Czasowniki „öffnen” i „eröffnen” w j. niemieckim (Verben „öffnen” und „eröffnen”)

Die Großglockner-Hochalpenstraße

Jaka jest różnica między czasownikami öffneneröffnen?

Czasownik öffnen oznacza otwierać coś, rozpinać coś, co jest materialne, czego możemy fizyczne dotknąć np. drzwi, okno, parasol, zamek. Konieczne jest do tego użycie rąk bądź czegoś, co daną rzecz otworzy. Jest to podstawowe znaczenie tego czasownika. Są też inne sytuacje, w których używa się tego czasownika.

W informatyce öffnen oznacza otworzyć plik, link lub dokument elektroniczny.

Czasownik öffnen oznacza również udostępnić coś ogółowi np. obiekt dla zwiedzających.

Czasownik zwrotny sich jemandem öffnen oznacza otworzyć się przed kimś, a sich einer Sache öffnen – otworzyć się na coś, np. na nowe rozwiązania.

Utworzona od czasownika öffnen forma Partizip II geöffnet wskazuje na to, że coś jest otwarte, np. sklep, urząd, dworzec itp.

W języku potocznym czasownik öffnen jest często zastępowany przez czasownik aufmachen, na przykład:

Ich kann die Tür nicht öffnen / aufmachen. – Nie mogę otworzyć drzwi.
Kannst du bitte das Fenster öffnen / aufmachen? – Czy możesz otworzyć okno?
Öffnet eure Bücher! / Macht eure Bücher auf! – Otwórzcie swoje książki!

Przykłady zdań z „öffnen” / Beispiele der Sätze mit „öffnen”

Alle Grenzübergänge zwischen Bulgarien und Griechenland sind wieder geöffnet.Wszystkie przejścia graniczne między Bułgarią a Grecją są ponownie otwarte.
Darf ich das Fenster öffnen? Czy mogę otworzyć okno?
Das hat mir die Augen geöffnet!To mi dopiero otworzyło oczy!
Das Tor öffnet sich automatisch.Brama otwiera się automatycznie.
Der Berlin Hauptbahnhof ist rund um die Uhr geöffnet.Główny dworzec kolejowy Berlina jest czynny całą dobę.
Der Fallschirm hat sich nicht rechtzeitig geöffnet. Spadochron nie otworzył się na czas.
Der Link öffnet sich in einem neuen Fenster.Link otwiera się w nowym oknie.
Der Reißverschluss lässt sich nicht öffnen. Er klemmt.Nie można otworzyć zamka. Zacina się.
Die Tür wurde gewaltsam geöffnet.Drzwi otwarto siłą.
Die Vatikanischen Gärten sind wieder für die Öffentlichkeit geöffnet.Ogrody Watykańskie są ponownie otwarte dla publiczności.
Diese Holztür lässt sich nicht von außen öffnen.Nie da się otworzyć tych drewnianych drzwi od zewnątrz.
Ein Sieg öffnete ihm den Weg zum Erfolg.Zwycięstwo otworzyło mu drogę do sukcesu.
Ich habe eine PDF-Datei geöffnet. Otworzyłem plik PDF.
Ich kann meine Anhänge nicht öffnen.Nie mogę otworzyć moich załączników.
Kannst du bitte die Tür / das Fenster öffnen?Czy możesz otworzyć drzwi / okno?
Man hat das Schloss Schönbrunn für Besucher geöffnet.Udostępniono pałac Schönbrunn zwiedzającym.
Man muss sich neuen IT-Lösungen öffnen.Trzeba się otworzyć na nowe rozwiązania informatyczne.
Nach dem Studium öffnen sich neue Möglichkeiten.Po studiach otwierają się nowe możliwości.
Nur damit kann man ihm den Mund öffnen.Tylko w ten sposób można go skłonić do mówienia.
Öffnen Sie bitte breit den Mund.Proszę otworzyć szeroko usta.
Um PDF-Dokumente öffnen zu können, benötigt man spezielle Software.Żeby móc otworzyć dokumenty w PDF, potrzeba specjalnego oprogramowania.
Vorsichtig habe ich den Umschlag geöffnet. Ostrożnie otworzyłem kopertę.
Wären Sie so nett und könnten Sie das Fenster öffnen?Czy byłby pan tak uprzejmy i mógłby otworzyć okno?
Wir wollen alle, dass die Grenze geöffnet wird.Wszyscy chcemy, żeby granica była otwarta.
Womit hast du das geöffnet? – Mit einem Dosenöffner.Czym to otworzyłeś? – Otwieraczem do puszek.

