Przyimek „desde” w j. hiszpańskim (Preposición „desde” en español)

Hola, ¿qué tal?

W tym wpisie przyjrzymy się różnym zastosowaniom przyimka „desde” w języku hiszpańskim. Pomocne nam w tym będą liczne przykłady zdań z tłumaczeniem na język polski.

Przyimek „desde” w języku hiszpańskim ma następujące zastosowania:

a) wskazuje na punkt (moment) początkowy lub wyjściowy, zarówno w czasie, jak i przestrzeni, na przykład:

Estoy aquí desde las siete de la mañana. – Jestem tutaj od godziny siódmej rano.
Estoy hospitalizado desde el lunes. – Jestem w szpitalu od poniedziałku.
La vista desde mi balcón es maravillosa. – Widok z mojego balkonu jest cudowny.
Muchas personas trabajan desde casa. – Wiele osób pracuje z domu.
Te llamo desde una cabina telefónica. – Dzwonię do ciebie z budki telefonicznej.
Trabajo en esta empresa desde 2000. – Pracuję w tej firmie od 2010 r.
Muchas personas se conectan a internet desde sus teléfonos celulares. – Wiele osób łączy się z internetem ze swoich telefonów komórkowych.
Salimos desde Santiago de Compostela. – Wyruszyliśmy z Santiago de Compostela.

b) występuje w zwrocie desde … hasta … (od/z … do …) w kontekście czasu, rozpiętości i odległości, na przykład:

Aquí hay de todo: desde zapatos hasta trajes. – Tutaj jest wszystko, od butów po garnitury.
El desayuno se sirve desde las siete hasta las nueve de la mañana. – Śniadanie podają od szóstej do dziewiątej rano.
Trabajamos desde las siete y media hasta las tres y media. – Pracujemy od siódmej trzydzieści do trzeciej trzydzieści.
Viajamos en el autobús desde la mañana hasta la noche. – Podróżowaliśmy autokarem od rana do wieczora.

c) jeżeli chcemy wskazać pewien odcinek czasu, używamy wyrażenia przyimkowego desde hace … (od …), na przykład:

Está lloviendo desde hace tres días. – Od trzech dni pada deszcz.
Este partido político está en el poder ya desde hace cuatro años. – Ta partia polityczna rządzi już cztery lata.
Estudio español desde hace tres años. – Uczę się hiszpańskiego od trzech lat.
Nos conocemos desde hace mucho / poco (tiempo). – Znamy się od dawna / od niedawna.
Somos amigos desde hace más de treinta años. – Jesteśmy przyjaciółmi od ponad trzydziestu lat.

d) łączy się ze spójnikiem „que” i czasownikiem w znaczeniu „odkąd”, na przykład:

Tengo más oportunidades laborales desde que aprendí español. – Odkąd nauczyłem się hiszpańskiego, mam więcej możliwości zatrudnienia.
Desde que cambié de trabajo, más viajo. – Odkąd zmieniłem pracę, więcej podróżuję.
India confirmó casi 27 millones de infecciones desde que empezó la pandemia. – Indie potwierdziły prawie 27 mln przypadków infekcji, odkąd rozpoczęła się pandemia.
Vivo aquí desde que murió mi padre. – Mieszkam tutaj od śmierci mojego ojca.

e) występuje w wielu stałych zwrotach, na przykład:

desde ahora – od teraz
desde dentro – ze środka
desde el fondo del corazón – z głębi serca
desde el primer momento – od pierwszej chwili, od pierwszego momentu
desde el principio – od (samego) początku
desde el principio hasta el final – od początku do końca
desde entonces – od tamtej pory, od tego czasu
desde este momento – od tej chwili
desde luego que – oczywiście, że
desde mi punto de vista – z mojego puntu widzenia
desde otra perspectiva – z innej perspektywy, pod innym kątem
desde que el mundo existe – jak świat światem
desde siempre – od zawsze

Dodatkowe zdania do analizy w wersji hiszpańsko-polskiej:

A mí no me gusta, desde luego.Oczywiście mi się nie podoba.
A Manfred lo conozco desde que era un niño.Manfreda znam od dziecka.
Amo la música desde siempre. Od zawsze lubię muzykę.
Analizan el problema desde diversos puntos de vista.Analizują problem z różnych punktów widzenia.
¿Cómo llegar al centro de la ciudad desde el aeropuerto?Jak dojechać do centrum miasta z lotniska?
¿Cuánto cuesta comprar una recarga desde el extranjero o desde una página web?Jaki jest koszt doładowania za granicą lub na stronie internetowej?
Desde 1992, la mayoría de los países han respaldado este tipo de resoluciones ante Naciones Unidas.Od 1992 r. większość krajów popierała taki rodzaj rezolucji w Organizacji Narodów Zjednoczonych.
¿Desde cuándo estás en Argentina? Od kiedy jesteś w Argentynie?
¿Desde cuándo gastas tanto dinero?Od kiedy wydajesz tyle pieniędzy?
¿Desde cuándo os conocéis?Od kiedy się znacie?
¿Desde cuándo sales con ese chico?Od kiedy chodzisz (spotykasz się) z tym chłopakiem?
¿Desde cuándo tienes fiebre? Od kiedy masz gorączkę?
¿Desde cuándo trabaja usted aquí?Od kiedy pan/-i tutaj pracuje?
¿Desde cuándo vives aquí? Od kiedy tutaj mieszkasz?Od kiedy tutaj mieszkasz?
¿Desde dónde estás llamando?Skąd dzwonisz?
Desde el hotel hay une buena vista al mar Mediterráneo. Z hotelu jest piękny widok na Morze Śródziemne.
Desde el 5 de mayo vivo en Mallorca.Od 5 maja mieszkam na Majorce.
Desde el 7 de junio todas las personas vacunadas y sus familias podrán ingresar a España sin importar el país de origen.Od 7 czerwca wszystkie osoby zaszczepione i ich rodziny będą mogły wjechać do Hiszpanii bez względu na kraj pochodzenia.
Desde el inicio de la pandemia de la Covid-19, Cuba ha enviado 57 brigadas médicas y alrededor de 2 500 galenos a 40 países del mundo, a fin de combatir la propagación del SARS-CoV-2.Od początku pandemii Covid-19 Kuba wysłała 57 zespołów lekarskich i około 2 500 lekarzy do 40 krajów świata w celu zwalczania rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2.
Desde el viernes, Madrid está celebrando a su patrono, santo San Isidro Labrador (1080-1172).Od piątku Madryt czci swojego patrona, św. Izydora Oracza (1080-1172).
Desde entonces el actor ha mantenido un perfil bajo.Od tego czasu aktor unikał rozgłosu.
Desde entonces no lo vi.Od tego czasu go nie widziałem.
Desde lejos se ve la torre de observación.Z daleka widać wieżę obserwacyjną.
Desde luego que sí. Oczywiście, że tak.
Desde luego no iré.Oczywiście nie pójdę.
Desde luego que no iré. Oczywiście, że nie pójdę.
El mundo desde otra perspectiva.Świat z innej perspektywy.
Empecemos desde el principio. Zacznijmy od nowa.
Estoy de vacaciones desde el viernes pasado. Jestem na urlopie od zeszłego piątku.
Estoy mirando desde la ventana.Patrzę przez okno.
Fue un error, desde luego, pero nadie resultó herido. Oczywiście to był błąd, ale nikt nie został ranny.
Hay que empezar desde cero. Trzeba zacząć od zera (od podstaw).
Intenta verlo desde mi punto de vista.Spróbuj na to spojrzeć z mojego punktu widzenia.
Juego al tenis desde hace mucho tiempo. Od dawna gram w tenisa.
Las Fuerzas Armadas españolas han enviado a Afganistán dos aviones A400M desde la base de Zaragoza para repatriar a los españoles que permanecen en el país y a los locales que hayan colaborado con España.Siły Zbrojne Hiszpanii wysłały do Afganistanu dwa samoloty A400M z bazy w Saragossie, żeby repatriować pozostających w tym kraju Hiszpanów, a także osoby miejscowe, które współpracowały z Hiszpanią.
La subida del nivel del mar es un fenómeno que se ha observado desde comienzos del siglo XX.Wzrost poziomu morza jest zjawiskiem obserwowanym od początku XX. wieku.
Lo sentí desde el principio. Od samego początku to przeczuwałem.
Lo sospeché desde el principio. Podejrzewałem to od samego początku.
Los gobiernos deben reconocer que estas iniciativas «desde abajo» son indispensables para conseguir una economía más sostenible.Rządy powinny uznać, że inicjatywy oddolne są niezbędne dla osiągnięcia bardziej zrównoważonej gospodarki.
Los peregrinos vienen desde lejos.Pielgrzymi przychodzą z daleka.
Los vuelos directos desde India y Pakistán continuarán prohibidos en Canadá para ayudar a controlar la propagación de nuevas variantes del Covid-19.Loty bezpośrednie z Indii i Pakistanu nadal będą zabronione w Kanadzie, żeby pomóc kontrolować rozprzestrzenianie się nowych wariantów Covid-19.
Me enamoré de ti desde el primer momento que te vi.Zakochałem się w tobie od pierwszej chwili, gdy ciebie zobaczyłem.
Mi hermana me ha mandado un regalo desde Grecia.Moja siostra wysłała mi prezent z Grecji.
Migrantes deportados desde EEUU viven a la intemperie en el norte de México.Migranci deportowani z USA żyją pod gołym niebem na północy Meksyku.
No bebo alcohol desde hace muchos años.Nie piję alkoholu od wielu lat.
No he comido nada desde ayer por la noche. Od wczoraj w nocy nic nie jadłem.
Nosotros llegamos a San Miguel de Allende desde la estación central de Ciudad de México en autobús.Przyjechaliśmy autokarem do San Miguel de Allende z głównego dworca w mieście Meksyk.
Oí ruido desde el interior de la casa. Usłyszałem hałas z wnętrza domu.
Pablo emigró a Nueva York desde Cuba en 2010.Pablo wyemigrował do Nowego Jorku z Kuby w 2010 r.
¿Puedo llamar desde aquí al extranjero?Czy mogę stąd zadzwonić za granicę?
Se siente mal desde hace varios días.Od kilku dni źle się czuje.
Te amo desde el fondo de mi corazón.Kocham cię z głębi mojego serca.
Tengo problemas en la espalda desde hace muchos años.Od wielu lat mam problemy z plecami.
Tócalo desde el principio. Zagraj to od początku.
Todo el mundo, desde los consultores hasta los verduleros. Wszyscy – od konsultantów po sprzedawców warzyw.
Trata de mirarlo desde otra perspectiva. Spróbuj na to spojrzeć z innej perspektywy.
Tuve que llamar desde allá.Musiałem stamtąd zadzwonić.
Un convoy de camiones con ayuda humanitaria llegó a la frontera desde México el sábado. W sobotę na granicę dotarł z Meksyku konwój ciężarówek z pomocą humanitarną.
Vinimos desde Cuba.Przyjechaliśmy z Kuby.
Vivo en Londres desde 1980.Mieszkam w Londynie od 1980 r.

Muchas gracias y hasta la próxima.