Czasowniki „estar” i „haber” w j. hiszpańskim (Los verbos „estar” i „haber” en español)

¡Hola!

W tym wpisie przyjrzymy się różnicom pomiędzy czasownikami ESTARHABER. Oba z nich używa się do określenia położenia i tłumaczymy je na język polski jako „być”, „znajdować się’.

Czasownik ESTAR stosuje się do określania położenia znanych nam osób, zwierząt, przedmiotów lub miejsc. Czasownik ESTAR jest używany z rodzajnikami określonymi, zaimkami dzierżawczymi, zaimkami wskazującymi, zaimkami osobowymi, nazwami własnymi, imionami.

Zdania z czasownikiem ESTAR mają następujący szyk:

podmiot + orzeczenie + okolicznik miejsca

Oto przykłady, które pozwolą nam zapamiętać ten szyk.

Argentina está en el segundo lugar en el mundo por los incendios forestales. Argentyna jest na drugim miejscu w świecie pod względem pożarów lasów.
El centro de la actividad de la ONU en América del Sur está en Santiago de Chile, donde reside la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.Centrum działań ONZ w Ameryce Południowej znajduje się w Santiago de Chile, gdzie mieści się siedziba Komisji Gospodarczej ds. Ameryki Łacińskiej i Karaibów.
El Museo del Louvre está en Paris. Muzeum Luwru znajduje się w Paryżu.
El televisor está encima de la mesa. Telewizor jest na stole.
Estoy en el equipo de fútbol. Jestem w drużynie piłkarskiej.
La Alhambra está en el sur de España. Alhambra znajduje się na południu Hiszpanii.
La biblioteca está al lado del gimnasio. Biblioteka znajduje się obok sali gimnastycznej.
La playa más larga del mundo está en Brasil y se llama Praia do Cassino (250 km de largo). Najdłuższa plaża na świecie znajduje się w Brazylii i nazywa się Praia do Cassino (250 km długości).
Mi coche está en el garaje. Mój samochód jest w garażu.

Z kolei przy pomocy czasownika HABER stwierdzamy istnienie osób, zwierząt, przedmiotów, zjawisk lub miejsc. Zdania z tym czasownikiem są ogólne. Mówimy o miejscach i rzeczach niekonkretnych. Zadajemy pytania o istnienie czegoś. Zapamiętajmy, że czasownik HABER ma w czasie teraźniejszym tylko jedną formę – HAY. Łatwo ją zapamiętać.

Po formie HAY nie wolno stosować rodzajników określonych ani zaimków dzierżawczych.

Po formie HAY w zdaniu mogą wystąpić:

  1. rodzajniki nieokreślone,
  2. zaimki nieokreślone: alguien (ktoś), algo (coś), algún (jakiś, któryś), nada (nic), nadie (nikt), todo (wszystko), ningún (żaden), otro (inny),
  3. przysłówki, np. mucho (dużo), poco (mało),
  4. liczebniki.

Zdania z czasownikiem HABER mają następujący szyk:

okolicznik miejsca + HAY + podmiot

Oto przykłady, które pozwolą nam zapamiętać ten szyk.

Aquí hay alguna información importante sobre el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Lima. Tutaj jest jakaś ważna informacja na temat Międzynarodowego Lotniska im. Jorge Cháveza w Limie.
Aquí hay todo lo que necesitamos. Tutaj jest wszystko, czego potrzebujemy.
En el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá hay una casa de cambio. Na Międzynarodowym Lotnisku El Dorado w Bogocie jest biuro wymiany walut.
En México no hay playas privadas. W Meksyku nie ma prywatnych plaż.
En Paris hay cientos de monumentos por visitar. W Paryżu są setki zabytków do zwiedzania.
Hay muchos países donde tener la vacuna contra la fiebre amarilla es obligatorio, por ejemplo CamerúnJest wiele krajów, w których przyjęcie szczepionki przeciw żółtej febrze jest obowiązkowe, np. Kamerun.
Hay otro tipo de comida para niños. Dla dzieci jest inny rodzaj pokarmu.
Hay una desproporción grande en los precios. Jest duża dysproporcja w cenach.
¿Hay una gasolinera por aquí? Czy jest tutaj stacja paliwowa?
No hay nada interesante en la televisión. W telewizji nie ma nic ciekawego.
No hay nadie en casa. Nikogo nie ma w domu.
No hay problema. Nie ma problemu.
¿Por qué hay tantas tensiones en la región de Cachemira? Dlaczego jest tyle napięć w regionie Kaszmiru?

HAY w połączeniu z QUE tworzy konstrukcję HAY QUE, która występuje w zdaniach bezosobowych w znaczeniu „trzeba”. Przykłady:

Hay que ahorrar agua. Trzeba oszczędzać wodę.
Hay que aprender a manejar diferentes situaciones. Trzeba nauczyć się, jak radzić sobie w różnych sytuacjach.
Hay que buscar una solución conjuntamente. Trzeba szukać wspólnie rozwiązania.
Hay que estudiar para tener trabajo. Trzeba uczyć się, żeby mieć pracę.
Hay que limpiar la casa y cocinar la cena. Trzeba posprzątać w domu i ugotować kolację.
¿Hay que llevar mascarilla en la calle? Trzeba nosić maseczkę na ulicy?
Hay que retomar el diálogo y arreglar el conflicto en el Medio Oriente. Trzeba powrócić do dialogu i rozwiązać konflikt na Bliskim Wschodzie.
Los lugares más destacados que hay que visitar en India: el Taj Mahal, Varanasi, Jaipur, Jaisalmer, Udaipur. Najbardziej wyróżniające się miejsca, które trzeba zwiedzić w Indiach: Tadź Mahal, Waranasi, Jaipur, Jaisalmer, Udaipur.
No hay que tener prisa. Lleguemos a tiempo. Nie trzeba się spieszyć. Zdążymy.
No es fácil aprender el español. Hay que practicar mucho. Nie jest łatwo nauczyć się hiszpańskiego. Trzeba dużo ćwiczyć.

Czasownik „haber” to również bardzo ważny czasownik posiłkowy. Jeżeli będziesz na bardziej zaawansowanym poziomie nauki języka hiszpańskiego, to zauważysz, że czasownik ten pojawi się w takich czasach i trybach jak: pretérito perfecto, pretérito anterior (czas zaprzeszły), futuro perfecto, condicional compuesto (tryb przypuszczający złożony), pretérito perfecto de subjuntivo, pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo.

Każde, nawet najmilsze spotkanie, ma swój koniec. Także to dzisiejsze. Dziękuję za uwagę!

¡Un saludo y hasta la próxima!