11 listopada: 103 rocznica rozejmu z 1918 r. (Le 11 novembre: 103e anniversaire de l’Armistice de 1918)

Comme plusieurs autres pays, la France commémore le 11 novembre, la signature de l’armistice de Compiègne qui mit fin à la Première Guerre mondiale. Ce jour-là, elle rend hommage aux soldats morts au combat pour la patrie pendant ce conflit. Depuis 2012, les français rendent hommage ce jour-là à tous les morts pour la France.

Francja, podobnie jak wiele innych krajów, upamiętnia 11 listopada podpisanie rozejmu w Compiègne, który zakończył I wojnę światową. W tym dniu oddaje ona hołd żołnierzom, którzy zginęli za ojczyznę w walkach podczas tego konfliktu. Od 2012 r. Francuzi składają w tym dniu hołd wszystkim tym, którzy zginęli za Francję.


Chaque année, les principales cérémonies se déroulent devant la tombe du soldat inconnu, au pied de l’Arc de Triomphe avec une prise d’armes, un dépôt de couronnes et de gerbes de fleurs et la sonnerie « Aux morts ». Des cérémonies se tiennent aussi dans les cimetières militaires et auprès des quelques 30 000 monuments aux morts dans tout le pays. À 11 heures, les cloches de toutes les églises de France retiennent pour rappeler le cessez-le-feu de 1918.

Każdego roku główne uroczystości odbywają się przed Grobem Nieznanego Żołnierza pod Łukiem Triumfalnym w Paryżu z paradą wojskową, złożeniem wieńców i wiązanek kwiatów oraz przy dźwiękach „Aux Morts”. Uroczystości odbywają się również na cmentarzach wojskowych i przy ok. 30 tys. pomników ku pamięci zmarłych w całym kraju. O godz. 11:00 we wszystkich kościołach we Francji rozbrzmiewają dzwony, żeby przypomnieć o wstrzymaniu ognia z 1918 r.

Durant ces commémorations, beaucoup de personnes portent une fleur (un bleuet) à la boutonnière qui est le symbole pour rendre hommage aux anciens combattants et victimes de guerre.

Podczas tych obchodów wiele osób nosi w butonierce kwiat (chaber bławatek), który jest symbolem oddawania hołdu weteranom i ofiarom wojen.

Cet année, le président de la République Emmanuel Macron a présidé la cérémonie du 103e anniversaire de l’Armistice. Elle était marquée par un hommage national à Hubert Germain (1920-2021), un militaire et homme politique français, décédé le 12 octobre 2021 à l’âge de 101 ans. Il était le dernier compagnon de l’Ordre de la Libération, créé par le général Charles de Gaulle en 1940. L’ordre de la Libération est la deuxième distinction française de rang après l’Ordre national de la Légion d’honneur.

W tym roku prezydent Republiki Emmanuel Macron przewodniczył uroczystościom 103. rocznicy rozejmu. Były one naznaczone oddaniem hołdu narodowego Hubertowi Germain (1920-2021), żołnierzowi i politykowi francuskiemu, zmarłem 12 października 2021 r. w wieku 101 lat. Był on ostatnim kawalerem Orderu Wyzwolenia, ustanowionym przez generała Charlesa de Gaulle’a w 1940 r. Order Wyzwolenia jest drugim najwyższym odznaczeniem francuskim po Orderze Narodowym Legii Honorowej.

Dans son discours devant la tombe du soldat inconnu, le président Emmanuel Macron a déclaré entre autres : « La France est liberté, la France est transmission, elle vit, survit et surmonte ces épreuves parce que de génération en génération, des femmes et des hommes se transmettent le flambeau de l’idéal ». (…) « Et quand viendra le jour, quand sonnera l’heure, nous saurons les raviver de ce souffle qui fit lever tous ceux qui nous précèdent et qui nous ont fait libres, Français, et sans lesquels nous ne serions pas là. »

W swoim przemówieniu przed Grobem Nieznanego Żołnierza prezydent Emmanuel Macron powiedział między innymi: „Francja jest wolna, Francja to przenoszenie, ona żyje, przetrwa i przezwycięży swoje trudności, ponieważ z pokolenia na pokolenie kobiety i mężczyźni przekazują sobie płomień ideału”. (…) „Gdy nadejdzie ten dzień, gdy wybije godzina, będziemy potrafili ożywić ten podmuch, który nakazał powstać tym wszystkich, którzy nas poprzedzają i którzy uczynili nas wolnymi, Francuzów, bez których nie bylibyśmy tutaj”.

La vice-présidente américaine Kamala Harris a participé aux cérémonies de commémorations. Apres le discours, Emmanuel Macron a salué les représentants des associations d’anciens combattants.

