Czasowniki „apprendre” i „étudier” w czasie teraźniejszym w j. francuskim

Bonjour !

Czy na pewno wszyscy wiemy jakie są różnice znaczeniowe między czasownikami „apprendre” i „étudier” w języku francuskim? Czy zdajemy sobie sprawę, że niektóre czasowniki francuskie mają więcej niż tylko jedno znaczenie? Ze zjawiskiem wieloznaczności wyrazów w języku francuskim będziemy spotykać bardzo często, ponieważ jest ono cechą charakterystyczną tego języka. W praktyce oznacza to, że poszczególne części mowy mogą mieć więcej niż jedno znaczenie, ponieważ język francuski ma bardzo bogate słownictwo. Poniżej w tabeli znajdują się praktyczne przykłady zdań z użyciem obu tych czasowników.

Znaczenie czasownika „apprendre”:
1. na/uczyć się, np. apprendre à nager (uczyć się pływać), apprendre par cœur (na/uczyć się na pamięć)
2. apprendre qch. à qn. (na/uczyć kogoś czegoś), np. apprendre à qn. à dessiner (nauczyć kogoś rysować)
3. apprendre qch. (dowiedzieć, dowiadywać się czegoś, o czymś), np. j’apprends son arrivée (dowiaduję się o jego przyjeździe)
4. apprendre qch. à qn. (oznajmić/oznajmiać coś komuś, powiadomić, powiadamiać kogoś o czymś).

Znaczenie czasownika „étudier”:
1. studiować coś (w wyższej uczelni), np. étudier à l’université (studiować na uniwersytecie), étudier la médicine/le français (studiować medycynę/francuski), étudier la gestion des entreprises (studiować zarządzanie przedsiębiorstwem)
2. uczyć się czegoś, np. étudier un rôle/une leçon/les maths (uczyć się roli/lekcji/matematyki), étudier le piano (uczyć się gry na pianinie), étudier les langues étrangères (uczyć się języków obcych)
3. z/badać, zgłębić/ać, studiować, poznawać, np. étudier une région (badać/poznawać region), étudier une réaction chimique (badać reakcję chemiczną), étudier un auteur (poznawać autora)
4. z/badać, zajmować się, np. la sociologie étudie l’homme en société (socjologia zajmuje się człowiekiem w społeczeństwie)
5. rozważyć, przemyśleć, prze/analizować, przestudiować, sprawdzić coś np. étudier les options (rozważyć opcje), étudier un plan (przemyśleć plan), étudier un dossier (przestudiować sprawę), étudier une solution à un problème (przeanalizować rozwiązanie problemu)
6. obserwować, np. étudier une personne (obserwować jakąś osobę)
7. s’étudier (obserwować się, z/badać się)
8. s’étudier à faire qch. (starać się coś zrobić), np. il s’étudie à satisfaire tout le monde (stara się zadowolić wszystkich)

Uwaga! Zauważmy, że w niektórych sytuacjach oba powyższe czasowniki można przetłumaczyć na język polski jako „uczyć się”. Na przykład, można powiedzieć zarówno j’apprends le français, jak i j’étudie le français, przy czym w tym drugim przypadku będzie to oznaczać naukę ustrukturyzowaną z wykorzystaniem książek i innych materiałów dydaktycznych, najczęściej naukę w szkole lub na kursie.

Oba czasowniki są nieregularne, a ich odmiana w czasie teraźniejszym présent de l’indicatif jest następująca:

apprendre étudier
j’apprends j’étudie
tu apprends tu étudies
il apprend il étudie
elle apprend elle étudie
on apprend on étudie
nous apprenons nous étudions
vous apprenez vous étudiez
ils apprennent ils étudient

Uwaga! W języku francuskim istnieje zaimek osobowy „on”, który zastępuje zaimek „nous” (my) lub „się”. Czasowniki w tej osobie odmieniają się tak samo jak il/elle (III osoba liczby pojedynczej).

Wymowę powyższych form możesz odsłuchać na https://pl.forvo.com/

Dla obu czasowników formę przeczącą tworzymy najczęściej za pomocą wyrażenia „ne… pas”. W przypadku czasu teraźniejszego partykuła „ne” znajduje się przed odmienianym czasownikiem, a „pas” jest po nim. Pomiędzy pierwszym słowem przeczącym „ne” oraz następującą po nim formą czasownika mogą być umieszczone inne zaimki, np. „rien”, „plus”.

