, teraz i dla przyszłych pokoleń.

Photo: La réunion du Conseil de l’Atlantique Nord tenue à Madrid les 29 et 30 juin 2022.
©The NATO Press Office.