78. rocznica bitwy o Monte Cassino (78. Jahrestag der Schlacht um Monte Cassino)

Kranzniederlegung am Grab von Generalleutnant Władysław Anders in Monte Cassino am 18. Mai 2022

W ramach obchodów 78. rocznicy bitwy o Monte Cassino Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz ambasador RP w Republice Włoskiej i Republice San Marino Anna Maria Anders zorganizowali w dniu 18. maja 2022 r. uroczystości przed popiersiem generała Władysława Andersa we włoskim miasteczku Cassino oraz na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Casino. W uroczystościach wzięli udział polscy weterani, przedstawiciele rządu, dyplomacji i sił zbrojnych, lokalne władze, a także harcerze i dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich – Obrońców Tobruku w Bukowskiej Woli.

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 78. Jahrestag der Schlacht um Monte Cassino haben das polnische Amt für Kriegsveteranen und Opfer von Unterdrückung und die Botschafterin der Republik Polen in der Republik Italien und in San Marino, Anna Maria Anders, am 18. Mai 2022 die Feierlichkeiten vor der Büste von Generalleutnant Władysław Anders in der italienischen Städtchen Cassino und auf dem polnischen Soldatenfriedhof am Monte Cassino veranstaltet. An den Feierlichkeiten haben polnische Kriegsveteranen, die Vertreter der Regierung, der Diplomatie und der Streitkräfte, die lokalen Behörden sowie die Pfadfinder und die Kinder der Grundschule namens der Soldaten der Selbständigen Brigade der Karpaten-Schützen – der Verteidiger von Tobruk in Bukowska Wola teilgenommen.

Foto: ©PLinItalia, Ambasciata della Repubblica di Polonia a Roma, Twitter.

Bitwa o Monte Cassino była jedną z najważniejszych i najbardziej krwawych bitew mających decydujący wpływ na przebieg II wojny światowej. Zwycięstwo 2. Korpusu Polskiego pod wodzą gen. Władysława Andersa przełamało niemiecką linię obrony i otworzyło wojskom alianckim drogę do ostatecznego pokonania Niemców i ich sojuszników.

Die Schlacht um Monte Cassino war eine der wichtigsten und blutigsten Schlachten, die einen entscheidenden Einfluss auf den Verlauf des Zweiten Weltkrieges hatte. Der Sieg des Zweiten Polnischen Korps unter Generalleutnant Władysław Anders hat die deutsche Verteidigungslinie eingebrochen und den alliierten Armeen den Weg eröffnet, um die Deutschen mit ihren Verbündeten endgültig zu besiegen.

Wzgórze Monte Cassino oraz klasztor Benedyktynów miały strategiczne znaczenie dla niemieckiego systemu obrony na tzw. linii Gustawa. W pierwszej połowie 1944 roku jednostki niemieckie kontrolujące ufortyfikowany klasztor bez trudu odpierały ataki wojsk sojuszniczych. 2. Korpus Polski przerzucony do Włoch na przełomie 1943 i 1944 roku uczestniczył decyzją generała Władysława Andersa w czwartym natarciu.

Der Monte Cassino-Hügel mit dem Benediktinerkloster hatte eine strategische Bedeutung für das deutsche Verteidigungssystem auf der sog. Gustav-Linie. In der ersten Hälfte des Jahres 1944 haben die deutschen Militäreinheiten, die das befestigte Kloster kontrollierten, die Angriffe der alliierten Armeen mühelos abgewehrt. Der Zweite Polnische Korps, der an der Wende des Jahres 1943 und 1944 nach Italien verlegt wurde, hat gemäß der Entscheidung des Generalleutnants Władysław Anders im vierten Angriff teilgenommen.

Mimo początkowych dwóch szturmów odpartych przez oddziały niemieckie, po niezwykle krwawych walkach trwających blisko tydzień, 18 maja 1944 roku niemiecki opór został przełamany, a klasztor zdobyty. 18 maja 1944 r. na wzgórzu Monte Cassino zwycięsko wywieszono biało-czerwoną flagę. W natarciach zginęło 923 polskich żołnierzy, 2931 zostało rannych, a 345 nigdy nie odnaleziono.

Trotz der ersten beiden Angriffe, die von der deutschen Truppen abgewehrt wurden, wurde der deutsche Widerstand am 18. Mai 1944 nach sehr blutigen, fast eine Woche dauernden Kämpfen gebrochen und das Kloster erobert. Am 18. Mai 1944 wurde auf dem Berg Monte Cassino siegreich eine weiß-rote Flagge aufgehängt. Bei den Angriffen sind 923 polnische Soldaten ums Leben gekommen, 2931 wurden verletzt und 345 nie gefunden.

Jeszcze podczas trwania oblężenia zapadła decyzja o budowie cmentarza, na którym pochowano polskich żołnierzy poległych w bitwie. Dziś Polski Cmentarz Wojenny na Monte Cassino jest jedną z najważniejszych polskich nekropolii.

Noch während der Belagerung wurde der Bau eines Friedhofs beschlossen, auf dem polnische Soldaten, die im Krieg gefallen sind, begraben wurden. Der polnische Soldatenfriedhof am Monte Cassino ist heute eine der wichtigsten polnischen Nekropolen.

Bitwa o Monte Cassino była świadectwem polskiego męstwa i poświęcenia, ale przede wszystkim sojuszniczej solidarności z innymi narodami, które walczyły z nazizmem. Kluczowe dla losów II wojny światowej polskie zwycięstwo miało zwrócić uwagę przywódców państw zachodnich na losy Polski w chwili, gdy połowa dawnego terytorium kraju była zajęta przez Związek Sowiecki.

Die Schlacht um Monte Cassino zeugte von dem polnischen Mut und der Aufopferung, aber vor allem von der Solidarität mit anderen Nationen, die gegen den Nationalsozialismus gekämpft haben. Der für das Schicksal des Zweiten Weltkrieges entscheidende polnische Sieg sollte den westlichen Mächten an die Wiedererlangung der Unabhängigkeit Polens auch dann erinnern, als die Sowjetunion bereits die Hälfte des ehemaligen polnischen Territoriums besetzt hatte.

Foto: Kranzniederlegung am Grab von Generalleutnant Władysław Anders in Monte Cassino am 18. Mai 2022. ©Anna Maria Anders, Twitter, 18/05/2022.

Foto: ©PLinItalia, Ambasciata della Repubblica di Polonia a Roma, Twitter, 18/05/2022.