W uroczystościach wzięła udział wiceprezydent USA Kamala Harris. Po przemówieniu Emmanuel Macron pozdrowił przedstawicieli stowarzyszeń weteranów.

Le déroulé des cérémonies d’hommage s’inspirait de celles du 10 et 11 novembre 1945 organisées par le général de Gaulle pour honorer la mémoire de 15 Français morts pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale.

Przebieg ceremonii nawiązywał do tych z 10 i 11 listopada 1945 r., zorganizowanych przez generała de Gaulle’a dla uczczenia pamięci 15 Francuzów zabitych za Francję podczas drugiej wojny światowej.

Le cercueil d’Hubert Germain a été transporté sur le char AMX-10 des Invalides jusqu’à l’Arc de Triomphe et ensuite, au fort Mont-Valérien, principal lieu d’exécution de résistants et d’otages durant la Seconde guerre mondiale où il a été inhumé dans une crypte du mémorial de la France combattante. En juin 1960, en inaugurant le mémorial du Mont-Valérien, le général Charles de Gaulle avait émis le souhait que le caveau n°9 de la crypte soit réservé au dernier des membres de l’Ordre de la Libération qu’il avait créé pour récompenser les personnes ou les collectivités militaires et civiles qui se sont signalées dans l’œuvre de libération de la France et son empire. Ce dernier était Hubert Germain.

Trumnę Huberta Germain przewieziono czołgiem AMX-10 z kompleksu Les Invalides pod Łuk Triumfalny, a następnie do fortu Mont-Valérien, głównego miejsca egzekucji partyzantów i zakładników podczas drugiej wojny światowej, gdzie został pochowany w krypcie pomnika Francji Walczącej. W 1960 r. podczas inauguracji pomnika na Mont-Valérien, generał Charles de Gaulle wyraził życzenie, żeby 9. grobowiec w krypcie został pozostawiony dla ostatniego z członków Orderu Wyzwolenia, którą stworzył dla nagrodzenia osób lub jednostek wojskowych i cywilnych, które odznaczyły się w akcji wyzwalania Francji i jej imperium. Tym ostatnim był Hubert Germain.

Emmanuel Macron a rendu le dernier hommage au mort. Dans la crypte, il a apposé une croix de Lorraine, sculptée dans le bois des poutres de Notre-Dame de Paris, sur son cercueil, conformément à ses dernières volontés.

Emmanuel Macron oddał ostatni hołd zmarłemu. Zgodnie z jego ostatnim życzeniem w krypcie położył na jego trumnie krzyż lotaryński wyciosany z drewna z belek pochodzących z katedry Notre-Dame w Paryżu.

Les cérémonies de commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 se sont aussi déroulées hors de France.

Uroczystości upamiętniające rozejm z 11 listopada 1918 r. odbywały się również poza Francją.

En Pologne, le 10 novembre 2021, l’Ambassadeur Frédéric Billet s’est rendu au cimetière militaire français de Gdańsk où reposent 1359 Français et y a déposé une gerbe en leur honneur. Les autorités locales, le consul honoraire de Gdańsk, Alain Mompert, les anciens combattants et les représentants de la Marine polonaise ont participé aux cérémonies.

Photo : Frédéric Billet, Ambassadeur de France en Pologne, Twitter.

W Polsce Ambasador Frédéric Billet udał się w dniu 10 listopada 2021 r. na Wojskowy Cmentarz Francuski w Gdańsku, gdzie spoczywa 1359 Francuzów i złożył na ich cześć wiązankę kwiatów. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych, konsul honorowy Francji w Gdańsku, Alain Mompert, kombatanci i przedstawiciele polskiej Marynarki Wojennej.

Le 11 novembre 2021, l’Ambassadeur Billet a présidé la cérémonie du dépôt de gerbes au carré français du cimetière militaire de Powązki en présence de représentants du Bureau de la Sécurité Nationale, du Ministère de la Défense Nationale, des parlementaires, des autorités de Varsovie, des anciens combattants, des représentants des missions diplomatiques à Varsovie ainsi que d’une chorale de l’école primaire française à Varsovie.

Photo : Frédéric Billet, Ambassadeur de France en Pologne, Twitter.

11 listopada 2021 Ambasador Billet przewodniczył uroczystości złożenia wieńca na kwaterze francuskiej na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w obecności przedstawicieli Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwa Obrony Narodowej, władz Warszawy, parlamentarzystów, kombatantów, przedstawicieli placówek dyplomatycznych w Warszawie. Uroczystość uświetnił występ chóru szkoły francuskiej w Warszawie.

