Czasownik „enrolarse” w j. hiszpańskim (El verbo «enrolarse» en español)

Czasownik zwrotny „enrolarse” oznacza w języku hiszpańskim zaciągać się, wstępować np. do wojska, partii politycznej, organizacji.

Zgodnie z „Diccionario del estudiante” Hiszpańskiej Akademii Królewskiej (hiszp. la Real Academia Española) czasownik zwrotny „enrolarse” łączy się z przyimkiem „en”, jeżeli chcemy wskazać instytucję, do której się ktoś zaciąga lub wstępuje. Za błąd uznaje się natomiast stosowanie po tym czasowniku hiszpańskiego przyimka „a” jako odpowiednika polskiego przyimka „do”.

Również po czasowniku „inscribirse” stosuje się przyimek „en” w znaczeniu „zapisać się na coś”, np. „inscribirse en la universidad” (zapisać się na uniwersytet).

Z kolei po czasownikach „apuntarse a algo” (zapisać się na coś) i „sumarse a algo” (przyłączać się do czegoś) stosuje się przyimek „a”, a nie „en”.

Przykłady zdań do analizy z użyciem czasownika „enrolarse”

Al estallar la Primera Guerra Mundial, se enroló como voluntario en el ejército francés.Gdy wybuchła pierwsza wojna światowa, wstąpił jako ochotnik do armii francuskiej.
Como no quería enrolarse en el ejército sirio tras terminar sus estudios en Siria, tuvo que irse del país.Jako że nie chciał wstąpić do armii syryjskiej po ukończeniu swoich studiów w Syrii, musiał opuścić kraj.
Con 18 años, se enroló en el ejército, pero la mala suerte seguía su pista.W wieku 18 lat zaciągnął się do wojska, ale podążało za nim nieszczęście.
Cuando el país recuperó la democracia, se enroló en un partido político.Gdy kraj odzyskał demokrację, wstąpił do jakiejś partii politycznej.
Durante la Segunda Guerra Mundial algunos pilotos polacos se enrolaron en la Real Fuerza Aérea de Gran Bretaña.Podczas drugiej wojny światowej niektórzy polscy piloci zaciągnęli się do Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii.
Ellos decidieron enrolarse en una organización con fines caritativos.Zdecydowali się wstąpić do organizacji charytatywnej.
En la Segunda Guerra Mundial se enroló en la marina de guerra.Podczas drugiej wojny światowej zaciągnął się do marynarki wojennej.
Se enroló en el ejército tras el ataque a Pearl Harbor, siendo parte del cuerpo aéreo.Po ataku na Pearl Harbor zaciągnął się do wojska i tworzył część korpusu powietrznego.
Se enroló en el ejército y volvió a la patria con rango de capitán.Zaciągnął się do wojska i wrócił do ojczyzny w randze kapitana.
Se enroló en la cadena de televisión CBS donde empezó a trabajar como director asociado.Wstąpił do sieci telewizyjnej CBS, gdzie rozpoczął pracę jako zastępca dyrektora.
Se enroló en la Legión Extranjera francesa.Zaciągnął się do francuskiej Legii Cudzoziemskiej.
Se enroló en la resistencia contra la invasión nazi.Wstąpił do ruchu oporu przeciwko inwazji nazistowskiej.
Se enroló en las filas del partido liberal.Wstąpił w szeregi partii liberalnej.
Se enroló en una unidad de artillería ucraniana en el frente.Zaciągnął się do ukraińskiej jednostki artylerii na froncie.
Su carrera como actor se interrumpió cuando se enroló en las fuerzas aéreas para combatir en la Segunda Guerra Mundial.Jego kariera aktorska zatrzymała się, gdy zaciągnął się do sił powietrznych, żeby walczyć podczas drugiej wojny światowej.
Un futbolista brasileño abandonó las filas de su club deportivo para enrolarse en un club francés.Brazylijski piłkarz opuścił szeregi swojego klubu sportowego, żeby wstąpić do jakiegoś klubu francuskiego.
Un médico explica el porqué se enroló en Batallón Multinacional de Defensa Química, Biológica, Radiológica y Nuclear.Lekarz wyjaśnia dlaczego wstąpił do Wielonarodowego Batalionu Obrony Chemicznej, Biologicznej, Radiologicznej i Nuklearnej.

¡Saludos y gracias!