Budowa bariery na polsko-białoruskiej granicy (Bau einer Barriere an der polnisch-belarussischen Grenze)

W dniu 4 listopada 2021 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się konferencja prasowa, na której przedstawiono szczegóły dotyczące planowanej budowy bariery na polskiej granicy z Białorusią. Zaprezentowana została również wizualizacja bariery.

Am 4. November 2021 fand eine Pressekonferenz im Ministerium für Inneres und Verwaltung statt, bei der die Einzelheiten bezüglich des geplanten Baues einer Barriere an der polnischen Grenze zu Belarus dargestellt wurden. Eine Visualisierung der Barriere wurde auch gezeigt.

W konferencji wzięli udział: minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński, gen. bryg. SG Wioleta Gorzkowska – zastępca komendanta głównego SG, Marek Chodkiewicz – pełnomocnik ds. przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej, a także liczni dziennikarze.

An der Konferenz nahmen Innenminister Mariusz Kamiński, Brigadengeneral des Grenzschutzes Wioleta Gorzkowska – Stellvertreterin des Grenzschutzkommandanten, Marek Chodkiewicz – Beauftragter für die Vorbereitung und Durchführung des Schutzes der Staatsgrenze sowie zahlreiche Journalisten teil.

Podczas konferencji prasowej minister spraw wewnętrznych powiedział, że „zapora to jeden z ważniejszych elementów zdecydowanego ograniczenia masowej, nielegalnej migracji na teren naszego kraju”.

Während der Pressekonferenz sagte der Innenminister, die Barriere sei „eines der wichtigsten Elemente für eine entschlossene Beschränkung der massiven und illegalen Migration in das Gebiet unseres Landes”.

Minister spraw wewnętrznych zaznaczył, że rozwiązania dotyczące budowy zapory na granicy polsko-białoruskiej są oparte o analizę doświadczeń innych państw w tym zakresie m.in. Stanów Zjednoczonych (granica z Meksykiem), Grecji (granica z Turcją), Hiszpanii (północnoafrykańskie enklawy), Bułgaria, Słowenia czy Węgry. W najbliższym czasie zapory graniczne powstaną również w państwach bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia).

Der Innenminister verwies darauf, dass Lösungen für den Bau einer Barriere an der polnisch-belarussischen Grenze auf einer Analyse der Erfahrungen anderer Staaten in dieser Hinsicht beruhen, u.a. solcher wie die Vereinigten Staaten (die Grenze zu Mexiko), Griechenland (die Grenze zur Türkei), Spanien (nordafrikanische Exklaven), Bulgarien, Slowenien oder Ungarn. In nächster Zeit werden die Grenzbarrieren auch in den baltischen Staaten (Litauen, Lettland und Estland) errichtet.

Ponadto podkreślił, że kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej nie wynika z naturalnych ruchów migracyjnych, lecz jest „częścią wojny hybrydowej”. „To reżim białoruski z powodów politycznych, żeby zdestabilizować sytuację w Polsce, sytuację w Unii Europejskiej, zdecydował się na wytworzenie sztucznego ruchu migracyjnego na teren naszego kraju. Nasze państwo nie pozwoli na to, aby przez Polskę wiódł jakikolwiek nielegalny szlak migracyjny do Europy”.

Er betonte, die Migrantenkrise an der polnisch-weißrussischen Grenze sich nicht aus spontanen Migrationsbewegungen ergebe sondern sie sei „Teil eines hybriden Krieges“. „Es ist das weißrussische Regime, das aus politischen Gründen beschlossen hat, künstliche Migrantenströme in unser Land zu führen, um die Situation in Polen und die Situation in der Europäischen Union zu destabilisieren (…) Unser Staat wird keine illegale Migrationsroute durch Polen nach Europa zulassen“.

Minister spraw wewnętrznych poinformował, że bariera rozciągać się będzie wzdłuż granicy z Białorusią, na terenie Podlasia, na długości 180 kilometrów. Będzie mieć 5,5 metra wysokości i składać się ze stalowych słupów o wysokości 5 metrów zwieńczonych półmetrowym zwojem drutu, żeby uniemożliwić nielegalne przekraczanie granicy. W woj. lubelskim, gdzie rzeka Bug wyznacza granicę, zostaną zastosowane inne systemy zabezpieczeń.

Innenminister teilte mit, die Barriere werde sich entlang der Grenze zu Belarus, auf dem Gebiet von Podlasie, auf eine Länge von 180 Kilometern erstrecken. Sie werde 5,5 Meter hoch sein und aus 5 Meter hohen Stahlpfosten bestehen, die mit Stacheldrahtrolle von einem halben Meter an der Spitze verseht seien, um illegale Grenzübertritte zu verhindern. In der Woiwodschaft Lublin, wo der Fluss Bug die Grenze bestimmt, werden andere Sicherungssysteme angewendet.