À Berlin, l’Ambassadrice de France, Anne-Marie Descôtes, et l’Attaché de Défense, en compagnie du Sénateur des Français établis hors de France, Yan Chantrel, du Général Jürgen Karl Uchtmann, commandant du Landeskommando Berlin, et du Général Wolfgang Schneiderhahn, président de la Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, ont rendu hommage à tous ceux qui ont combattu et sont morts pour la France.

Photo : Botschaft Frankreich, Twitter.

W Berlinie Ambasador Francji Anne-Marie Descôtes i Attaché wojskowy przy udziale senatora Yana Chantrela, reprezentującego Francuzów mieszkających poza Francją, generała Jürgena Karla Uchtmanna – szefa Dowództwa Obrony kraju związkowego Berlin i generała Wolfganga Schneiderhahna – przewodniczącego Niemieckiego Związku Ludowego Opieki nad Grobami Wojennymi – złożyli hołd wszystkim tym, którzy walczyli i zginęli za Francję.

À Rome, les cérémonies de commémoration avait lieu au cimetière militaire français de Monte Mario où reposent plus de 1 700 soldats français ou issus de l’empire colonial français morts lors de la campagne d’Italie dans les années 1943-1944. Les cérémonies ont été présidées par l’Ambassadeur de France, Christian Masset, en présence de plusieurs représentants diplomatiques et militaires, des associations d’anciens combattants, des élèves des établissements scolaires français de Rome (Le Lycée Chateaubriand et l’Institut International Saint-Dominique) et des écoles militaires de Saint-Cyr-Coëtquidan et de l’École navale.

Photo : La France en Italie, Twitter.

W Rzymie uroczystości rocznicowe odbyły się na francuskim cmentarzu wojskowym Monte Mario, gdzie spoczywa ponad 1700 żołnierzy francuskich lub pochodzących z francuskiego imperium kolonialnego, którzy zginęli podczas kampanii włoskiej w latach 1943-1944. Uroczystościom przewodniczył Ambasador Francji Christian Masset w obecności wielu przedstawicieli dyplomatycznych i wojskowych, stowarzyszeń kombatantów, uczniów z francuskich placówek szkolnych w Rzymie (Liceum Chateaubriand i Międzynarodowy Instytut Św. Dominika) i przedstawicieli szkół wojskowych Saint-Cyr-Coëtquidan i Szkoły Marynarki Wojskowej.

Au Maroc, l’Ambassadrice de France, Hélène Le Gal, a rendu hommage aux 40 000 soldats marocains engagés dans la Première Guerre mondiale, au cimetière militaire de Casablanca.

Photo : La France au Maroc, Twitter.

W Maroku Ambasador Francji Hélène Le Gal złożyła na cmentarzu wojskowym w Casablance hołd 40 000 żołnierzy marokańskich uczestniczących w I wojnie światowej.

En Égypte, l’Ambassadeur de France, Marc Baréty, et l’Attaché de Défense ont rendu hommage aux morts pour la France de tous conflits armés lors d’une cérémonie au cimetière latin du Caire, en présence d’autorités égyptiennes et étrangères.

Photo : France en Égypte, Twitter.

W Egipcie Ambasador Francji Marc Baréty i Attaché wojskowy złożyli hołd poległym za Francję we wszystkich konfliktach zbrojnych podczas uroczystości na cmentarzu łacińskim w Kairze w obecności władz egipskich i zagranicznych.

À Istanbul, les cérémonies de commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 ont été présidées par le Consul Général Olivier Gauvin.

Photo: La France à Istanbul-Fransa Ist Başkonsolosluğu, Twitter.

W Stambule uroczystościom upamiętniającym rozejm z 11 listopada 1918 r. przewodniczył konsul generalny p. Olivier Gauvin.

Au Liban, l’Ambassadrice de France, Anne Grillo, a rendu hommage aux morts pour la France en présence du chef d’état-major et d’officiers de la FINUL, des représentants de la France à l’étranger, des associations d’anciens combattants.

Photo : La France au Liban, Twitter.

W Libanie Ambasador Francji Anne Grillo złożyła hołd poległym za Francję w obecności szefa sztabu i oficerów UNIFIL, przedstawicieli Francji za granicą i stowarzyszeń weteranów.

Au Dakar, la cérémonie a été présidée par M. Philippe Lalliot, ambassadeur de France au Sénégal. De hautes autorités militaires et civiles, les forces armées du Sénégal, de l’Espagne et du Canada mais aussi les anciens combattants ont participé à la commémoration.

Photo : La France au Sénégal, Twitter.

W Dakarze uroczystościom przewodniczył p. Philippe Lalliot, Ambasador Francji w Senegalu. W ceremonii wzięły udział władze wojskowe i cywilne, siły zbrojne Senegalu, Hiszpanii i Kanady, a także kombatanci.