Przykłady zdań do analizy z czasownikami „apprendre” i „étudier” w wersji francusko-polskiej:  

A chaque fois, j’apprends encore plus et je vais encore plus loin. Za każdym razem uczę się coraz więcej i idę coraz dalej.
Apprend-on vraiment de nos erreurs ?Czy naprawdę uczymy się na błędach?
Apprendre une langue étrangère demande du temps et des efforts.Nauka języka obcego wymaga czasu i wysiłków.
Au Sahel, des scientifiques étudient les eaux souterraines à l’aide de la technologie nucléaire.Na Sahelu naukowcy badają wody podziemne przy pomocy technologii jądrowych.
Au-delà de ça nous étudions toutes les voies juridiques possibles.Oprócz tego rozważamy wszystkie możliwe środki prawne.
Ça fait deux ans que j’apprends le français.Od dwóch lat uczę się języka francuskiego.
Ce projet étudie les changements climatiques. Ten projekt bada zmiany klimatyczne.
Cécile apprend que son projet va tomber à l’eau, faute de moyens pour financer les travaux de la boutique de vêtements.Cécile dowiaduje się, że z jej projektu nic nie wyjdzie z uwagi na brak środków, aby móc sfinansować prace w butiku z ubraniami.
Cette offre est sur la table, nous l’étudions soigneusement.Ta propozycja jest na stole i rozważamy ją dokładnie.
Combien de temps faut-il pour apprendre l’anglais ?Ile potrzeba czasu, by nauczyć się języka angielskiego?
Comment apprendre le français seul ? Jak samemu nauczyć się języka francuskiego?
Comment puis-je apprendre le français à la maison ?Jak mogę nauczyć się języka francuskiego w domu?
Comment s’appellent les scientifiques qui étudient les insectes ?Jak nazywają się naukowcy, którzy badają owady?
Covid-19 : ce que nous apprend l’étude des chercheurs d’Oxford sur le vaccin d’AstraZeneca.Covid-19 : to, czego dowiadujemy się z raportu badaczy z Oxfordu o szczepionce AstraZeneca.
Depuis quand apprends-tu le français?Od kiedy uczysz się języka francuskiego?
Depuis un an, nous étudions le marché et ses modèles économiques.Od roku badamy rynek i jego modele gospodarcze.
Des scientifiques étudient la dérive des déchets plastiques à l’embouchure de fleuves à Jakarta.Naukowcy badają pochodzenie plastykowych odpadów przy ujściu rzek w Dżakarcie.
École biblique et archéologique française de Jérusalem est la plus ancienne institution académique de type universitaire qui s’occupe, en Terre sainte, d’étudier scientifiquement la Bible.Francuska Szkoła Biblijna i Archeologiczna w Jerozolimie jest najstarszą instytucją akademicką typu uniwersyteckiego, która w Ziemi Świętej zajmuje się naukowym badaniem Biblii.
Elle étudie désormais à Université Savoie Mont Blanc.Odtąd studiuje na Uniwersytecie Sabaudii Mont Blanc.
Elle étudie les effets des vols long-courriers sur le corps humain.Bada wpływ lotów długodystansowych na organizm ludzki.
En Tunisie, nous étudions la région de Kairouan, où la dynamique agricole dépend fortement de l’exploitation des eaux souterraines.W Tunezji badamy region Kairouan, w którym dynamika rolnictwa jest mocno uzależniona od eksploatacji wód podziemnych.
Étudier en français, en anglais ou dans les deux langues ?Studiować w języku francuskim, angielskim, czy też w obu tych językach ?
Étudiez-vous les comportements en dehors de votre travail ? – Oh oui ! Même dans les réunions, j’étudie mes collègues !Czy bada pan/-i zachowanie poza swoją pracą? – Ależ tak! Nawet podczas spotkań badam moich kolegów!
Il apprend à jouer et à écrire.Uczy się grać i pisać.
Il apprend aux clients à mieux gérer leurs économies.Uczy klientów lepszego zarządzania oszczędnościami.
Il n’apprend rien.Wcale się nie uczy.
Il y a différentes manières d’apprendre le français.Są różne sposoby, aby nauczyć się języka francuskiego.
Ils étudient différents types de pathogènes.Badają różne rodzaje patogenów.
Ils étudient la propagation des radio-isotopes de l’accident nucléaire de Fukushima.Badają rozprzestrzenianie się radioizotopów w wyniku katastrofy elektrowni atomowej Fukushima.
Ils étudient le circuit de l’eau pour lutter contre le gaspillage.Badają obieg wody w celu zwalczania marnotrawstwa.
J’apprends à conduire à ma petite amie.Uczę moją dziewczyną jeździć samochodem.