Czasownik eröffnen również oznacza otwierać, lecz w tym przypadku chodzi o otwieranie lub zakładanie czegoś niematerialnego, niefizycznego – czegoś, czego nie możemy dotknąć, np. konto w banku, działalność gospodarczą, firmę itp.

Czasownika eröffnen używa się również mówiąc o oficjalnym otwieraniu, inauguracji, rozpoczynaniu np. konferencji, dyskusji, posiedzenia, negocjacji, a także w znaczeniu przenośnym o pojawianiu się nowych szans, możliwości lub perspektyw.

W języku prawniczym czasownika eröffnen używa się przede wszystkim w takich zwrotach, jak otworzyć testament lub wszcząć postępowanie.

Przykłady zdań z „eröffnen” / Beispiele der Sätze mit „eröffnen”

Bildung eröffnet den Zugang zur Welt.Edukacja otwiera drzwi na świat.
Das Goethe-Institut Hanoi ist am 22. Dezember 1997 eröffnet worden.Goethe-Institut w Hanoi został otwarty 22 grudnia 1997 r.
Das Testament wird von dem Notar eröffnet, bei dem der Verstorbene sein Testament hinterlegt hat.Testament otwiera notariusz, któremu zmarły powierzył swój testament.
Der Notar hat ein Testament eröffnet. Notariusz otworzył testament.
Die Chinesische Handelskammer in Deutschland ist im Jahr 1994 eröffnet worden. Chińska Izba Handlowa w Niemczech została otwarta w 1994 r.
Die Feier wurde mit einer Rede des Bürgermeisters eröffnet.Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia burmistrza.
Die New Yorker Börse eröffnete mit Verlusten.Giełda w Nowym Jorku zaczęła pracę od strat.
Die Soldaten haben das Feuer eröffnet.Żołnierze otworzyli ogień.
Die türkische Schriftstellerin Elif Şafak hat im Jahr 2017 das Internationale Literaturfestival Berlin eröffnet.Turecka powieściopisarka Elif Şafak zainaugurowała w 2017 r. Międzynarodowy Festiwal Literatury w Berlinie.
Dies eröffnet neue Möglichkeiten für den internationalen Handel und die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen.Otwiera to nowe możliwości na rzecz międzynarodowego handlu i współpracy między przedsiębiorstwami.
Du konntest mir doch deine Entscheidung eröffnen.Mogłeś/mogłaś mnie poinformować o swojej decyzji.
Durch Investitionen in Asien eröffnen sich neue Möglichkeiten.Poprzez inwestycje w Azji otwierają się nowe możliwości.
Hat das neue Schwimmbad schon eröffnet?Czy otwarto już nową pływalnię?
Ich möchte ein Konto bei Ihrer Bank eröffnen. Chciałabym otworzyć rachunek w państwa banku.
Im Winter habe ich meine eigene Skischule eröffnet. W zimę otworzyłem własną szkołę narciarską.
Morgen wird eine Ausstellung in der Hamburger Kunsthalle zum 250. Geburtstag von Caspar David Friedrich, dem deutschen Maler der Romantik, eröffnet.Jutro w Kunsthalle w Hamburgu zostanie otwarta wystawa z okazji 250. urodzin Caspara Davida Friedricha, niemieckiego malarza epoki romantyzmu.
Neue Technologien und die Digitalisierung eröffnen uns neue Chancen und Möglichkeiten.Nowe technologie i cyfryzacja otwierają przed nami nowe szanse i możliwości.

Ich wünsche Dir alles Gute!