Czasownik „arrive” z przyimkami „at”, „in”, „on”

The United States Capitol, the seat of the United States Congress, Washington, D.C.

Czasownik „arrive” oznacza przybyć, przyjechać, przylecieć, dotrzeć. Czasownik ten występuje z przyimkami „at”, „in”, „on” lub bez przyimków.

„Arrive at” stosujemy, gdy:

  • mamy na myśli konkretne miejsce (zazwyczaj mniejsze, ograniczone przestrzennie), takie jak lotnisko, hotel, centrum handlowe, teatr, stacja, biuro, na przykład:
During morning rush hour, a train arrives at the Grand Central Terminal every 58 seconds. W godzinach porannego szczytu co 58 sekund na Grand Central Terminal przyjeżdża nowy pociąg.
I arrived at the airport three hours ago. Trzy godziny temu przyjechałem na lotnisko.
She will be at the office at 7.30 a.m. Będzie w biurze o godz. 7.30.
We arrived at the party too late. Przyjechaliśmy na przyjęcie zbyt późno.
We will arrive at your house soon. Wkrótce przyjdziemy do twojego domu.
  • podajemy konkretną godzinę, na przykład:
I have a meeting at 1 p.m. in central London today.Mam dzisiaj spotkania w centrum Londynu o godz. 13.00.
She will arrive at 7.00 a.m. Przyjedzie o godz. 7.00.
The British Museum will open at 12 noon. Muzeum Brytyjskie zostanie otwarte o godz. 12.00 w południe.
The delegation arrived at the Elysée Palace at 10.00 a.m. Delegacja przybyła do Pałacu Elizejskiego o godz. 10.00.
The president arrived at the White House at 9 a.m. Prezydent przybył do Białego Domu o godz. 9.00.
  • żeby w znaczeniu przenośnym wyrazić dojście do czegoś (np. porozumienia, decyzji), na przykład:
Football clubs arrived at an agreement for the transfer of a football player.Kluby piłkarskie doszły do porozumienia w sprawie transferu piłkarza.
I hope we will arrive at an agreement soon.Mam nadzieję, że wkrótce dojdziemy do porozumienia.
The EU member states arrived at an agreement on the prohibition on imports of the Russian petroleum. Państwa członkowskie UE doszły do porozumienia w sprawie zakazu importu rosyjskiej ropy.
We arrived at the same conclusion. Doszliśmy do tego samego wniosku.

„Arrive in” stosujemy, gdy:

  • odnosimy się do jakiejś lokalizacji geograficznej lub miejsca zajmującego duży obszar (miasto, terytorium, kraj itp.), na przykład:
I reached a goal that I had set myself since the first day I arrived in Italy. Osiągnąłem cel, jaki postawiłem sobie pierwszego dnia, gdy przyjechałem do Włoch.
Once you arrive in Paris, you will definitely have to see the Eiffel Tower. Gdy przyjedziesz do Paryża, musisz koniecznie zobaczyć Wieżę Eiffla.
We arrived in Toronto two days ago. Dwa dni temu przylecieliśmy do Toronto.
We finally arrived in Rome. Wreszcie dotarliśmy do Rzymu.
When do you expect them to arrive in Washington? Kiedy spodziewasz się, że przyjadą do Waszyngtonu?
  • podajemy miesiąc, rok lub porę roku (wiosna, lato, jesień, zima), na przykład:
I arrived in Montreal in the autumn. Jesienią przyleciałem do Montrealu.
She arrived in New York in January. Ona przyjechała do Nowego Jorku w styczniu.
The prime minister of the United Kingdom arrived in Poland in 2022. Premier Wielkiej Brytanii przybył do Polski w 2022 r.
The soldiers arrived in Kosovo in 2023. Żołnierze przybyli do Kosowa w 2023 r.
The storks arrived in the spring in Poland. Wiosną przyleciały do Polski bociany.

„Arrive on” stosujemy, gdy:

  • wskazujemy na konkretny dzień tygodnia lub datę, na przykład:
Christmas is an annual festival, observed on December 25. Boże Narodzenie to coroczne święto przypadające na 25 grudnia.
Halloween is celebrated in many countries on October 31. W wielu krajach 31 października obchodzi się Halloween.
I arrived home on Friday evening. Dotarłem do domu w piątek wieczorem.
I will arrive in Glasgow on July 15. 15 lipca przyjadę do Glasgow.
I will arrive on Monday or on Tuesday. Przyjadę w poniedziałek lub we wtorek.

Przypadki szczególne

W niektórych sytuacjach możliwe jest użycie zarówno przyimka „on”, jak i „at”, na przykład:

Around 7,000 migrants arrived on the small island of Lampedusa in past two days. W ciągu dwóch minionych dni na małą wyspę Lampedusa przybyło około 7 000 migrantów.
We arrived at the island in a boat. Na wyspę dotarliśmy łodzią.
The spacecraft arrived on/at Mars. Statek kosmiczny przybył/dotarł na Marsa.
The police arrived too late on/at the scene of crime. Policja przybyła zbyt późno na miejsce zbrodni.

Uwaga!
We współczesnym języku angielskim zdecydowanie częściej stosuje się zwrot „arrive at the scene” niż zwrot „arrive to the scene”.

W zależności od kontekstu zdania możliwe jest również użycie przyimków „in”/„on” zamiast przyimka „by”, na przykład:

At least 100 migrants arrived by/in/on small boats in Dover on Wednesday. – Co najmniej 100 migrantów przypłynęło w środę małymi łodziami do Dover.

Po czasowniku „arrive” nie stawiamy przyimków:

  • po określeniach czasu m.in. yesterday, last year, a few minutes ago, the next week, the next morning, this month, this morning, this afternoon, this evening, tonight, today, tomorrow, soon, early, late, na przykład:
My parents will arrive today. Dzisiaj przyjadą moi rodzice.
The first planes carrying humanitarian aid for the Palestinian people in Gaza arrived in Cairo this morning. Dzisiaj rano do Kairu przyleciały pierwsze samoloty z pomocą humanitarną dla ludności palestyńskiej w Strefie Gazy.
The train arrived late. Pociąg przyjechał z opóźnieniem / opóźniony.
Voters arrived five minutes ago. Wyborcy przybyli pięć minut temu.
We arrived a few minutes ago. Przyjechaliśmy kilka minut temu.
  • po określeniach miejsca m.in. home, here, there, na przykład:
I arrived there by plane. Dotarłem tam samolotem.
We arrived home 10 minutes ago. Dotarliśmy do domu 10 minut temu.
When did you arrive here? Kiedy tutaj dotarłeś?

Czy poprawne jest użycie czasownika „arrive” z przyimkiem „to”?

Użycie przyimka „to” po czasowniku „arrive” jest często popełnianym błędem i takie użycie jest niepoprawne gramatycznie. Wynika ono z dosłownego tłumaczenia polskiego przyimka „do”, a także po części z wpływu innych angielskich konstrukcji typu „come to”, „go to”, „travel to” czy „move to”. Poprawnym będzie natomiast zastosowanie „to” w znaczeniu „in order to”, na przykład:

A private investigator arrived [in order] to gather information on the missing person.Przybył prywatny detektyw, żeby zebrać informacje o zaginionej osobie.
Fire Rescue units arrived at the burning house [in order] to extinguish the fire.Do płonącego domu przyjechały jednostki straży pożarnej, żeby ugasić pożar.
The Police arrived [in order] to secure the accident site.Przyjechała policja, żeby zabezpieczyć miejsce wypadku.

Photo: The United States Capitol, the seat of the United States Congress, Washington, D.C.