J’apprends à dessiner les animaux du monde.Uczę się rysować zwierzęta świata.
J’apprends à dessiner les dinosaures.Uczę się rysować dinozaury.
J’apprends à jardiner.Uczę się ogrodnictwa.
J’apprends à lire et écrire l’arabe.Uczę się czytać i pisać po arabsku.
J’apprends à nager à mon fils.Uczę mojego syna pływać.
J’apprends avec une grande satisfaction.Uczę się z wielkim zadowoleniem.
J’apprends avec une profonde tristesse le décès de mon oncle, qui avait célébré ses 100 ans dans l’année écoulée.Z wielkim smutkiem dowiaduję się o śmierci mojego wujka, który w minionym roku obchodził swoje stulecie.
J’apprends cela par BFM TV.Dowiaduję się tego z BFM TV.
J’apprends l’espagnol.Uczę się hiszpańskiego.
J’apprends la langue et le travail.Uczę się języka i pracy.
J’apprends le français parce ce que c’est une belle langue.Uczę się języka francuskiego, ponieważ to piękny język.
J’apprends le français parce que j’en ai envie, et non parce que je dois le faire. Ça change tout!Uczę się języka francuskiego, bo mam na to ochotę, a nie, że muszę to robić. To wszystko zmienia!
J’apprends trois mots de coréen par jour.Codziennie uczę się trzech słów z języka koreańskiego.
J’étudie ce qui touche à l’amélioration de la qualité de la vie.Badam to, co dotyczy poprawy jakości życia.
J’étudie consciencieusement. Je vais sûrement apprendre un métier, mais l’avenir est flou. Studiuję sumiennie. Z pewnością nauczę się zawodu, ale przyszłość jest niepewna.
J’étudie la médecine en Roumanie.Studiuję medycynę w Rumunii.
J’étudie la question sous tous ses aspects.Badam każdy aspekt tej sprawy.
J’étudie les systèmes informatiques existants pour comprendre quels sont les besoins et les contraintes.Badam istniejące systemy informatyczne, by zrozumieć jakie są potrzeby i ograniczenia.
Je joue et j’apprends l’orthographe.Bawię się i uczę się ortografii.
Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j’apprends.Nigdy nie przegrywam: albo wygrywam, albo uczę się.
Je veux étudier la langue française parce que j’adore la langue, et je pense que c’est une belle langue.Chcę studiować (uczyć się) języka francuskiego, ponieważ uwielbiam ten język i uważam, że jest to piękny język.
La Banque centrale européenne (BCE) étudie l'opportunité de lancer sa propre monnaie numérique dans un contexte où les paiements virtuels prennent de plus en plus d'importance.Europejski Bank Centralny (EBC) rozważa możliwość emisji swojej własnej waluty cyfrowej w sytuacji, gdy płatności wirtualne coraz bardziej przybierają na swoim znaczeniu.
La Cour suprême de la Colombie-Britannique étudie l’interdiction des rassemblements religieux.Sąd Najwyższy Kolumbii Brytyjskiej bada zakaz zgromadzeń religijnych.
La Croix-Rouge apprend les gestes de premiers secours qui sauvent aux vacanciers.Czerwony Krzyż uczy czynności w ramach pierwszej pomocy, które ratują życie wczasowiczom.
La Ville de Calgary étudie la possibilité de réduire la limite de vitesse dans certains quartiers résidentiels.Miasto Calgary rozważa możliwość zmniejszenia limitu prędkości w niektórych dzielnicach mieszkaniowych.
La Ville de Québec étudie la possibilité d’avertir ses citoyens de situations d’urgence à l’aide de notifications sur leur téléphone cellulaire grâce à un logiciel conçu à Québec.Miasto Québec rozważa możliwość ostrzegania swoich mieszkańców przed sytuacjami nadzwyczajnymi za pomocą powiadomień na telefon komórkowy dzięki oprogramowaniu zaprojektowanemu w Québec.
Le gouvernement étudie l’idée de la Fondation Abbé-Pierre (FAP) de créer un Fonds national d’aide aux paiements des loyers et des charges de 200 millions d'euros.Rząd rozważa pomysł Fundacji im. Ojca Piotra (fr. Fondation Abbé-Pierre), aby utworzyć narodowy fundusz pomocy w wysokości 200 mln euro na rzecz spłaty czynszów i zobowiązań.
Le parlement étudie un projet de loi.Parlament rozpatruje projekt ustawy.
Les étudiants français étudient de moins en moins les langues étrangères.Studenci francuscy studiują coraz rzadziej języki obce. / Studenci francuscy uczą się coraz rzadziej języków obcych.