Minister wyjaśnił, że wprowadzone zostaną nowoczesne, elektroniczne metody zarządzania granicą jak czujniki ruchu wzdłuż całej granicy, kamery dzienne i nocne. Według danych ministra bariera powinna być gotowa do połowy 2022 r. Ponadto wschodnia granica Polski zostanie wzmocniona dodatkową liczbą 750 funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Der Minister erklärte, dass moderne elektronische Systeme der Grenzverwaltung wie Bewegungssensoren entlang der ganzen Grenze sowie Tag- und Nachtsichtkameras eingeführt werden. Fertig werden soll die Barriere nach Angaben des Ministers bis zum Ende des ersten Halbjahres 2022. Außerdem werde die Ostgrenze Polens mit zusätzlichen 750 Beamten des Grenzschutzes verstärkt.

„Destabilizacja, z którą mamy aktualnie do czynienia na granicy polsko-białoruskiej, wymaga natychmiastowych działań w kierunku budowy trwałego zabezpieczenia granicy państwowej”, podkreśliła gen. bryg. SG Wioleta Gorzkowska.

„Die Destabilisierung, mit der wir momentan an der polnisch-belarussischen Grenze zu tun haben, erfordert sofortige Maßnahmen zum Bau einer dauerhaften Befestigung der Staatsgrenze“, betonte Brigadengeneral des Grenzschutzes Wioleta Gorzkowska.

„Pomimo nasycenia granicy licznymi środkami służącymi do technicznej obserwacji, pomimo zaangażowania znacznych sił ze strony Straży Granicznej, Policji i wojska części migrantów udaje się przy pomocy służb białoruskich przekroczyć nielegalnie granicę naszego kraju”.

„Trotz der Sättigung der Grenze mit zahlreichen Mitteln für technische Überwachung, trotz des Einsatzes erheblicher Kräfte seitens des Grenzschutzes, der Polizei und der Streitkräfte gelingt es einem Teil der Migranten mithilfe belarussischer Dienste illegal die Grenze unseres Landes zu überqueren“.

Wioleta Gorzkowska, zastępca komendanta głównego SG, poinformowała, że zabezpieczenia zostały zaplanowane tak, aby wszystkie naruszenia lądowego odcinka granicy wykrywać w czasie rzeczywistym.

Wioleta Gorzkowska, Stellvertreterin des Grenzschutzkommandanten, teilte mit, dass Schutzvorrichtungen so geplant worden seien, um alle Verstöße gegen den Landgrenzabschnitt in Echtzeit festzustellen.

„System będzie zbudowany z kilku linii ochrony. Pierwszą stanowić będzie bariera fizyczna w postaci solidnego i masywnego ogrodzenia, którego nie będzie można sforsować przy użyciu narzędzi, drabin czy desek. Kolejną linią ochrony w systemie zabezpieczającym granicę będą kable detekcyjne, sygnalizujące ruch poruszającego się obiektu. W kolejnej linii zostaną umieszczone kamery z funkcją wykrywania ruchu. (…) Wszystkie próby naruszenia ogrodzenia będą sygnalizowane do centrów nadzoru”.

„Das System wird aus einigen Schutzlinien gebaut. Die erste Schutzlinie wird eine physische Barriere in Form eines soliden und massiven Zaunes darstellen, der nicht mit Werkzeugen, Leitern oder Brettern zu überwinden ist. Die nächste Schutzlinie in dem Grenzschutzsystem werden die Sensorkabel sein, die Bewegung eines beweglichen Objektes signalisieren werden. In der nächsten Linie werden Kameras mit Bewegungserkennung installiert. (…) Alle Verstöße gegen den Zaun werden zu den Überwachungsstellen gemeldet”.

Ponadto, w ramach nowego programu modernizacji służb mundurowych na lata 2022-2025, Straż Graniczna planuje budowę bariery elektronicznej na całej zewnętrznej lądowej granicy Unii Europejskiej na terytorium Polski.

Außerdem plant der Grenzschutz im Rahmen des neuen Programmes zur Modernisierung der uniformierten Dienste im Zeitraum 2022-2025 den Bau einer elektronischen Barriere entlang der gesamten Landaußengrenze der Europäischen Union auf dem Gebiet Polens.

Minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński podkreślił, że Polska jest w stałym kontakcie z Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), UE i NATO. Polska wspiera m.in. bezpośrednio i za pomocą Frontexu Litwę, wysyłając do tego kraju wyposażenie i funkcjonariuszy. Minister zwrócił uwagę, że ze strony UE niezbędna jest pomoc państwom bałtyckim, które mają o wiele mniejszy potencjał obronny przed tego typu agresją.

Innenminister Mariusz Kamiński betonte, dass Polen in ständigem Kontakt mit der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex), der EU und der NATO stehe. Polen unterstütze u.a. unmittelbar und durch Frontex Litauen, indem es in dieses Land die Ausstattung und Beamten geschickt habe. Der Minister verwies darauf, dass eine Unterstützung seitens der EU für die baltischen Staaten notwendig sei, weil ihr Verteidigungspotenzial viel geringer gegen solche Art von Aggression sei.

Quellen / źródła:
Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. Dz.U. 2021 poz. 1992.
Komunikat Komendy Głównej Straży Granicznej z dnia 04.11.2021 r., [https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/9525,Minister-Mariusz-Kaminski-przedstawil-szczegoly-dotyczace-budowy-zapory-na-grani.html]
Konferencja prasowa z udziałem szefa MSWiA w sprawie budowy bariery na granicy polsko-białoruskiej, 04.11.2021. [https://youtu.be/HZcL5gtTmvo]
Zdjęcie: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji