80. Jahrestag der Gründung des Rates zur Unterstützung der Juden „Żegota“

Warschauer Ghetto-Platz, Mauer des Gedenkens, Yad Vashem

„Przed 80 laty, 4 grudnia 1942 roku, powołano Radę Pomocy Żydom przy Delegaturze Rządu na Kraj. Działając w konspiracji, w imieniu Polskiego Państwa Podziemnego i władz Rzeczypospolitej na uchodźstwie, tworzyła ona ramy instytucjonalne dla spontanicznej i oddolnej akcji ratowania Żydów, śmiertelnie zagrożonych przez Holocaust, który zgotowali im Niemcy.” – napisał prezydent Polski Andrzej Duda w liście z okazji 80. rocznicy powstania Rady Pomocy Żydom „Żegota”.

„Vor 80 Jahren, am 4. Dezember 1942, wurde der Rat für die Hilfe für die Juden bei der Regierungsdelegation für Polen gegründet. Durch konspiratives Handeln im Namen des polnischen Untergrundstaates und der Behörden der Republik Polen im Exil schuf er den institutionellen Rahmen für eine spontane und volksnahe Aktion zur Rettung von Juden, die durch den von den Deutschen verübten Holocaust tödlich bedroht waren“, schrieb der polnische Präsident Andrzej Duda in seinem Schreiben anlässlich des 80. Jahrestages der Gründung des Rates zur Unterstützung der Juden „Żegota“.

„Żegota” była polską humanitarną organizacją podziemną działająca w latach 1942–1945, jako organ polskiego rządu na uchodźstwie. Dzięki jej wysiłkom jej członków udało się uratować tysiące polskich Żydów. Tylko w samej Warszawie „Żegota” uratowała przed zagładą ponad 4000 Żydów.

„Żegota” war eine polnische, humanitäre Untergrundorganisation, die in den Jahren 1942-1945 unter der Schirmherrschaft der polnischen Exilregierung stand. Mit Hilfe ihrer Mitglieder konnten Tausende von polnischen Juden gerettet werden. Allein in Warschau rettete „Żegota“ mehr als 4.000 Juden vor dem Tod.

Referat dziecięcy Żegoty, kierowany przez Irenę Sendlerową, potajemnie wyprowadził z warszawskiego getta ponad 2500 żydowskich dzieci i umieścił je u polskich rodzin lub w sierocińcach, prowadzonych przez zgromadzenia zakonne lub organizacje charytatywne.

Die Żegotas Kinderabteilung unter Irena Sendler hat mehr als 2.500 jüdische Kinder aus dem Warschauer Ghetto geschmuggelt und sie bei polnischen Familien oder in Waisenhäusern, die von Klöstern oder Wohltätigkeitsorganisationen geführt wurden, untergebracht.

„Polacy ratujący Żydów podczas okupacji naszego kraju przez III Rzeszę Niemiecką są dziś naszymi narodowymi bohaterami – na równi z obrońcami Rzeczypospolitej i żołnierzami Armii Krajowej“ – oświadczył prezydent Polski Andrzej Duda w liście.

„Polen, die während der Besatzung unseres Landes durch das Deutsche Reich die Juden gerettet haben, unsere nationalen Helden sind, die den Verteidigern der polnischen Republik und den Soldaten der Heimatarmee gleichkommen“, erklärte Polens Präsident Andrzej Duda in seinem Schreiben.

„Wznosząc się ponad podziały ideowe i światopoglądowe, razem starali się czynić wszystko, co było w ich mocy, aby ocalić chociaż część skazanych na Zagładę. Pomagano w ucieczce z gett, znalezieniu schronienia i środków do życia, udokumentowaniu fikcyjnej tożsamości. Szczególny rozmach osiągnęła akcja ratowania dzieci żydowskich, które ukrywano u polskich rodzin, w klasztorach, bursach, sierocińcach. Rada udzieliła pomocy tysiącom osób, z których wielu udało się przetrwać okupację hitlerowską i doczekać zakończenia II wojny światowej.” – napisał prezydent Andrzej Duda.

„Über ideologische und weltanschauliche Unterschiede hinweg versuchten sie gemeinsam, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um wenigstens einige der zum Holocaust verurteilten zu retten. Man half ihnen, aus den Ghettos zu fliehen, Unterkunft und Lebensunterhalt zu finden und fiktive Identitäten zu erstellen. Die Kampagne zur Rettung jüdischer Kinder, die bei polnischen Familien, in Klöstern, Internaten und Waisenhäusern versteckt waren, erreichte eine besondere Dynamik. Der Rat half Tausenden von Menschen, von denen viele die Nazi-Besatzung überlebt haben und das Ende des Zweiten Weltkriegs noch miterlebten.“, schrieb der Präsident Andrzej Duda.

Źródło: / Quelle:
Przesłanie z okazji 80. rocznicy powstania Rady Pomocy Żydom przy Delegaturze Rządu na Kraj, 4 grudnia 2022 r., Kancelaria Prezydenta RP.
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/listy/przeslanie-z-okazji-80-rocznicy-powstania-rady-pomocy-zydom,61937

Foto: Warschauer Ghetto-Platz, Mauer des Gedenkens, Yad Vashem