Les scientifiques étudient ce phénomène depuis des décennies. Naukowcy badają to zjawisko od dziesięcioleci.Naukowcy badają to zjawisko od dziesięcioleci.
Malgré la crise, la société étudie de nouvelles acquisitions de biens.Pomimo kryzysu, spółka rozważa nowe nabycia towarów.
Mon laboratoire étudie comment notre système immunitaire s’est adapté pour nous protéger contre les agents infectieux.Moje laboratorium bada w jaki sposób nasz układ odpornościowy dostosował się do ochrony przed czynnikami infekcyjnymi.
Montre-moi comment tu apprends et je te dirai qui tu es ! Pokaż mi jak się uczysz, a powiem ci kim jesteś!
Neuf précieuses leçons que vous apprenez en travaillant au restaurant.Dziewięć cennych lekcji, których nauczycie się podczas pracy w restauracji.
Nous apprenons tous de façon différente !Uczymy się wszystkiego w inny sposób!
Nous espérons que tous les pays qui ont participé aux deux précédentes réunions seront présents et nous étudions la possibilité d’inviter un autre pays.Mamy nadzieję, że wszystkie kraje, które uczestniczyły w dwóch poprzednich spotkaniach, będą obecne i rozważamy możliwość zaproszenia jeszcze innego kraju.
Nous étudions actuellement la possibilité de lier l’octroi d'une prime pour du photovoltaïque de plus de 250 euros à un audit énergétique qui déterminera les priorités.Obecnie rozważamy możliwość uzależnienia przyznania premii na fotowoltaikę w wys. ponad 250 euro od audytu energetycznego, który będzie określał priorytety.
Nous étudions actuellement toutes les mesures sanitaires susceptibles de protéger au mieux nos clients et nos employés lorsque nous reprendrons nos vols commerciaux.Aktualnie rozważamy wszystkie możliwe środki sanitarne, które będą w stanie lepiej chronić naszych klientów i pracowników, jak tylko wznowimy nasze loty handlowe.
Nous étudions avec attention l’offre récente des Etats-Unis de maintenir une présence résiduelle américaine.Z uwagą rozważamy niedawną propozycję Stanów Zjednoczonych, aby utrzymać stałą obecność amerykańską.
Nous étudions avec beaucoup d’attention tous les scénarios possibles.Bardzo uważnie rozważamy wszystkie możliwe scenariusze.
Nous étudions avec la maire de Calais ce qu’il sera possible de faire.Rozważamy z merem Calais to, co będzie można zrobić.
Nous étudions bien sûr toutes les options.Oczywiście rozważamy wszystkie opcje.
Nous étudions depuis 15 mois la possibilité d’un déménagement.Od 15 miesięcy rozważamy przeprowadzkę.
Nous étudions des solutions basées sur des tests antigéniques à très grande échelle.Badamy rozwiązania opierające się na testach antygenowych na bardzo dużą skalę.
Nous étudions également d’autres mesures pour stimuler la croissance économique.Rozważamy również inne środki, aby pobudzać wzrost gospodarczy.
Nous étudions la décision avant de nous prononcer sur un éventuel recours.Zapoznajemy się z tą decyzją przed ewentualnym złożeniem odwołania.
Nous étudions la possibilité d’agrandir ou de déplacer l’aéroport Tunis-Carthage.Rozważamy możliwość powiększenia lub przeniesienia portu lotniczego Tunis-Kartagina.
Nous étudions la possibilité de reprogrammer le tournoi plus tard dans la saison.Rozważamy możliwość przeniesienia turnieju na koniec sezonu.
Nous étudions la proposition du gouvernement pour comprendre l’impact de la réforme sur notre activité, nos services et nos investissements dans l’écosystème médiatique australien.Analizujemy propozycję rządu, by zrozumieć wpływ reformy na naszą działalność, nasze usługi i nasze inwestycje w australijski ekosystem medialny.
Nous étudions le passage de Elle et Marianne à l’abonnement numérique.Rozważamy przejście [czasopism] ElleMarianne na abonament cyfrowy.
Nous étudions les différents scénarios possibles.Rozważamy różne możliwe scenariusze.
Nous étudions les meilleures options pour continuer à offrir des produits de qualité.Sprawdzamy najlepsze opcje, aby móc nadal oferować produkty o wysokiej jakości.
Nous étudions les options légales.Rozważamy opcje prawne.
Nous étudions toutes les possibilités.Rozważamy wszystkie możliwości.
Nous étudions toutes les solutions alternatives en relation étroite avec nos principaux partenaires.Rozważamy wszystkie alternatywne rozwiązania w ścisłej współpracy z naszymi głównymi partnerami.
Nous n’étudions pas ça à ce stade.Nie rozważamy tego na tym etapie.
Nous ne sommes pas à vendre, mais nous avons besoin de ressources donc nous étudions les offres que nous recevons.Nie jesteśmy na sprzedaż, ale potrzebujemy środków, więc sprawdzamy oferty, które otrzymujemy.
Nous sommes en contact permanent et étudions avec elle les différentes options pour les prochains jours.Jesteśmy w stałym kontakcie i rozważamy z nią różne opcje na najbliższe dni.
Pour la première fois au Nouveau-Brunswick, un chercheur étudie les polluants radioactifs, dont le radium et l'uranium, qui sont potentiellement libérés par l’exploitation du gaz de schiste.Po raz pierwszy w Nowym Brunszwiku jeden z naukowców bada
zanieczyszczenia radioaktywne, w tym rad i uran, które potencjalnie uwalniają się w wyniku eksploatacji gazu łupkowego.
Pour soutenir cette croissance, nous étudions tous les canaux de distribution potentiels.W celu utrzymania tego wzrostu sprawdzamy wszystkie możliwe kanały dystrybucji.
Pourquoi apprendre le français ?Dlaczego warto uczyć się języka francuskiego?
Pourquoi étudier à l’université ?Dlaczego warto studiować na uniwersytecie?
Profitez de votre séjour en France pour apprendre le français !Skorzystajcie z waszego pobytu we Francji, by nauczyć się języka francuskiego!
Qu’apprend-on à l’école élémentaire / maternelle? Czego uczymy się w szkole podstawowej / przedszkolu?
Qu’est-ce qu’ils étudient?Co oni studiują?
Qu’est-ce que vous étudiez ?Co pan/-i studiuje?
RFI Savoirs, la chaîne radio francophone, vous propose des exercices, des dossiers et des émissions pour apprendre et enseigner le français. RFI Savoirs, francuskojęzyczny kanał radiowy, proponuje państwu ćwiczenia, informacje tematyczne i emisje mające na celu naukę i nauczanie języka francuskiego.
Si certains clients s’inquiètent de rater leur vol, notamment parce qu’ils n’ont plus de train pour rejoindre l’aéroport, nous étudions les demandes de report au cas par cas.Jeżeli niektórzy klienci obawiają się, że nie zdążą na samolot, w szczególności, gdy nie mają już pociągu, by dotrzeć na lotnisko, rozważamy indywidualnie ich wnioski o zmianę.
Si des clients demandent une annulation ou un report sur une autre destination, nous étudions chaque demande au cas par cas.Jeżeli klienci domagają się anulacji lub zmiany destynacji, rozważamy każdy wniosek indywidualnie.
Si tu travailles avec moi et que j’apprends que tu manques de respect à un collègue, que tu parles en mal de quelqu'un, je te vire sur le champ.Jeżeli będziesz ze mną pracować i dowiem się, że nie szanujesz któregoś z kolegów, że źle o kimś mówisz, wywalę ciebie natychmiast.
Si vous apprenez à parler, écouter et répondre, vous maîtriserez votre marché.Jeżeli nauczycie się mówić, słuchać i odpowiadać, będziecie kontrolować swój rynek.
Si vous décidez d’apprendre le français à la maison, il faut essayer de pratiquer la langue quotidiennement.Jeżeli zdecyduje się pan/-i na naukę języka francuskiego w domu, trzeba starać się używać tego języka codziennie.
Tout le monde est capable d’apprendre une langue étrangère.Wszyscy są w stanie nauczyć się jakiegoś języka obcego.
Un éthologue étudie le comportement des animaux.Etolog bada zachowanie zwierząt.
Un éthologue peut-il étudier l’homme ?Czy etolog może badać człowieka?
Voici ce qu’on apprend dans cet autobiographie.Oto, czego dowiadujemy się z tej autobiografii.
Vous apprenez le français? Uczy się pan/-i języka francuskiego?
Vous apprenez par SMS que votre carte est bloquée ? Attention, c’est une arnaque!Dowiaduje się pan/-i z SMS-a o zablokowaniu swojej karty? Uwaga! To oszustwo!
Vous devez apprendre le français pour réussir vos études en France et obtenir un diplôme.Musicie nauczyć się języka francuskiego, by ukończyć studia we Francji i otrzymać dyplom.
Vous pouvez apprendre le français dans de nombreux centres de formation en France.Mogą państwo uczyć się języka francuskiego w licznych centrach kształcenia we Francji.
Vous pouvez aussi apprendre le français en ligne.Możecie również uczyć się języka francuskiego online.

À la prochaine !