Brama Damasceńska w Jerozolimie (Damascus Gate in Jerusalem)

Damascus Gate in Jerusalem

Damascus Gate is one of the eight gates of the Old City of Jerusalem. It is located in the centre of the northern wall and the largest and the most magnificent gate of Jerusalem. Passing the gate you enter the Muslim Quarter of the Old City.

Brama Damasceńska jest jedną z ośmiu bram Starego Miasta w Jerozolimie. Znajduje się w środkowej część północnego muru i jest największą i zarazem najokazalszą bramą Jerozolimy. Przez bramę wchodzi się na teren dzielnicy muzułmańskiej Starego Miasta.

In the ancient times, the travellers and caravans going through the gate were heading towards Damascus; thus, a generally accepted by Europeans the name of the gate. In turn, the Arabs call it ‘Bab al-Amud’ (‘the gate of the pillar’). Probably, the name derives from a pillar which stood from inside the wall in the middle of the plaza, as evident in the Madaba mosaic map, which was discovered in Jordan. This was a Roman victory column topped by the image of Emperor Hadrian. The pillar served as the zero point for measuring the distance between Jerusalem and other cities. This gate is also sometimes called ‘Bab al-Nasr’ in Arabic (‘Gate of Victory’).

W starożytności wyruszający przez tę bramę podróżni i karawany kierowały się ku Damaszkowi, stąd ogólnie przyjęta przez Europejczyków nazwa bramy. Z kolei Arabowie nazywają ją „Bab El Amud” („Bramą Kolumnową”). Najprawdopodobniej nazwa ta pochodzi od kolumny, która stała od wewnętrznej strony muru na środku placu, na co wskazuje odkryta w Jordanii mozaikowa mapa z Madaby. Była to rzymska kolumna zwycięstwa zwieńczona podobizną cesarza Hadriana. Kolumna służyła jako punkt zerowy przy obliczaniu odległości pomiędzy Jerozolimą a innymi miastami. Niekiedy brama ta nazywana jest również po arabsku „Bab al-Nasr” („Bramą Zwycięstwa”).

In turn, its modern Hebrew name is Sha’ar Shkhem, meaning Shechem Gate, indicates the ancient city of Shechem which could be reached going outside Jerusalem through the gate. The name of Shechem appears in the Bible due to its position in the middle of vital trade routes through the region.

Natomiast jej hebrajska nazwa – Sha’ar Shkhem, czyli „Brama Sychem”, wskazuje na starożytne miasto Sychem, do którego można było dotrzeć wychodząc bramą poza Jerozolimę. Nazwa Sychem pojawia się w Biblii z uwagi na jego położenie na przecięciu ważnych szlaków handlowych w tym regionie.

The current form of the gate dates back to the 16th century but the gate foundations date back to the Romans. Beneath the current gate, the remains of an earlier gate can be seen, dating back to the time of the Roman Emperor Hadrian, who visited Judaea in 129/130 CE and founded a Roman colony Aelia Capitolina in place of Jerusalem ruined by the Romans in 70 CE and 132 CE.

Obecna forma bramy pochodzi z XVI wieku, lecz fundamenty bramy pochodzą z czasów rzymskich. Poniżej obecnej bramy można zauważyć pozostałości poprzedniej bramy, datowane na okres panowania rzymskiego cesarza Hadriana, który odwiedził Judeę w latach 129-130 n.e. i na ruinach zburzonej przez Rzymian w 70 i 132 r. n.e. Jerozolimy założył rzymską kolonię, nazwaną Aelia Capitolina.

Behind the gate began the Roman Cardo, the main north-south road that ran through the city and served as the centre for the local economy. Its remains were found in the Jewish Quarter of the Old City. At the end of the 3rd Century, the gate was integrated into the wall that was built around the city.

Za bramą zaczynało się rzymskie cardo – główna droga na osi północ-południe, która przecinała miasto i stanowiła centrum lokalnej gospodarki. Jej pozostałości zostały odkryte w dzielnicy żydowskiej Starego Miasta. Pod koniec III wieku brama została zintegrowana z murem, którym otoczono miasto.

The Roman gate remained in use during the Early Muslim and Crusader period. Several storerooms were added by the Crusaders outside the gate, so that access to the city became possible only by passing through those rooms.

Rzymska brama była wykorzystywana w okresie podbojów arabskich i wypraw krzyżowych. Krzyżowcy dobudowali do bramy szereg pomieszczeń i dostęp do miasta był możliwy wyłącznie po przejściu tych pomieszczeń.

Between 1537 and 1540 the Ottoman Sultan Suleiman the Magnificent ordered to restore the city walls and gates, including the Damascus Gate. During the British Mandate, the gate was again restored.

W latach 1537-1540 otomański sułtan Sulejman Wspaniały polecił odbudować mury i bramy miejskie, w tym bramę damasceńską. Brama została odrestaurowana w okresie Mandatu Brytyjskiego.

Archaeological excavations conducted under Damascus Gate century revealed the foundations of an earlier gate from Roman times. The gate had three gateways, the central being the biggest. Among others, the excavations carried out Robert William Hamilton and Kathleen Mary Kenyon, British archaeologists.

Badania archeologiczne prowadzone pod Bramą Damasceńską potwierdziły istnienie fundamentów wcześniejszej bramy z czasów rzymskich. Brama miała trzy wejścia, z których środkowe było największe. Prace wykopaliskowe przeprowadzili m.in. brytyjscy archeologowie Robert William Hamilton i Kathleen Mary Kenyon.

Old Roman era gate beneath the Damascus Gate in Jerusalem

In the 1970s, architects Peter Bugod and Eunice Figueiredo began restoration works under the auspices of the Jerusalem Foundation. The entrance plaza was reconfigured into an amphitheatre that leads down to the gate. Roman relics, including a previous gate, a guardroom and a staircase leading to the top of the rampart were preserved and opened 1985 to the public.

W latach 70. XX w. architekci Peter Bugod i Eunice Figueiredo rozpoczęli prace przy restauracji bramy miejskiej pod patronatem Jerusalem Foundation. Plac wejściowy przekształcono w amfiteatr, którym schodzi się do bramy. Pozostałości z okresu rzymskiego, w tym poprzednia brama, strażnica i schody prowadzące do górnej części fortyfikacji zostały zachowane i udostępnione zwiedzającym w 1985 r.

Frontage of northwestern wall in Jerusalem, with Arabic inscription

The Damascus Gate is flanked by two towers, each equipped with machicolations for defensive purposes. In contrast to the Jaffa Gate, where stairs rise towards the gate, at the Damascus Gate the stairs descend from a higher towards the gate. Beneath the Damascus Gate, a small museum space is located where it is possible to see the remains of the Roman gate and a square that stood in front.

Po obu stronach Bramy Damasceńskiej znajdują dwie wieże ozdobione machikułami do celów obronnych. W odróżnieniu od Bramy Jafy, gdzie schody wznoszą się w stronę bramy, w przypadku Bramy Damasceńskiej schody prowadzą z poziomu ulicy w dół w kierunku bramy. Poniżej Bramy Damasceńskiej znajduje się niewielka przestrzeń muzealna, w której można zobaczyć pozostałości rzymskiej bramy i placu, który się przed nią znajdował.

Old City of Jerusalem and its walls, view from south