Czasownik „plantear” w j. hiszpańskim

Monumento a Colón situado en la plaza del Portal de la Paz de Barcelona

Czasownik „plantear” ma następujące znaczenia w języku hiszpańskim:

1. przedstawiać, poruszać, formułować, podnosić [problem, sprawę, kwestię]
2. proponować coś [dialog]
3. powodować, wywoływać [dyskusję]
4. ustanawiać, zakładać, wprowadzać

Czasownik zwrotny „plantearse” występuje w znaczeniu „reflexionar”, „considerar”:
1. rozważać coś, zastanawiać się na czymś, myśleć o czymś
2. pojawiać się, nasuwać się [pytanie, problem]

Przykłady zdań do analizy z czasownikiem „plantear”

Cada una de las jornadas planteará una pregunta clave para el futuro, en temas como la movilidad, la sostenibilidad ambiental, la diversidad, el aprendizaje a lo largo de la vida o la inteligencia artificial.Każdego dnia poruszane będą kluczowe dla przyszłości pytania w obszarach takich jak mobilność, równowaga środowiskowa, różnorodność, uczenie się przez całe życie lub sztuczna inteligencja.
Como era de esperar, la crisis económica y la necesidad de plantear una estrategia común a escala europea dominó la reunión de los ministros el pasado viernes.Jak można było się spodziewać, kryzys gospodarczy i potrzeba sformułowania wspólnej strategii na szczeblu europejskim zdominowały spotkanie ministrów w miniony piątek.
El diputado ha planteado algunas cuestiones relativas a las relaciones bilaterales.Poseł poruszył niektóre kwestie dotyczące stosunków dwustronnych.
En un mundo globalizado, no podemos plantearnos que el mercado sea local.W globalnym świecie nie możemy zakładać, że rynek jest lokalny.
Es hora de plantearse el cambio.Czas, by zastanowić się nad zmianą.
Es muy importante plantearse metas realistas.Bardzo ważne jest, żeby wyznaczać sobie realistyczne cele.
Esa cuestión volverá a plantearse en el futuro.Ta kwestia ponownie pojawi się w przyszłości.
Esta decisión plantea serias dudas.Ta decyzja budzi poważne wątpliwości.
Francia debería plantearse cerrar sus fronteras con Reino Unido y otros países en los que se ha detectado la nueva variante del coronavirus.Francja powinna rozważyć zamknięcie swoich granic z Wielką Brytanią i innymi krajami, w których wykryto nowy wariant koronawirusa.
Habrá un plazo de 90 días para que las instituciones competentes y los ciudadanos de la zona puedan plantear sus eventuales objeciones respecto al proyecto.Będzie 90-dniowy okres, żeby właściwe instytucje i mieszkańcy tego obszaru mogli przedstawić swoje ewentualne zastrzeżenia odnośnie tego projektu.
La inestabilidad política está planteando un riesgo para el crecimiento económico.Niestabilność polityczna stanowi zagrożenie dla wzrostu gospodarczego.
Los habitantes tienen la última oportunidad para plantear sus opiniones sobre la planificada reconstrucción de la estación de trenes.Mieszkańcy mają ostatnią możliwość wyrażania swoich opinii w sprawie planowanej przebudowy stacji kolejowej.
Los jefes de la diplomacia de EEUU y Nicaragua plantearon el diálogo para mejorar las relaciones entre ambas naciones.Szefowie dyplomacji USA i Nikaragui zaproponowali dialog na rzecz poprawy stosunków między oboma krajami.
Me estoy planteando seriamente dejar de fumar.Poważnie zastanawiam się nad rzuceniem palenia.
Me estoy planteando si merece la pena el esfuerzo.Zastanawiam się, czy jest to warte wysiłku.
Plantear el problema de investigación es construir el objeto de estudio.Sformułowanie problemu badawczego to zbudowanie przedmiotu badań.
Se plantea contratar a 12.000 trabajadores para producir hasta medio millón de vehículos al año.Rozważa się zatrudnić 12 000 pracowników, żeby produkować rocznie do pół miliona pojazdów.
Tenemos el desafío de plantear soluciones concretas y urgentes.Mamy przed sobą wyzwanie przedstawienia konkretnych i niezwłocznych rozwiązań.
Todavía no me he planteado si optaré a este cargo.Jeszcze się nie zastanawiałem, czy będę ubiegać się o to stanowisko.
Todavía no me lo he planteado.Jeszcze się nad tym nie zastanawiałem.
Vamos a plantear al gobierno la necesidad de defender el empleo y la producción local.Zamierzamy przedstawić rządowi potrzebę ochrony miejsc pracy i lokalnej produkcji.

¡Hasta la próxima!